У 2012 році згідно з угодою про співробітництво між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України з метою поширення інноваційного досвіду та наукових розробок у науковому та освітньому процесі було створено Лабораторію дидактики фізики. З березня 2018 року її переформатовано у Лабораторію дидактики фізики, технологій та професійної освіти.

Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти підпорядкована науковому відділу ЦДПУ ім. В. Винниченка та лабораторії математичної й фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Лабораторія забезпечує поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою – нормою діяльності наукових педагогічних працівників, які освоюють нові освітні галузі, нові методи роботи, нові технології

Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів розвитку освіти в Україні, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.

Науково-дослідна лабораторія здійснює експериментальну роботу на основі поєднання освітньо-виховного процесу з науковими дослідженнями, згідно узгоджених сторонами планів.

Програма досліджень лабораторії пов’язана з розробкою теми: «Теоретико-методичні основи навчання фізики у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах»

Основними задачами діяльності лабораторії є:

 • вивчення інноваційних процесів, що відбуваються в освітніх закладах, науково-методичне забезпечення переведення їх у режим експериментальної роботи з розвитку освітньої діяльності;
 • розробка умов успішної адаптації нових освітніх програм, навчальних посібників, технологій, навчання проектів випереджальної освіти;
 • розробка експериментальних освітніх програм (у тому числі авторських), аналіз наукових гіпотез і концепцій розвитку змісту курсу фізики, раціональних режимів навчання, впровадження нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів освітніх технологій та програм дослідницьких робіт.

Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей розвитку фізичної освіти, окремих її показників, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку компонентів цілісного педагогічного процесу, вирішення задач найближчої перспективи (2-3 роки).

Обов’язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:

 • пошук шляхів удосконалення науково-пошукової та методичної роботи;
 • визначення напрямів експериментальної роботи;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня навченості суб’єктів навчання з фізики, педагогічної майстерності та професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
 • систематичні звіти про хід експериментів та його результати.

Діяльність лабораторії здійснюється у таких напрямках:

 • аналіз Державного стандарту з фізичної освіти, вироблення пропозицій для їхнього вдосконалення;
 • наукова робота з проблем формування новітнього змісту фізичної освіти для основної, старшої та профільної середньої школи;
 • створення методичної системи з відбору та апробації новітніх фізичних понять, явищ, процесів, суджень;
 • створення ІКТ реального та віртуального фізичного експерименту згідно концепції фізичної освіти в Україні;
 • здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі розробки ефективних методів навчання природничих дисциплін;
 • розробка методичних рекомендацій, монографій, посібників нового покоління;
 • організація і проведення щорічних наукових конференцій, симпозимумів з питань запровадження сучасних технологій навчання, обміну передовим досвідом тощо;
 • залучення до наукової роботи студентів, викладачів закладів середньої та вищої освіти;
 • співпраця з науковими установами інших країн з проблем розвитку теорії та методики навчання фізичної освіти;
 • створення комп’ютерних банків наукової літератури, експериментальних засобів навчання;
 • робота з аспірантами, докторантами та пошукувачами;
 • розробка спецкурсів, дослідницьких програм;
 • співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти;
 • підготовка науково-популярних телепередач, радіопередач, публікацій у друкованих ЗМІ.

Лабораторія дидактики фізики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Наша адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка 1, ауд. 213.
E-mail: D23.053.04KSPU@kspu.kr.ua

 

 

Навчально-методичні розробки членів лабораторії:

1. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Фізика твердого тіла

2. Садовий М.І., Сергієнко В.П., Трифонова О.М., Сліпухіна І.А., Войтович І.С. Методика і техніка експерименту з оптики

3. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної фізики навчання фізики

4. Подопригора Н.В., Садовий М.І., Трифонова О.М. Математичні методи фізики

5. Садовий М.І., Трифонова О.М. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття