ПРОВОРОВА Євгенія Михайлівна –

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Національного педагогічного університету

імені Михайла Драгоманова

е-mail: ev.provorova@gmail.com

Анотація

  У статті на основі аналізу, систематизації, узагальнення наукових джерел, аналізу педагогічного досвіду окреслено роль і специфіку організації майстер-класу як технологію активного навчання у методичній підготовці майбутнього вчителя музики крізь призму праксеологічного підходу. Доведено, що майстер-клас – це особлива форма навчального заняття, яке грунтується на «практичних» діях вирішення певної проблемної професійної задачі чи професійної ситуації спільно зі студентами і спрямована на формування у них відповідних умінь, відчуття радості і естетичного задоволення від процесу пізнання мелодії пісні..

Ключові слова: майбутній вчитель музики, співацька діяльність, методична підготовка, технологія інтерактивного навчання, майстер-клас, постановка голосу, праксеологічний підхід.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бобряшова О. В. Мастер-класс и творческая мастерская как педагогические технологии активного обучения будущих дизайнеров / О. В. Бобряшова // Вестник ОГУ. – 2011. – № 11. – С. 169–175.

2. Зубова Н. И. Творческие мастерские / Н. И. Зубова // Профессиональное образование. – 2006. – № 6. – С. 21

3. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність – технологія педагогічної дії / Іван Андрійович Зязюн // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії», 20–21 травня 2011 р., м. Житомир. – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 6–12.

4. Игна О. Н. Технологизация профессиональной подготовки учителя иностранного языка / О. Н. Игна. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. – 188 с.

5. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: [монографія] / А. В. Козир. – К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2008. – 378 с.

6. Лабунець В. М. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика / Лабунець В. М., Карташова Ж. Ю., – Кам’янецьПодільський, 2013. – 200 с.

7. Нова українська школа [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0 %B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf

8. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / Олена Миколаївна Пєхота, Алевтина Зосимівна Кіктенко, Ольга Миколаївна Любарська та ін. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

9. Проворова Є. М. Методична підготовка майбутнього вчителя музики у вимірах професійно-творчої самореалізації: праксеологічний підхід / Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: [монографія] / [за ред.. проф. М. О. Лазарєва]. – Суми: ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 105–119.

10. Проворова Є. М. Праксеологічні цінності методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності / Є. М. Проворова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. № 3 (57). – С. 429– 439.

11. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві [Текст] / Василь Олександрович Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.