Перелік розділів реєстру

 1. Загальна нормативна база
 2. Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ЦДПУ ім. В. Винниченка. Академічна доброчесність
 3. Організація освітнього процесу
 4. Атестація. Документи про освіту.
 5. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
 6. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян
 7. Наукова діяльність
 8. Міжнародна діяльність
 9. Стипендіальне забезпечення
 10. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення
 11. Загальноорганізаційні питання. Звіти ректора
 12. Соціальні питання
 13. Охорона праці
 14. Адміністративно-господарча та виробнича діяльність

Перелік документів реєстру

НазваРівень прийняття, №, дата затвердження

1. Загальна нормативна база

1.1

Статут Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

1.2

Концепція розвитку (на 2018-2022 роки)

 

1.3

Про заходи щодо запобігання корупції:

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Антикорупційна програма Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

1.4

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

1.5

Положення про вчену раду

 

1.6

Наказ про перейменування Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

 
1.7

Витяг з ЄДР

 
1.8

Виписка з ЄДР

 
1.9

Положення про факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 
1.10

Наказ про призначення ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

2. Система забезпечення якості освітньої діяльності у ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Академічна доброчесність

2.1

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

2.2

Положення про академічну свободу та академічну доброчесність у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 
2.3 Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка  

2.4

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС університетської спільноти в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

2.5

Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

2.6

Положення про запобігання та протидію булінгу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

3. Організація освітнього процесу

3.1

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2019-2020 навчальний рік

Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2020-2021 навчальний рік

 

3.2

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час навчання та відвідування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

3.3

Положення про організацію практичної підготовки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

3.4

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2019)

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2020)

 
3.5 Положення про кваліфікаційні роботи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка

 

3.6

Графік освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2019-2020 н.р.)

Графік освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2020-2021 н.р.)

 

3.7

Положення про мовний центр Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

3.8

Положення про юридичну клініку «АRTIUM DE LEX» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

3.9

Положення про освітні програми в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

3.10

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

3.11

Положення про психологічну службу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

4. Атестація. Документи про освіту

4.1

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

4.2

Положення про диплом з відзнакою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

4.3

Зразок документа про вищу освіту в ЦДПУ імені В. Винниченка

 
     
     

5. Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

5.1

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

5.2

Порядок обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, призначення деканів факультетів і укладання з ними контрактів (трудових договорів) Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

5.3

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора і доцента у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

6. Академічна мобільність. Навчання іноземних громадян

6.1

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університеті імені Володимира Винниченка

 

6.2

Положення про програму обміну студентами

 

6.3

Положення про конкурсний відбір студентів на навчання за програмами обміну

 
     

7. Наукова діяльність

7.1

Порядок рекомендації до друку наукових та навчальних видань у ЦДПУ ім. В Винниченка

 

7.2

Положення про електронний навчальний курс

 

7.3

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності

 

7.4

Положення про аспірантуру та докторантуру Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 
7.5

Положення про визначення рейтингів науково-педагогічних працівників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

7.6

Положення про студентське наукове товариство Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

7.7

Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

8. Міжнародна діяльність

8.1

Довгострокова програма ЦДПУ ім. В. Винниченка щодо участі працівників у виконанні проектів міжнародної співпраці

 
8.2

Положення про міжнародний центр Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

9. Стипендіальне забезпечення

9.1

Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

10. Формування контингенту, правила прийому, переведення та поновлення

10.1

Порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 
     

11. Загальноорганізаційні питання. Звіти ректора

11.1

Звіт ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка СЕМЕНЮКА Олега Анатолійовича про виконання умов контракту в 2019 році (контракт №ІІ-52 укладений 25 червня 2015 року)

 
11.2

Звіт ректора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка СЕМЕНЮКА Олега Анатолійовича про виконання умов контракту за 2015-2020 роки (контракт №ІІ-52 укладений 25 червня 2015 року) 

 

12. Соціальні питання

12.1

Колективний договір на 2018-2023 рр.

 
     

13. Охорона праці

 13.1

Організація охорони праці в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 
 13.2

Наказ про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 
 13.3

Інструкції з охорони праці

 
 13.4

Перелік інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності для студентів ЦДПУ

 
 13.4.1

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці з студентами

 
 13.4.2

Програма проведення інструктажу з безпки життєдіяльності для студентів університету перед літніми канікулами

 
 13.4.3

Інструкція №143 з безпеки життєдіяльності під час проведення новорічних свят (встановлення ялинки), канікул

 
 13.4.4

Інструкція №65 з безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій, туристичних походів та поза навчальних заходів, проведений позі межами університету та його території

 
 13.4.5

Інструкція №90 з питань охорони праці при виконанні студентськими загонами господарських робіт з підготовки навчальних корпусів та гуртожитків університету

 
 13.4.6

Інструкція №148 з питань охорони праці під час проведення навчальної і виробничої практики

 
 13.4.7

Інструкція №147 з питань охорони праці під час проведення навчальної польової практики

 
 13.4.8

Інструкція №145 з питань безпеки життєдіяльності для студентів

 
 13.4.9

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці студентів, які мешкають в студентському гуртожитку №1

 
 13.4.10

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці студентів, які мешкають в студентському гуртожитку №3,4

 
 13.4.11

Програма проведення первинного (повторного) інструктажу з питань охорони праці працівникам навчальної кафедри (інструкція 144)

 

14. Адміністративно-господарча та виробнича діяльність