СУНЬ ПЕНФЕЙ –

аспірант Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

e-mailsergey.shyp@gmail.com

Анотація

    Статтю присвячено методиці формування семіотичної компетентності майбутніх вчителів музики. Зокрема, з’ясовується дидактичний потенціал і особливості використання методу «опорних сигналів» у навчальній практиці освоєння майбутніми вчителями музики символічного змісту творів музичного мистецтва (на прикладі хоралів І. С. Баха). Надаються рекомендації щодо створення «опорних сигналів» на основі зорових і слухових образів, які сприяють адекватному осмисленню музичних артефактів у найширшому культурному контексті.

Ключові слова: вчитель музики, смисл музичного твору, символ, методика, опорний сигнал, сприйняття, жанр хоралу.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Аверинцев С. Символ / С. Аверинцев // Краткая литературная энциклопедия. – В 9-ти т. – Т. 6. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – С. 826–831.

2. Лазутина Т. Онто-гносеологические и аксиологические основания языка музыки: автореф. дисс…. докт. философских наук: специальность 09.00.01 – онтология и теория познания / Т. Лазутина. – Екатеринбург, 2009. – 42 с.

3. Шаталов В. Ф. Опорные конспекты по кинематике и динамике: Книга для учителя: Из опыта работы / В. Ф. Шаталов, В. М.Шейман, А. М. Фаит. – М.: Просвещение, 1989. – 216 с.

4. Шаталов В. Ф. Эксперимент продолжается / В. Ф. Шаталов. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.

5. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах / А. Швейцер. – М.: Музыка, 1965. – 725 с.

6. Шип С. В. Музыкальная речь и язык музыки / С. В. Шип. – Одесса: Изд-во Одесской гос. консерватории им. А. В. Неждановой, 2001. – 298 с.