ЛЕВИЦЬКА Ірина Миколаївна –

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедри музично-інструментальної підготовки

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

e-mail:nimh@ukr.net

Анотація

    У статті розгядаються позиції вчених щодо проблематики розвитку мотивації школярів, зокрема до музичного навчання. Проаналізовано наукову літературу з означеного питання. Розкрито зміст поняття «мотивація». Визначено сутність феномена «мотивація школярів до музичного навчання». Зосереджено увагу на значенні педагогічних інновацій як ефективних шляхів підвищення мотивації школярів до музичного навчання. Автором викладено методику розвитку зазначеної проблеми, яка включала: проектну діяльность, створення мультимедійної презентації та карти знань, комп’ютерні квести.

Ключові слова: мотивація, музичне навчання, інноваційні методи навчання, школярі.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бордовская Н. В. Педагогика. Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб: Издательство Питер, 2000. – 304 с.

2. Борківська Р. В. Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.04 / Борківська Руслана Валеріївна. – Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2005. – 20 с.

3. Красовська О. О. Методичні засади реалізації інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти [Інтернет-ресурс] / О. О. Красовська. – Режим доступу: irbisnbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...

4. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / [гл. редактор В. С. Степин]. – М.: Мысль, 2010 – Т. II. – 634 с.

5. Психологический словарь / [Под общ. ред. Ю. Л. Неймера]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 – 640 с.

6. Рубинштейн С. Л. Человек и мир (отрывки из рукописи) / С. Л. Рубинштейн // Методические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1969. – С. 348–374.

7. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие / Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская, В. О. Усачева, В. В. Медушевский, В. А. Школяр. – М.: Флинта-Наука, 1999. – 336 с.

8. Хасия Т. В. Педагогические инновационные технологии в вузе / Т. В. Хасия // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 120–122.