1. Загальні положення.
  1. Первинна профспілкова організація студентів (надалі ППО студентів) створюється за рішенням профспілкової конференції студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка для здійснення захисту конституційних прав, соціальних гарантій студентів, інших членів профспілки, які перебувають на обліку в даній профорганізації.
  2. ППО студентів діє згідно з чинним законодавством України, Статутом профспілки працівників освіти та науки, іншими нормативними документами, що регулюють внутріспілкову діяльність.
  3. ППО студентів представляє та захищає інтереси спілчан в галузі навчання, праці, побуту, відпочинку, культури, оздоровлення й користується правами юридичної особи, має печатку, штамп встановленого зразка, символіку.
  4. Для вирішення спілчанських завдань здійснює господарську, підприємницьку, зовнішньо-економічну, інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству, створює різні фонди.
 2. Організаційна будова.
  1. ППО студентів є незалежною у своїй діяльності від адміністрації вузу, політичних та інших громадських організацій, їм не звітує і ними не контролюється.
  2. ППО студентів користується правами районного комітету, відповідну частину своїх прав та функцій передає профбюро факультетів. Свої засідання ППО студентів проводить не менше двох разів в рік.
  3. Склад ППО студентів обирається і формується на засадах прямого делегування представників від первинних (факультетських) профорганізацій відповідно до встановленої квоти з терміном повноважень від 2 до 5 років.
  4. Кількісний склад і порядок формування комітету визначається звітно виборною конференцією, що проводиться не менш як один раз у п'ять років.
  5. Із свого складу ППО студентів може обирати президію, яка є постійним робочим органом між засіданнями комітету. Президія здійснює поточну внутрішньоспілкову діяльність.
  6. Роботу ППО студентів і президії організовують: голова та заступники, які є членами президії за посадою, її конкретні обов'язки і повноваження регламентуютьсяпосадовими обов'язками, визначеними та затвердженими ППО студентів.
  7. Голова ППО студентів обирається терміном на 5 років безпосередньо на конференції прямим голосуванням, а заступники із числа делегованих у склад ППО студентів.
  8. З метою широкого залучення профспілкового активу до діяльності у профспілковому комітеті створюються постійні комісії за основними напрямками роботи.
 3. Зміст роботи ППО студентів.
  1. Представляє і захищає інтереси спілчан у вищих за підпорядкуванням профспілкових органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, громадсько-політичних організаціях, а в разі необхідності захищає права та інтереси спілчан в судових органах.
  2. Профспілковий комітет вносить адміністрації навчального закладу, а в разі необхідності у вищі за підпорядкуванням профспілкові та адміністративні органи пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу й виробничої практики, раціонального використання бюджету, навчального часу студентів, створення умов для самостійної роботи, поліпшення побуту та відпочинку, медичного обслуговування, подальшого розвитку студентського самоврядування.
  3. Профспілковий комітет навчального закладу заслуховує звіти його керівників про стан і заходи щодо поліпшення навчально-виховної роботи, умов і організації праці та навчання, матеріально-побутового, медичного й культурного обслуговування спілчан.
   Профспілковий комітет може ставити перед адміністрацією навчального закладу, а в разі необхідності перед вищими за підпорядкуваннями профспілковими й адміністративними органами питання про притягнення до відповідальності в установленому порядку працівників навчального закладу за неналежне ставлення до прав студентів.
  4. Житлова площа в гуртожитках надається студентам спільним рішенням адміністрації університету й профспілкового комітету.
  5. Профспілковий комітет забезпечує з правом вирішального голосу активну участь представників профспілкової організації у виборах ректора, деканів факультетів; у роботі Рад, атестаційних, тарифікаційних, приймальних, стипендіальних комісій та комісій по розподілу молодих спеціалістів.
  6. Профспілковий комітет має право призупинити рішення адміністрації вузу , що обмежують інтереси студентства та права профспілкового комітету.
  7. Профспілковий комітет сприяє підготовці висококваліфікованих спеціалістів для освіти.
  8. Профспілковий комітет сприяє розвиткові й підвищенню ефективності науково-дослідної роботи і творчості студентів, створенню студентських науково-дослідних лабораторій, конструкторських бюро та інших професійних і творчих об'єднань на основі студентського самоврядування, бере участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, організації і проведенні оглядів, конкурсів й виставок технічної творчості.
  9. Профспілковий комітет студентів навчального закладу розвиває самодіяльну художню творчість, фізичну культуру, спорт  і туризм серед студентів, здійснює співкерівництво діяльністю народними самодіяльними колективами та радами  гуртожитків.
  10. Організовує і проводить навчання профспілкового активу, пропагує діяльність профспілки через засоби масової інформації.
  11. Організовує і проводить в межах території вузу, міста в установленому чинним законодавством масові акції.
  12. За погодженням із ППО студентів, адміністрація навчального закладу:
   • затверджує план соціально - економічного розвитку навчального закладу;
   • затверджує навчальні плани й розклад занять;
   • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу в частині, що стосується студентів;
   • розподіляє  стипендіальний   фонд  та  фонд  соціальної  допомоги;
   • заохочує студентів за успіхи в навчальній, науковій та громадській роботі;
   • вирішує питання надання одноразової матеріальної допомоги студентам, які її потребують
   • розподіляє кошти навчального закладу, виділені держбюджетом на організацію культурно - виховної роботи і спортивно - масової роботи;
   • вирішує питання громадського (у т. ч. безкоштовного) харчування, побутового і медичного обслуговування студентів;
   • відраховує студентів з навчального закладу;
   • призначає керівників на керівні посадигуртожитків, що знаходяться у підпорядкуванні навчального закладу.
  13. ППО студентів  через угоду з адміністрацією встановлює безготівковий порядок збору і перерахування членських профспілкових внесків на рахунок профкому, а також розмір і порядок перерахування коштів у фонд соціальної допомоги.
  14. Президія ППО студентів:
   • створює умови для роботи комісій з основних напрямків діяльності, здійснює планування роботи ППО студентів;
   • забезпечує підготовку і проведення засідань ППО студентів;
   • затверджує новообраний профспілковий актив та штатних працівників профкому;
   • приймає рішення про преміювання профактиву, надання членам профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на потреби профспілки;
   • заслуховує інформацію керівників підпорядкованих господарських підрозділів про роботу;
   • ініціює перед вищими за підпорядкуванням профорганами та адміністрацією університету програми покращення умов навчання, побуту, дозвілля, оздоровлення, соціального захисту;
   • розглядає інші питання профспілкової діяльності, які не потребують вирішення на засіданнях ППО студентів.
  15. ППО студентів здійснює контроль:
   •  за роботою підприємств торгівлі і громадського харчування; разом із адміністрацією добивається втілення в життя прогресивних форм торговельного й побутового обслуговування; бере участь у встановленні годин роботи підприємств торгівлі й громадського харчування, що обслуговують студентів;
   • за виконанням адміністрацією правил і норм технічної безпеки та виробничої санітарії в аудиторіях, майстернях та інших приміщеннях навчального закладу;
   • за дотриманням встановлених навчальними планами у вищому навчальному закладі норм навантаження студентів всіма видами навчальних занять, кількістю екзаменів і заліків, що виносяться на екзаменаційні сесії, проведенням навчальних занять за стабільним розкладом.
  16. ППО студентів забезпечує студентів путівками у будинки відпочинку, в оздоровчо-спортивні табори й на туристські бази. Разом з адміністрацією здійснює керівництво діяльністю студентського санаторію-профілакторію.
 4. Взаємовідносини адміністрації та ППО студентів.
  1. Профспілковий комітет укладає з адміністрацією навчального закладу Угоду, спрямовану на захист економічних і соціальних інтересів та прав студентів. Угода укладається профспілковим комітетом в особі голови профкому від імені профспілкової організації студентів з адміністрацією навчального закладу в особі ректора і включає конкретні заходи, що забезпечують захист інтересів і прав студентської молоді. Проект Угоди розробляється профспілковим комітетом і адміністрацією на основі пропозиції студентів, попередньо розглядається на спільному засіданні профкому і ректорату навчального закладу, обговорюється і приймається на конференції профспілкової організації студентів за участю представників адміністрації навчального закладу.
  2. Навчальний заклад надає профкому безкоштовно обладнані приміщення з опаленням, освітленням, прибираннямдля роботи самого комітету та для проведення зборів студентів. Адміністрація навчального закладу надає профкому безоплатно транспортні засоби і засоби зв'язку. Будинки, приміщення, споруди, призначені для ведення культурно - масової, спортивної, фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентів знаходяться на балансі навчального закладу і передаються у безкоштовне користування профкому. Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорона обладнання будинків, приміщень і споруд, що вказані в даній статті, проводяться за рахунок коштів навчального закладу. Перелік обладнання і господарського інвентарю, придбаного для приміщень, що надаються адміністрацією навчального закладу профкому, а також для ведення культурно-масової, спортивної, фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентів, визначається адміністрацією вузу разом із профкомом у межах коштів, передбаченим за кошторисом навчального закладу для цих цілей. Профком забезпечує правильне використання будинків, приміщень, споруд, що виділяються у його розпорядження встановлює в них відповідний порядок, організовує серед студентів виховну, культурно-масову, спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу.
  3. Обрані до складу профкому студенти, а також голови профбюро факультетів не можуть підлягати дисциплінарному стягненню без попередньої згоди вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.
 5. Фінансове та матеріальне забезпечення ППО студентів.
  1. Діяльність ППО студентів забезпечується за рахунок:
   • відрахувань профспілкових внесків членів профспілки;
   • доходів від господарської, комерційної, підприємницької, інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству;
   • коштів від благодійних внесків;
   • коштів, які надходять від адміністрації за колективною угодою;
   • інші надходження.
  2. Здійснює управління майном у вигляді споруд, обладнання, інших об'єктів, благодійних, цільових фондів, що знаходяться у його власності.
  3. Створює фонди соціального захисту, каси взаємодопомоги, милосердя на основі цільових відрахувань членських профвнесків та пожертвувань юридичних та фізичних осіб.
  4. Витрачає кошти бюджету за кошторисом, затвердженим на засіданні ППО студентів. Розпорядником коштів є голова профкому.
  5. Контроль за фінансовою діяльністю ППО студентів здійснює ревізійна комісія профкому.

Прийнято
на 35-й звітно-виборнійпрофспілковій конференції студентів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

16.12.2014 року