РАСТРУБА Тетяна Віталіївна –

викладач кафедри вокально-хорової майстерності

Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя

e-mail: rastruba_1510@mail.ru

Анотація

    Стаття присвячена проблемі особистісно орієнтованого підходу сучасного змісту музичної освіти школярів України. Проаналізовано тлумачення категорії «освіта», «зміст освіти» з різних точок зору науковців. Визначено сучасну мету змісту особистісно орієнтованої музичної освіти та її завдання.

Ключові слова: освіта, зміст музичної освіти, особистісно орієнтований підхід, мета та завдання.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 375 с.

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України: головний ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

3. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике / Галина Михайловна Коджаспирова, Алексей Юрьевич Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2005. – 448 с.

4. Лобова О. В. Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика: [монографія] / О. В. Лобова. – Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2010. – 516 с.

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К.: Кондор, 2007. – 656 с.

6. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навчальний посібник / О. М. Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.

7. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя: монографія. – 2-е вид. доп. та перероб. / О. Пєхота, А. Старева. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006. – 272 с.

8. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навчально-методичний посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

9. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: навчальний посібник / Володимир Черкасов. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 240 с.