1. Загальні положення
  1. Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, користування цими гуртожитками та їх утримання.
  2. Студентські гуртожитки ЦДПУ ім. В.Винниченка призначаються для мешкання студентів, аспірантів . Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватися власником або уповноваженим ним органом навчального закладу для створення готелю, за погодженням з профспілковим комітетом студентів працівників освіти і науки( надалі профком студентів), але він повинен бути відокремлений від гуртожитку.
   Іноземні громадяни, які навчаються в ЦДПУ ім. В.Винниченка, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом.
  3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах. Студентські гуртожитки можуть створюватися в орендованих будинках.
  4. Гуртожитки можуть використовуватись:
   • для мешкання одиноких осіб (жилі приміщення зна­ходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);
   • для мешкання сімей студентів, аспірантів (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім'ї).Приміщення для проживання сімей повинні розташовуватися в окремих під'їздах (блоках) гуртожитку. Гуртожитки ЦДПУ ім. В.Винниченка є гуртожитками загального мешкання, з самообслуговуванням і самоврядуванням.
  5. Надання місць в студентських гуртожитках працівникам навчального закладу, розміщення підрозділів вузу, а також інших організацій забороняється.
  6. Гуртожитки, крім основного призначення, — можуть надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, послуги зв'язку телефонного, те­лефаксного, різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття і т. д., бібліотечні, користування комп'ютерами та інші), за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення).
  7. У гуртожитку повинні забезпечуватися необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.
  8. Рішення про виділення в гуртожитках приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, підприємств побутового обслуговування приймається власником або уповноваженим ним органом навчального закладу при погодженні з профкомом студентів.
  9. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.
  10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, погодженими із профспілковим комітетом студентів.
  11. Права і обов'язки робітників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.
 2. Надання житлового місця в гуртожитку
  1. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється згідно з Положенням про порядок поселення студентів, аспірантів та використання місць у гуртожитках ЦДПУ ім. В.Винниченка. Місце проживання надається на весь період навчання.
  2. Розподіл місць у гуртожитках між факультетами здійснюється спільним рішенням адміністрації, профспілкового комітету студентів, студентської ради і оголошується наказом ректора.
  3. Списки студентів, аспірантів на мешкання в гуртожитку готуються власником або уповноваженим ним органом і погоджуються з студентською профспілкою.
  4. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку власник або уповноважений ним орган навчального закладу укладає угоду із студентом, аспірантом на проживання в гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.
  5. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, прописки і виписки здійснюються призначеною для цього особою. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.
 3. 3. Користування житловою площею в гуртожитках
  1. Вселення в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, здійснюється комендантом гуртожитку, або працівником, який його заступає, на підставі виданого ордеру.
   Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.
  2. Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу навчального закладу, а із однієї кімнати в другу в одному гуртожитку — комендантом гуртожитку за дозволом заст. декана з виховної роботи факультету, погодженого з головою студентської ради гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання і, як виняток, в особливих випадках.
   Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами, які знаходяться у відпустках, визначається з урахуванням їх побажань власником або уповноваженим ним органом навчального закладу.
 4. Виселення із студентських гуртожитків
  1. При відрахуванні з навчального закладу (також при йогозакінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.
  2. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому студентів навчального закладу цей термін може бути продовженим.
  3. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється Згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, і плата за проживання неповертається. Зміна власника або уповноваженого ним органу гуртожитку не позбавляє громадян, які проживають у ньому, права користуватися цим гуртожитком, і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.
  4. Громадяни, які самовільно заселилися у гуртожиток, виселяються в адміністративному порядку за санкцією прокурора без надання їм іншого жилого приміщення.
 5. Плата за житло та послуги
  1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
  2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку власником або уповноваженим ним органом навчального закладу або гуртожитку.
  3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості за навчальний рік.
  4. Плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнанням і інвентарем здійснюються згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.
  5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.
 6. Порядок надання місць у гуртожитках навчальних закладів студентським сім'ям
  1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу і профкому студентів навчального закладу, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.
  2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, що видає власник або уповноважений ним орган навчального закладу.
  3. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу або гуртожитку при розміщенні студентських родин з дітьми визначає місце зберігання дитячих колясок, приміщення для тимчасового перебування дітей і їх ігор.
  4. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік і дружина студенти.
  5. Прийняття на облік сімейних студентів, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється комісією профкому студентів навчального закладу по житлово-побутовій роботі. Списки сімейних студентів, які потребують гуртожиток і прийнятих на облік, затверджуються спільним рішенням власника або уповноваженого ним органу, профкомом студентів та органом студентського самоврядування навчального закладу. Коли студентська родина складається із студентів різних вузів міста, тоді постановка на облік може здійснюватися за домовленістю між цими навчальними закладами.
  6. Проживаючі в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.
  7. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку залежно від комфортності житла.
 7. 7. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу навчального закладу, студмістечка, гуртожитку
  1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацієюпобуту мешканців, додержанням встановленого порядку здій­снюється проректором по адміністративно-господарській роботі та комендантом.
  2. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу, гуртожитку зобов'язаний:
   • суворо виконувати угоду, укладену з мешканцем гуртожитку;
   • утримувати приміщення студмістечка і гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;
   • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем по діючим «Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;
   • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;
   • своєчасно проводити ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
   • забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;
   • надавати мешканцям у гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
   • переселяти в разі необхідності при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
   • укомплектовувати штат гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;
   • сприяти радам студентських гуртожитків у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
   • здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходів по реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
   • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
   • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків;
   • у разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями і посудом.
  3. Власник або уповноважений ним орган навчального закладу призначає коменданта гуртожитку з урахуванням думки профспілкового комітету студентів.
  4. Комендант гуртожитку несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.
  5. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: комендант гуртожитку, кастелянша.
 8. Комендант гуртожитку зобов'язаний:
  1. проводити вселення в гуртожиток на підставі ордера, виданого власником або уповноваженим ним органом навчального закладу, і паспорта;
  2. надавати мешканцям необхідне обладнання й інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно з санітарними правилами;
  3. ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з «Положенням про гуртожиток», «Правилами внутрішнього розпорядку», правилами пожежної і техніки безпеки;
  4. своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
  5. вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращенню житлово-побутових умов;
  6. подавати власнику або уповноваженому ним органу навчального закладу пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;
  7. забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватися правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.
  8. Комендант спільно з радою гуртожитку або при необхідності ректор, профком студентів навчального закладу розгляда­ють у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.
 9. Експлуатація гуртожитку, його утримання і  ремонт
  1. Експлуатація гуртожитків здійснюється відповідними підрозділами навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.
  2. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів навчального закладу, або гуртожитку.
   При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час ремонту керівництвом навчального закладу чи дирекцією студмістечка надається жила площа у тому ж або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту особам надається жила площа, що вони займали раніше.
  3. Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів навчальних закладів або гуртожитку і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт по збере­женню конструктивних елементів, оздоровлення, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкод­жень і несправностей, що з'явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
  4. Витрати по утриманню, капітальному і поточному ремонтах гуртожитку, збудованого за рахунок коштів декількох вузів відшкодовуються навчальному закладу, на балансі якого знаходиться гуртожиток, пропорційно житловій площі, що припадає на їх долю.
  5. Керівники навчальних закладів, у підпорядкуванні яких знаходяться гуртожитки, несуть відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.