На кафедрі географії та геоекології розробляються 2 теми науково-дослідних робіт:

1. «Сучасна географічна теоретико-практична проблематика Центральної та Південної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіонів до сталого розвитку» (державний реєстраційний номер: 0116U005276; УДК 913 (477.65/.7). Категорія роботи: фундаментальна, прикладна. Науковий керівник – к.б.н., доц. Мирза-Сіденко В.М. Терміни виконання: початок: 1.01.2016 р. кінець: 29 грудня 2020 р. Мета НДР: теоретичне обґрунтування існуючих географічних проблем Центральної і Південної України та розробка практичних шляхів до їх вирішення.

2. «Суспільно-географічні аспекти трансформації соціальної сфери Кіровоградської області» (державний реєстраційний номер: 0117U003290). Науковий керівник – к.г.н., доц. Семенюк Л.Л. Терміни виконання: початок: 06.2017 р. кінець: 06. 2020 р. Мета НДР: дослідження суспільно-географічних чинників впливу, формування та розвитку соціальних процесів та соціальної сфери Кіровоградської області.

ПЛАН

виконання кафедральної науково-дослідної роботи на 2016-2020 рр

 1. Кафедра, факультет: кафедра географії та геоекології, природничо-географічний факультет.
 2. Назва НДР (українською, російською, англійською мовою):
 • “Сучасна географічна теоретико-практична проблематика Центральної та Південної України: фізико-географічні, суспільно-географічні, геоекологічні, туристсько-краєзнавчі аспекти переходу регіонів до сталого розвитку”
 • “Современная географическая теоретико-практическая проблематика Центральной и Южной Украины: физико-географические, общественно-географические, геоэкологические, туристско-краеведческие аспекты перехода регионов к устойчивому развитию”
 • “Modern geographical theoretical and practical issues Central and Southern Ukraine: physical-geographical, cosio-geographical, geoecological, tourist and local lore aspects the transition to sustainabl development in the regions”.
 1. Індекс УДК: УДК 913 (477.65/.7)
 2. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна.
 3. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України від 12.10.2010 №2519-17:
 • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем науково-технічного, соціально-енкономічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентноспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • Раціональне природокористування.
 1. Назва пріоритетного тематичного напряму згідно з Постановою КМУ 07.09.2011 №942:
 • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращання їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • Технології раціонального використання грунтів і збереження їх родючості.
 1. Науковий керівник (українською, російською, англійською мовою):

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна

Мирза-Сиденко Валентина Николаевна

Mirza-Sidenko Valentina

 1. Терміни виконання: початок 01.2016 р. кінець 29 грудня 2020 р.
 2. Мета НДР: теоретичне обгрунтування існуючих географічних проблем Центральної і Південної України та розробка практичних шляхів до їх вирішення.

 

Звіт про наукову роботу кафедри географії та геоекології за 2020 рік 

 

З 1.01.2021р. кафедрою географії та геоекології подана для затвердження в УкрЦНТІ нова науково-дослідна тема “Актуальні географічні проблеми Центральної та Південної України

 


 Перелік публікацій викладачів кафедри у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science

Helevera O.F., Topolnyi F.P. Towards origin of podzolized and nonpodzolized acid soils / Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), 516–526 doi: 10.15421/2018_244.

Сільченко Ю.Ю., Семенюк Л.Л. Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Геологія-Географія-Екологія", випуск 45. - с. 134-138

Zarubina A., Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Puhachenko O. Mass labour migration in the vector of international tourism as a determinant sign of modern globalization. Turismo: Estudos & Praticas (UERN), Mossoro/RN, Caderno Suplementar, 2020. Vol. 3. (Web of Science)

Braslavska, O. V., Rozhi, I. H., Honcharuk, V. V., Pliushch, V., Shumilova, I. F., & Silchenko, Y. Developing Competency in Local History in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 240-267.

 Перелік закордонних публікацій викладачів кафедри 

Зарубіна А., Шипуліна А. Особливості забезпеченості питною водою Центральноукраїнського регіону (на прикладі Кіровоградської області)// The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing. – С. 198-200.

Зарубіна А.В. Деякі аспекти дослідження та розвитку спортивного орієнтування// International scientific and practical conference «Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience»,  Wloclawek, Republic of Poland, September, 2019, P. 164-167.

Larysa Semeniuk, Oleg Semeniuk. Gender and Geographical Aspects of the Employment in Ukraine (on the example of the Kirovohrad Oblast) // The Role Of Academia In Promoting Gender And Women’s Rights In The Arab World And The European Region. – Publ. Société Généraled’Equipement&d’impression, Fes, Morocco, 2019. – P.363-370.

Маслова Н. Географічні аспекти диференціації рівня життя населення Кіровоградської області / Наталія М. Маслова // Conference Proceedings of the ІІ International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2017, Opole – Berdyansk – Tbilisi – Slovyansk – Kropyvnytsky), 2017; ISBN 978-83- 62683-68-0 (Electronic edition); pp.423-429.

Маслова Н.М. Сучасні соціокультурні трансформації в Центральній Україні / Наталія М. Маслова. // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp.288-290.

Мирза-Сіденко В.М.  До питання оптимізації елементів структурної будови регіональної екомережі Кіровоградської області / Актуальные проблемы современной науки: сборник тезисов научных трудов XХII Международной научно-практической конференции (Москва–Астана–Харьков–Вена, «28» июля 2017 года) / Международный научный центр, 2017.  – С. 25-29.

Movchan S.V. Types of Fingerprints of Different Race / S. Gupta, S.V. Movchan, I.M. Tkachenko // Problems of Biology and Medicine. – Samarkand, 2018. – P. 383.

Сільченко Ю. Ю., Cеменюк Л. Л. До питання міграцій населення України та Кіровоградської області // Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2021. Pp. 233-239. URL: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-actual-trends-of-modern-scientific-research-17-19-yanvarya-2021-goda-myunhen-germaniya-arhiv/.