Психологічна служба Комунального закладу «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Положенням про психологічну службу в системі освіти України", "Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освітиту", іншими нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу.

Психологічна служба співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Мета психологічної служби КЗ «Ліцей «Науковий» Міської ради міста Кропивницького»:

 • формування та розвиток індивідуальних особливостей кожної дитини, допомога їй у виробленні свідомого ставлення до майбутнього життя;

 • оптимізація, адаптація, навчання, виховання та розвиток кожної дитини виходячи з її індивідуальності;

 • оптимізація взаємодії між різними суб’єктами навчально-виховного процесу.


Основні завдання практичного психолога щодо роботи з учнями:

 • забезпечення якісного психологічного супроводу навчання та виховання дітей;

 • психологічне забезпечення адаптації в освітньому середовищі дітей;

 • вияв та розвиток здібностей і обдарувань дітей за допомогою апробованих методик та побудова обґрунтованих методів профільного навчання і особистісно-орієнтованого вибору професії;

 • робота з обдарованою молоддю з ціллю її інтелектуального, морального та творчого розвитку;

 • вивчення психофізіологічних особливостей учнів, психологічного клімату у класних групах та педколективі;

 • психологічне забезпечення профільного навчання та робота по підготовці старшокласників до вибору професії;

 • консультування учителів, батьків з проблем розвитку, виховання та навчання дітей;

 • допомога в організації індивідуального підходу в навчально-виховному процесі учнів, визначення індивідуального стилю пізнання учнів;

 • соціально-психологічна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, превентивна освіта, профілактика девіантної та ризикової поведінки підлітків;

 • надання психологічної допомоги педколективу в організації навчально-виховного процесу.

Основні завдання практичного психолога у співпраці з батьками:

 • пропаганда психологічних знань, розширення та поглиблення уявлень батьків про закономірності психічного розвитку дитини, про особливості соціальної ситуації розвитку у кожному віковому періоді;

 • руйнування хибних і формування правильних установок батьків щодо прийомів виховання дітей у сім'ї;

 • індивідуальні консультації на запит батьків;

 • психологічне консультування у випадках, коли проблеми психічного розвитку дитини зумовлені наявністю проблем у самих батьків.


Основні завдання практичного психолога у співробітництві з педагогічним коллективом:

 • встановлення довірливо-доброзичливих стосунків з усіма членами педагогічного коллективу;

 • роз'яснення функцій, завдань, змісту та особливостей роботи практичного психолога;

 • з'ясування шляхів взаємодії психолога та педагога;

 • надання практичної допомогу вчителям у створенні розвивального середовища та сприятливого психологічного клімату в класах;

 • допомога у користуванні методами психолого-педагогічного спостереження для діагностики міжособистісних стосунків, рівня інтелектуального розвитку, наявності проблем особистісного розвитку школярів;

 • сприяння організації диференційованого навчання та індивідуального підходу в навчанні та вихованні учнів;

 • пропаганда психологічних знань, надання інформацію про нові дослідження у галузі вікової та педагогічної психології;

 • вивчення запитів вчителів усіх класів;

 • забезпечення індивідуальних консультацій та психологічне консультування щодо особистих проблем на запит педагогів;

 • проведення індивідуальних консультацій та психологічне консультування на запит педагогів щодо проблем учнів;

 • участь у підготовці психолого-педагогічних консиліумів.


Напрями діяльності працівників психологічної служби закладу освіти:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації;

 • вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

napryam diyaln

 

GurovaOM         GurovaOM
Діяльність служби забезпечується практичними психологами:        
Гуровою Оксаною Миколаївною         Калашниковою Людмилою Володимирівною

 

Графік роботи психологічної служби

 

Дні тижня

Інтервал робочого часу

з_____год.

по_______год.

Понеділок

11.00

15.00

Вівторок

11.00

15.00

Середа

10.00

14.00

Четвер

11.00

15.00

П’ятниця

10.00

14.00

 

КОНФІДЕНЦІЙНІТЬ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ГАРАНТУЄМО

Телефон: +380504576875