СЯ Цзін –

аспірант Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова

e-mail: o.totska@gmail.com

Анотація

    Порівняльний аналіз вокального навчання студентів педагогічних університетів України та Китаю дозволить виявити найбільш перспективні підходи до розвитку співацького голосу, запропонувати обґрунтовані рекомендації щодо підготовки майбутніх фахівців в системі вищої музично-педагогічної освіти. Український досвід має для Китаю сентенційне значення. Використовуються загальні музичні методики: «дослідна методика», «практична методика», «мовна методика», «дослідницька методика». Організаційні форми вокального навчання студентів двох типів: загальні та індивідуальні заняття. На вокальних заняттях недооцінюється роль концертмейстера.

Ключові слова: види методик вокального навчання в Китаї, недоліки і переваги індивідуальних та групових занять, синтез манер співу (народної та академічної).

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Ду Сывей. Формирование певческих учений у вокалистов высших учебных заведений КНР: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук: 13.00.08 / Ду Сывей. – М.: МГУКИ, 2008. – 25 с.

2. Ли Чжэнь. Вокальная методика на основе музыки. / Ли Чжэнь // Китайская экономика. Серия «Педагогика». – 2008. – № 4. –С. 184–185.

3. Ли Шень. Проблемы вокальной методики в современном Китае / Ли Шень // Вестник Синхайской консерватории. –2008. –№ 2. – С. 77– 78.

4. Методика [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc philosophy/8661/

5. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М.: ИП РАН, МГК им. П.И.Чайковского, 2002. – 496 с.

6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М.Падалка. К.: Освіта України, 2008. – 274 с.

7. Салимова К. Педагогика народов мира: История и современность / К. Салимова, Н. Додле. М.: Педагогическое общество России, 2001. – 576 с.

8. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – Киев: «Радянська школа», 1974. – 288 с.

9. Шень Сян, Цзяо Беньчу. Методические принципы работы на уроках с певцами / Шень Сян, Цзяо Беньчу [на кит. языке]. – Шанхай, 1996. – 87 с.