Провідною формою, за допомогою якої у студентів поглиблюються знання, уміння та навички здійснення дослідної діяльності, є студентські наукові гуртки і проблемні групи, в процесі роботи яких вони активно залучаються до виконання кафедральної тематики шляхом реалізації конкретних науково-дослідних проектів, що опираються, у свою чергу, на багатий науковий досвід професорсько-викладацького складу.

На даний час в університеті успішно функціонує 184 проблемні групи та гуртки. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 47, факультеті педагогіки і психології – 30. До наукової діяльності в них залучено 1565 студента, що становить близько 30 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 180 провідних науково-педагогічних працівників ВНЗ. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Так, під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Черкасова В.Ф. студенти гуртка ”Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть” обґрунтовували теоретико-методологічні засади музично-педагогічної освіти, розвиток вітчизняної музично-педагогічної думки, закономірності модернізації музично-педагогічної галузі, адаптацію студентів мистецьких спеціальностей в умовах євроінтеграції. Крім того, вони досліджували педагогічні умови сприймання музики, художньо-естетичне виховання студентів засобами творів фортепіанної музики, формування естетичних смаків засобами інструментальної музики.

На базі гуртків та проблемних груп, що функціонують на кафедрі соціальної педагогіки та психології проводився студентський науковий круглий стіл на тему: ”Актуальні проблеми сучасної соціальної педагогіки”. Учасники круглого столу обговорювали теоретичні та практичні аспекти соціально-педагогічної діяльності. Щодо теоретичного обґрунтування проблем сучасного суспільства, цікавими для студентів у науковому плані стали питання розвитку адиктивної поведінки підлітків, проблема обдарованості, ранньої вагітності, булінгу в підлітковому колективі, соціальна інтеграція студентської молоді з особливими потребами у відкрите суспільство, аспекти соціальної адаптації студентів-першокурсників та підходи до організації соціального виховання підлітків-сиріт. Крім того, студенти обговорювали використання арт-терапевтичних засобів у процесі соціалізації молодших школярів, подоланні агресивної поведінки осіб; а також функціонування ”Арт-містечка” як закладу нового типу. Студентів зацікавили питання щодо професійного самовизначення у юнацькому віці, формування творчої особистості підлітка, стан екологічної культури та розвиток самосвідомості підлітків. Істотне місце в обговоренні актуальних проблем соціальної педагогіки посіла практична підготовка соціальних педагогів, зокрема, формування професійної культури, економічної культури, ”Я-концепції” під час навчального процесу у ВНЗ, а також розвиток соціальної активності майбутніх фахівців.

 

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ є наукові студентські конференції.

Протягом навчального року їх було проведено 12. Серед них: 4 – всеукраїнські, 1 – міжвузівська, 7 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Таблиця Студентські конференції, проведені в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на протязі 2016-2017 навчального року.

 

№ п/п

Назва конференції

Термін проведення

Відповідальна кафедра

Результати конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

1

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ”Вивчення і впровадження у навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського”

22 вересня 2016 р.

кафедра педагогіки початкової та дошкільної освіти

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

2

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених ”Фізика. Математика. Комп’ютерні науки. Статистика. Освітні вимірювання. Технології. Навчання ”

24 березня 2017 р.

Фізико-математичний факультет

кафедра фізики та методики її викладання

Збірник наукових праць студентів

3

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ”Феномен Левка Ревуцького у духовно-мистецькій спадщині української культури ХХ століття”

27-28 березня 2017 р.

мистецький факультет

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

4

Всеукраїнська науково-практична конференція ” Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України ”

26 травня

2017 р.

кафедра теорії і методики фізичного виховання

Збірник наукових праць студентів

Міжвузівські студентські конференції

5

Міжвузівська студентська науково-практична конференція ”Психологія особистості: традиції та сучасність»”, присвячена 115-річчю з дня народження О. Р. Лурія.

14 квітня 2017 р.

кафедра практичної психології

Збірник наукових праць студентів

Загальновузівські студентські конференції

6

Актуальні проблеми національного законодавства

11 жовтня 2016 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

7

Актуальні проблеми управління навчальним закладом: досвід та перспективи

20 жовтня 2016 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Студентський науковий вісник факультету педагогіки та психології

8

Соціально-професійне становлення викладача вищої школи: реалії та перспективи

28 жовтня 2016 р.

кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Студентський науковий вісник факультету педагогіки та психології

9

Студентська науково-практична конференція ”Людина і політика: актуальні проблеми сучасності”

26 листопада 2016 р.

кафедра філософії та політології

 

10

Актуальні проблеми національного законодавства

6 грудня 2016 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

11

Актуальні проблеми національного законодавства

24 квітня 2017 р.

кафедра державно-правових дисциплін та адміністративного права,

кафедра галузевого права

Збірник наукових праць

12

Звітна студентська наукова конференція КДПУ ім. Володимира Винниченка

16 травня 2017 р.

науковий відділ університету, кафедри університету

Збірник наукових праць ”Студентський науковий вісник”

 

Окрім цього, в інших ВНЗ України в конференціях та конкурсах різного рівня взяли активну участь багато наших кращих студентів:

студенти фізико-математичного факультету, серед яких самі активні Міхав В.В. (36 гр.) та Волков Д.В. (74 гр.) прийняли участь у X Міжнародній науково-практичній конференції ”Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті” (м. Дніпро, 14-15 грудня, 2016 р.), Miedzynarodowej naukowopraktycznej ”Inżynieria i technologia”. East European Conference (Poznan (PL), 29.11.2016 – 30.11.2016), 11 студентів прийняли участь у ХІІ Всеукраїнській студентській науковій конференції ”Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання” (м. Ніжин, 27-29 квітня 2017 р.), вісім студентів прийняли участь у Всеукраїнській науково-практична конференції студентів і молодих вчених ”Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених”(м. Харків (ХАДІ), 13-14 квітня 2017 р.);

студентки факультету історії та права Аркушина Є., Сапожнікова Я. прийняли участь у наступних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція ”Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності” (м. Чернівці, 13-14 жовтня 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція ”Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень” (м. Хмельницький, 9-10 вересня 2016 р.);

студентка природничо-географічного факультету Гамала Т. С. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Географічна освіта і наука в Україні” (м. Київ, в КНУ імені Тараса Шевченка, 26-28 листопада 2016 р.);

студентка мистецького факультету: Кухаренко Наталія прийняла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених ”Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти” (м. Полтава, 18 листопада 2016 р.); Воєвода О., Зубенко А., Лисак Н., Ковальчук Т., Марченко В., Галайдюк В. прийняли участь у роботі двох міжнародних науково-практичних конференцій: ”Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej” (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska, 01.12.2016), ”Ludność rodzima na Pomorzu Zachodnim od reformacji do wspólczesności” Akademia Pomorska w Słupsku (Akademia Pomorska w Słupsku, Polska, 06–07.12.2016).

Студенти спеціальності ”Правознавство”: Андрій Богомолов, Василь Шафут, Жанна Романенко, Людмила Сибірцева, Тетяна Бойко-Марусенко зайняли почесне третє місце на Всеукраїнському правововому VIP-турнірі, що проводився 8 грудня 2016 року у м. Києві серед студентів-правників вищих навчальних закладів України в рамках Всеукраїнського тижня права. Організаторами турніру виступили Координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України спільно з Юридичним інститутом НАУ. Генеральним партнером заходу виступило Адвокатське об’єднання ”Клочков та партнери”.

На ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 році університет делегував 31 студента. Результати участі:

1. Кашпуренко Владислав Володимирович, студент ІV курсу мистецького факультету нагороджений дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Музичне мистецтво” (науковий керівник – народний артист України, доцент Дьомін Сергій Петрович);

2. Самойленко Дарина Олегівна, студентка ІV курсу фізико-математичного факультету дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Математика” (науковий керівник – доцент Ізюмченко Людмила Володимирівна);

3. Терещенко Ольга Миколаївна, магістрантка фізико-математичного факультету нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Технологічна освіта” (науковий керівник − старший викладач Куценко Тетяна Володимирівна).

26-28 квітня 2017 р. у Кіровоградському державному педагогічному університеті проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Музичне мистецтво”, у якому взяли участь 31 студент із шістнадцяти вищих навчальних закладів України. Олімпіада проводилася на базі мистецького факультету. Активну участь у роботі оргкомітету та журі приймали Растригіна А. М.., Черкасов В. Ф., Стратан-Артишкова Т. Б., Гайдай Л. В., Колоскова Ж. В., Дьомін С. П., Валькевич Р. А. та інші викладачі і співробітники факультету та університету.

16-17 вересня на базі нашого університету відбувся ІІ (регіональний) етап Міжнародної та Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. На змагання прибули 33 команди програмістів з 16 вишів та 6 міст Кіровоградської, Дніпропетровської, Черкаської та Полтавської областей. Наш університет був представлений трьома командами: KSPU_NotFound, KSPU_LSD445 та KSPU_FatalError, які посіли відповідно 8, 13 та 25 місця.

26 квітня на природничо-географічному факультеті відбулася загальноуніверситетська олімпіада з політичної географії, в якій взяли участь більше 40 студентів природничо-географічного факультету і факультету історії та права.

У конкурсі Стипендіальної програми ”Завтра.UA” Фонду Віктора Пінчука у 2016-2017 навч. році приймали участь 14 студентів університету. Переможцями конкурсу стали дві наші студентки:

1. Бевз Яна Вікторівна, магістрантка факультету історії та права (науковий керівник – доцент Чорний Олександр Васильович);

2. Дромашко Аліна Іванівна, студентка ІV курсу факультету іноземних мов (науковий керівник – доцент Снісаренко Ірина Євгеніївна).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, було надіслано 23 роботи. Відбірковий тур пройшли 9 студентів. Результати конкурсу:

1. Іваник Олександра Віталіївна, студентка факультету історії та права нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі ”Історичні науки” (науковий керівник – старший викладач Босенко Наталія Петрівна);

2. Сибірцева Людмила Сергіївна, магістрантка факультету історії та права нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі “ Юридичні науки ” (науковий керівник – професор Соболь Євгеній Юрійович).

3. Чобу Юлія Федорівна, студентка факультету іноземних мов нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі ”Романо-германські мови і літератури” (науковий керівник – доцент Кібальнікова Тетяна Володимирівна);

4. Степанеко Зоряна Олександрівна студентка факультету іноземних мов нагороджена дипломом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі ”Соціолінгвістика” (науковий керівник – доцент Ляшук Анна Миколаївна).

На VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (гуманітарний профіль) студентка факультету філології та журналістики Токарчук Анна Сергіївна отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – професор Клочек Григорій Дмитрович).

Кафедра теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності щорічно проводить конкурс творчих студентських робіт з конструювання, моделювання та технології виготовлення одягу під назвою ”Палітра моди” (25 квітня 2017 р. відбувся двадцятий ювілейний конкурс).

За підзвітний період студенти факультету іноземних мов взяли участь у міжнародних проектах і семінарах та проходили стажування у європейських навчальних закладах:

– Дар’я Миколенко, Тетяна Савіч, Аліна Борщенко, Наташа Михайлова, Максим Корольов, Мілана Юрах – Польсько-німецько-український семінар ”Learning from History” (м. Освенцим, Польща, 13-19 листопада 2016 р.);

– Катерина Вишневецька Бутько Яна проходила тримісячне стажування в Інституті перекладу та багатомовної комунікації міста Кельн, ФРН;

– Яна Бутько перебуває на тримісячному стажуванні в Інституті перекладу міста Майнц, ФРН.

Студенти мистецького факультету приймали участь у всеукраїнських творчих конкурсах:

– 18 по 22 жовтня 2016 року в місті Ужгороді студенти художньо-графічного відділення мистецького факультету Богдан Геращенко (V курс) та Анна Саражин (IV курс) взяли участь у Всеукраїнському студентському конкурсі з живопису «Срібний мольберт», за результатами якого були відзначені дипломами;

– 2-13 листопада 2016 року  на мистецькому факультеті відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс ”Сходинки до майстерності”, у якому було відзначено студентку Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Олену Липку (номінація ”виконавець-вокаліст”), Інну Ляху, Олену Олійник, Андрія Микитенка, Аліну Вінцковську, Наталію Єпіфанову, Сергія Ладченка, які отримали дипломи лауреатів І-ІІІ ступенів;

– 22-23 квітня в обласному центрі Закарпаття відбулися XV міжнародні змагання з танцювального спорту ”Uzhgorod Open – 2017”, у яких брали участь Аліна Вустілка – студентка факультету іноземних мов та студент мистецького факультету Іван Гончаренко. В них за плечима вже є вагомий багаж нагород. У цьому турнірі вони зайняли друге місце із 35 пар.