ПЛОХОТНЮК Олександр Сергійович –

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності

Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

e-mail: o.plokhotniuk@kubg.edu.ua

Анотація

    У статті автором розглянуто можливості впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів-музикантів. Висвітлено теоретично обґрунтовані педагогічні умови формування зазначеної якості особистості та досліджено особливості їхнього впровадження у процесі музично-виконавської діяльності.

Ключові слова: цінності, професійно ціннісні орієнтації, музично-виконавська діяльність, педагогічні умови.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением / Гинзбург Л. С. – [4е изд., доп]. – М.: Музыка, 1981. – 143 с.

2. Котляревська О. В. Варіативний потенціал музичного твору: культурологічний аспект теорії інтерпретації та проблеми музичної педагогіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.01 «Теорія і історія культури» / О. В. Котляревська. – К., 1996 – 21 с.

3. Плохотнюк О. С. Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності: дис. кандидата пед. наук: 13.00.04 / Плохотнюк Олександр Сергійович. – Луганськ, 2009. – 244 с.