Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності», Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», КЗпП та  Колективного договору профком КДПУ впродовж 2005–2009 pp. забезпечував захист економічних і соціальних прав співробітників через розв’язання питань поліпшення фінансової ситуації в педуніверситеті; контроль за своєчасністю виплати заробітної плати, виконанням законодавчих норм щодо її підвищення та індексації; участь у встановленні персоніфікованих надбавок, доплат, премій, винагород та інших виплат; поліпшення умов охорони праці, її матеріально-технічного забезпечення; медичного обслуговування всіх категорій працівників; проведення соціально-культурних заходів та оздоровлення працівників.

У 2005 р. профком був ініціатором і безпосереднім учасником прийняття нового Статуту. Значним здобутком колективу стало закріплення у Статуті університету норм, пов’язаних із розширенням повноважень та представництва вищого колегіального органу громадського самоврядування університету – конференції трудового колективу, а саме: збільшення кількісного складу конференції до 50% від загальної кількості працівників університету, які працюють у ньому на постійній основі (Р. 5; п. 51 Статуту); забезпечення якісного складу конференції встановленням квот для виборних представників наукових та науково-педагогічних працівників на рівні, не меншому 75% делегатів та для виборних представників навчально-допоміжного й обслуговуючого персоналу на рівні, не більшому 25% делегатів (Р. 5, п. 5.1.1). Крім того, до Статуту внесені положення щодо щорічного заслуховування на конференції трудового колективу звіту ректора університету та оцінка його діяльності таємним голосуванням (п. 5.1.3); затвердження річного звіту про діяльність деканів факультетів та її оцінка таємним голосуванням на щорічних зборах трудових колективів факультетів; обрання виборних представників до вченої ради факультету таємним голосуванням (п. 5.2.2) тощо.

Поглиблення положень Статуту університету в напрямку соціального захисту інтересів членів профспілки було отримане в розроблених спільно з адміністрацією й профкомом на умовах дотримання принципів соціального партнерства  колективних договорах, спрямованих на розв’язання усіх питань соціального розвитку.
Починаючи з 2005 року, профком неодноразово звертав увагу на проблеми входження КДПУ в Болонський процес навчання.

За ініціативою профкому в 2007 році було розроблено пропозиції щодо норм навчального навантаження викладачів в умовах кредитно-модульної системи навчання, їх обговорення відбулось на засіданні «Круглого столу» за участю представників КДПУ, КІРУЕ та Кам’янець-Подільського педуніверситету, листи з пропозиціями надіслано до Верховної Ради України, Міносвіти і науки України та адміністрації КДПУ.

Голова профкому Л. В. Пономаренко ознайомила представників вищих навчальних закладів на секції вищої школи ЦК профспілки працівників освіти і науки із позицією та пропозиціями профкому щодо входження в Болонський процес.

Профкомом приділялась значна увага питанням оптимізації фінансової ситуації в педуніверситеті. Зокрема, до Верховної Ради України надіслано пропозиції щодо внесення змін до ст. 65 Закону України «Про вищу освіту» стосовно збільшення оплати за навчання студентами старших курсів пропорційно відсотку підвищення заробітної плати та оплати за енергоносії.

У 2007 р. головою профкому доцент Л. В. Пономаренко було ініційовано спільну з ректоратом робочу поїздку до Черкаського держуніверситету з метою вивчення досвіду соціально-економічного врегулювання кризового стану. Запропонована профкомом КДПУ програма виходу з економічної кризи містила пропозиції стосовно створення планово-фінансового відділу, визначення нерентабельних спеціальностей та розробки шляхів оптимізації навчального процесу для таких спеціальностей; здійснення обрахунку економічно доцільної кількості ставок навчально-допоміжного і господарсько-адміністративного персоналу; переведення їдальні та редакційно-видавничого відділу на самоокупність та ін. Запропоновано ректорату підготувати проекти, що можуть фінансуватися Міністерством освіти і науки, Кіровоградською обласною радою, Кіровоградською міською радою: «Студентський гуртожиток», «Навчальні корпуси ПГФ», «Бібліотека КДПУ», «В. Сухомлинський».

Одним із найважливіших напрямків роботи профкому є контроль за дотриманням встановлених норм навчального навантаження професорсько-викладацького складу КДПУ. Профком наголошує на тому, що основним і обов’язковим критерієм для планування і виконання академічного навантаження має бути чітке дотримання визначених годин на аудиторне навантаження.

Колективним договором встановлений порядок, згідно якого картки навантаження підлягають обов’язковому погодженню з профгрупоргом кафедри. З метою оптимізації навчально-виховного процесу в КДПУ профком ініціював перехід на семестрову систему навчання з 2008–2009 навчального року.

Профком неодноразово ставив питання про нормування праці адміністративно-господарської частини, оновлення посадових обов’язків та їх відповідності займаній посаді працівника.

Завдяки зусиллям профкому не допущено масового звільнення працівників служби охорони і працівників ксерокопіювальних апаратів. Профком постійно тримає під контролем питання підготовки навчальних корпусів до опалювального сезону (зокрема, систем опалення навчальних корпусів № 7, № 1), стану ремонтних робіт на факультеті фізвиховання, в біологічному корпусі природничо-географічного факультету. Проведено медогляди науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу та працівників адміністративно-господарських    служб.

Забезпечено систематичний контроль за роботою їдалень, їх санітарним станом та організацією стаціонарних пунктів харчування на мистецькому і природничо-географічному факультетах. Завдяки втручанню профкому їдальні педуніверситету забезпечують потреби у необхідних продуктах без посередників.

У системі підвищення кваліфікації профспілкового активу для голів профбюро та профгрупоргів проведені навчання з питань трудового законодавства, порядку розгляду трудових спорів, звернення до суду за захистом трудових прав та інтересів членів профспілки тощо. Видано довідник «Правовий статус науково-педагогічних працівників».

Представники профкому брали участь у семінарах, нарадах та засіданнях, де обговорювались питання профспілкової роботи та проблеми вищої школи. Зокрема, Л. В. Пономаренко брала участь у засіданні Ради вищих навчальних закладів (м. Рівне, 2008 р.). У розширеному засіданні комітету Верховної ради із питань освіти і науки України щодо змін і доповнень до Закону України «Про вищу освіту» представляли інтереси первинної профспілкової організації КДПУ Л.В. Пономаренко  та М.І. Садовий (м. Київ, 2008 р.). О.О. Горська взяла участь у міжрегіональному семінарі профспілкового активу, що відбувся в м. Святогорську Донецької обл. (2009 р.).

Члени профспілки університету брали участь у всіх акціях протесту, які організовували галузева профспілка та Федерація профспілок України  в м. Києві та м. Кіровограді.