mihidaДоктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та компаративістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1991.

Тема дисертації та рік захисту: Конфлікт у драматургії В.Винниченка: змістові домінанти і поетика (кандидатська, 1995); Реконструкція психологічних портретів українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст. на основі мегатексту (докторська, 2013).

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри української літератури.

Коло наукових інтересів: історія української літератури доби модернізму, проблеми психології творчості, її трансформація у психопоетику.

Дисципліни, які викладає: вступ до літературознавства, історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, історія української літератури ХХ ст., сучасний літературознавчий дискурс, основи психопоетики; спецкурси: „Психопоетика”, „Особливості художнього мислення В. Винниченка-драматурга”; спецсемінар „Літературознавчі технології ХХ ст.”

Нагороди та досягнення: Відмінник освіти України, Грамота Верховної Ради України.

Посібники та наукові публікації:
Монографії:
1. Михида С. Слідами його експериментів. Кіровоград: Ц-Укр. вид., 2002.
2. Михида С. П. Володимир Винниченко: лабіринтами задзеркалля. – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків, 2013, 7,7 д.а., 154 с.
3. Михида С. П. Психопоетика українського модернізму : проблема реконструкції особистості письменника. – Кіровоград: Поліграф – Терція, 2012, 17,6 д.а., 352 с.

Навчальні посібники:
1. Михида С. П. Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика. – Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», Серія: «Стилет і стилос трьох степовиків, 2013, 16,8 д.а., 336 с.
2. Михида С. П. Психопоетика: становлення дискурсу. – Кіровоград: РВВ КДПУ, 2011, 12,8 д.а., 256 с.

Статті (за останні 5 років):
1. Михида С. П. Комунікація як чинник формування/деградації особистості у творчості В.Винниченка і Ф.Кафки // Наукові записки. – Вип. 142. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015, С. 146-149, 0,15 д.а., 3 с.
2. Михида С. П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв’язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. – Випуск 4.13 (104) - Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 165–168, 0,15 д.а., 3 с.
3. Михида С. П. Становлення драматургічної майстерності Лесі Українки в рецепції Євгена Маланюка: психопоетикальний аспект // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Научный журнал. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 27 (66). – №1. – Часть 2. – Симферополь: ТНУ имени В. И. Вернадского, 2014. – С. 99–107, 0,4 д.а., 8с.
4. Михида С. П. Психопоетикальні аспекти комедіографії Марка Кропивницького // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Випуск 15–17. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 144–154, 0,5 д.а., 10 с.

5. Михида С. П. Аудіовізуальні особливості пейзажистки ранніх балад Т. Шевченка // Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: Філологічні науки. – Вип. 128. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. – С. 19–24, 0,25 д.а., 5 с.
6. Михида С. П. Євген Маланюк про мотив двійництва у І. Франка: психопоетикальний вимір // Вісник Черкаського університету. – Серія: Філологічні науки. – №5 (298). – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 72–76, 0,2 д.а., 4 с.
7. Михида С. П. Художня трансформація внутрішніх конфліктів у ліриці Т. Шевченка періоду заслання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Випуск 1 (31). – Ужгород, 2014. – С. 153–157, 0,2 д.а., 4 с.
8. Михида С. П. В. Винниченко: динаміка становлення особистості // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського. Серія: Філологічні науки. – Випуск 4.12 (96). – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 155–161, 0,3 д.а., 6 с.
9. Михида С. П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. – С. 130–133, 0,15 д.а., 3 с.
10. Михида С. П. Психологічні аспекти креативності // Наукові записки. – Випуск 92. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Випуск 114. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. – С. 214–221., 0,4 д.а., 7 с.
11. Михида С. П. Психопортрет В. Винниченка: психосоматичнi маркери // Мiжкультурна комунікації: проблеми та перспективи: Зб. наук. праць/[відп. ред. М. Л. Дружинець]. – Одеса –Тирасполь, 2013. – С. 274- 280, 0,3 д.а., 6 с.
12. Михида С. П. Reconstruction of a psychological portrait of the writer : psihopoetikal matrix // «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches»: Papers of the 1st International Scientific Conference. – Volume 2.– Stuttgart, Germany, 2012. – p. 54–55, 0,1 д.а., 2 с.
13. Михида С. П. Особливості еволюції драматургічної поетики Володимира Винниченка // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: научный журнал. – Симферополь: ТНУ,– Серия «Филология. Социальные коммуникации – Т. 24 (53). – № 1. – Ч. 2., 2011, С. 219–226., 0,4 д.а., 7 с., у співавторстві з Ковалик М.О. 
14. Михида С. П. Психопоетика прози Ольги Кобилянської: конфлікт темпераментів // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича: збірник наукових праць / наук. редактор Бунчук Б.І. –Чернівці: Рута, Вип.: 545 – 546, Слов’янська філологія, 2011, С. 67 – 72., 0,2 д.а., 5 с.