Працює в університеті з 1991 р. Автор понад 100 наукових публікацій з проблем ономастики, морфологічної парадигматики, фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, фразеології, лексикографії сучасної української мови, лінгводидактики тощо. 

 У 2004 році в Кіровограді був виданий її навчальний посібник з практичного курсу української мови „Репетитор (як навчитися грамотно писати)”, рекомендований МОН України; у 2007 р. – у Києві друге видання. У 2010 р. опублікована наукова монографія „Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення” (у співавторстві).  У 2012 - навчальний посібник "Культура наукової мови" (у співавторстві), рекомендований МОН України. 

Автор навчально-методичних посібників: 

- „Сучасна українська літературна мова (для студентів заочної форми навчання)” (Кіровоград, 2008); 

- „Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)” (Кіровоград, 2010); 

„Сучасна українська літературна мова (Вступ. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія)” (Кіровоград, 2011). 

З вересня 2009 року завідувач кафедри української мови. 

Під її керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації: О.Л.Кирилюк „Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення” (2008), О.М.Кашталян „Словозмінна парадигматика українських прізвищ” (2010).

Читає курси:

- сучасна українська літературна мова (вступ, лексикологія, фразеологія, лексикографія, фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія);

- спецсемінари „Ономастика” та „Морфологічна парадигматика іменника в сучасній українській  мові”.

кандидат філологічних наук, доцент 

Один із найбільш досвідчених викладачів кафедри української мови, на якій працює з 1980 року, коли закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педінституту ім.О.С.Пушкіна.

Кандидатську дисертацію «Валентність морфем в основах українських ойконімів» захистила в Дніпропетровському державному університеті.

Автор понад 90 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них: «Інверсійний словник ойконімів України», «Історія української мови. Курс лекцій», «Історія української мови: модульний курс». У 2010 році вийшов навчальний посібник «Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика», який у Першому всеукраїнському конкурсі видань для вищих навчальних закладів «Університетська книга – 2010» посів перше місце в номінації «Краще навчальне видання з філологічних наук».

Викладає історичну граматику української мови та синтаксис сучасної української літературної мови. Керує написанням дипломних і магістерських робіт. Відмінник освіти України, нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та кіровоградської облдержадміністрації.   

кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1994 р. Автор 27 публікацій з проблем історичного словотвору української мови.

У 2001 році видана його праця „Лексика україномовних творів Євгена Гребінки (покажчик слововживання)” (К., 2001).

Читає курси:

- старослов’янська мова;

- історія української літературної мови;

- загальне мовознавство;

- сербська мова;

Навчається в докторантурі Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

кандидат філологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1989 р. Автор понад 30 наукових публікацій з літературної антропонімії української мови.

Читає курси:

- морфеміка, словотвір, морфонологія сучасної української літературної мови;

методика викладання української мови.

кандидат філологічних наук, доцент 

На кафедрі працює з 1993 року після закінчення факультету української філології Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна.

Кандидатську дисертацію «Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові» захистила в Одеському університеті імені І. І. Мечникова у 1996 році.

Автор понад 160 наукових публікацій із проблем словотвірної морфонології девербативів, лінгвістики тексту, лінгводидактики та навчальних посібників: «Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Таблиці, схеми» (2013); «Інформаційно-аналітична діяльність» (2016), «Практичний курс української мови» (2018), «Збірник диктантів з української мови» (2018), «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис (Словосполучення. Просте неускладнене речення): модульний курс» (2019).

Викладає курси: практичний курс української мови, синтаксис сучасної української літературної мови, інформаційно-аналітична діяльність, українська мова (за професійним спрямуванням).

Керує написанням курсових, магістерських робіт.

Член профспілкового комітету університету, виконує обов’язки голови організаційно-масової комісії. Нагороджена почесними грамотами Кіровоградської обласної державної адміністрації та Федерації профспілок Кіровоградської області.

кандидат філологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 року. У 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Валентність суфікса  -иц(я) в апелятивах української мови» в Дніпропетровському державному університеті під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.О.Горпинича. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних  публікацій. Серед них статті, надруковані у фахових виданням та навчально-методичні публікації: «Старослов’янська мова: методичні рекомендації до вивчення курсу», «Історія української мов: навчально-методичний комплекс» (у співавторстві).

Викладає  старослов’янську мову, історію української мови, історичну граматику української мови. Керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт. Принципова, вимоглива до студентів, постійно підвищує свій науково-методичний рівень.

Член профспілкового комітету університету, виконує обов’язки голови профбюро факультету. Нагороджена грамотою Кіровоградського обкому профспілки.

кандидат філологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 року. Успішно захистила кандидатську дисертацію «Антропонімія Північного Степу України» у Дніпропетровському державному університеті під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.О.Горпинича.

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них «Книгознавство: Навчально-методичний комплекс за кредитно-модульною системою навчання (для студентів факультету філології та журналістики)»; «Культура мови. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник»; «Культура мови: Навчально-методичний комплекс для студентів факультету філології та журналістики».  

Викладає книгознавство, культуру мовлення, стилістику української мови, сучасну українську мову. Керує написанням курсових, магістерських робіт. Принципова, вимоглива до студентів, постійно підвищує свій науково-методичний рівень.

кандидат філологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1990 року. Кандидатську дисертацію «Акцентна структура українських ойконімів та відойконімних дериватів» захистила в Дніпропетровському державному університеті під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.О.Горпинича.

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій. Серед них: «Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов»; «Каталоги: Навчально-методичний комплекс для студентів факультету філології та журналістики» та ін.

Викладає курси: сучасна українська літературна мова, каталоги, практикум з української мови, ділова українська мова, вступ до мовознавства, українська мова за професійним спрямуванням.

Систематично проводить науково-дослідну роботу зі студентами: працює гурток «Актуальні проблеми лексикології», здійснюється керівництво написанням курсових, дипломних робіт із сучасної української літературної мови та бібліотечної справи.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.), Почесними грамотами Кіровоградської міської ради, обласної державної адміністрації. 

кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1994 р. автор понад 30 наукових публікацій з проблем семантики і структури діалектної лексики, співавтор „Словника народних географічних термінів Кіровоградщини”, автор монографії «Семантика народних географічних термінів Кіровоградщини”.

Читає курси:

- діалектологія української мови; - українська мова за професійним спрямуванням; - сучасна українська літературна мова.

кандидат філологічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 1991 р. Автор понад 20 наукових праць з проблем лінгвістики тексту.

Читає курси:

- сучасна українська літературна мова;
- українська мова за професійним спрямуванням:
- ділова українська мова;
- методика навчання української мови.

Автор навчально-методичних посібників „Українська мова за професійним спрямуванням” (Кіровоград .2008), „Ділова українська мова” (Кіровоград, 2010).

кандидат філологічних наук, доцент 

Працює на кафедрі з 1996 р. Автор 15 наукових публікацій.

Читає курси:

- сучасна українська літературна мова;
- методика викладання української мови

- українська мова (за професійним спрямуванням).

кандидат філологічних наук, доцент.

 Працює в університеті з 2010 року. Автор 42 наукових публікацій, серед яких:  

 монографія "Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення" у співавторстві з проф.С.Л.Ковтюх (2010 рік); 

 навчальний посібник  "Культура наукової мови" у співавторстві з проф. С.Л.Ковтюх (2012р), рекомендований Міністерством освіти і науки України

Викладає курси:

- сучасна українська літературна мова;
- культура мовлення;
- українська мова в редакторській діяльності;

- українська мова (за професійним спрямуванням).

florinskaЛаборант кафедри української мови

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка у 2014 році. В університеті працює з 2014 року на посаді лаборанта кафедри української мови. З вересня 2015 року – аспірант кафедри.