ХУА ВЕЙ –

аспірант кафедри музичного мистецтва і хореографії

Південноукраїнського національного педагогічного університету

імені К. Д. Ушинського

e-mail: 7704304@mail.ru

Анотація

    Дана стаття присвячена обґрунтуванню педагогічних умов формування творчого потенціалу, які мають бути впроваджені в процес навчання гри на фортепіано майбутніх вчителів музики і розглядаються як сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин здійснення навчального процесу, націлених на формування творчого потенціалу. Означені умови ґрунтуються на визначених теоретико-методологічних підходах і націлені на формування кожного компоненту творчого потенціалу студента.

Ключові слова: творчий потенціал, педагогічна умова, ціннісна установка, креативно-орієнтоване середовище, творчий супровід, проектування.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєв М. В. Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / М. В. Андрєєв. – Харків, 2009. – 23 с.

2. Баранова Н. Психологічний клімат у колективі // Редакція загальнопедагогічних газет, бібліотека «Шкільного світу». – Київ, 2003. – 143 с.

3. Бушуев С. Д. Динамическое лидерство в управлении проектами [Текст] : [монография] / С. Д. Бушуев, В. В. Морозов; Укр. ассоц. упр. проектами. – К. : Украинская ассоциация управления проектами, 1999. – 312 с.

4. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. канд. пед. наук / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.

5. Драч І. І. Оцінювання творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – Вип. 41. – С. 153–160.

6. Загвязинський В. І. Педагогічна творчість учителя / B. I. Загвязинський // Педагогічна творчість і майстерність: хрестоматія / укл. Н. В. Гузій. – К.: ІЗМН, 2000. – 168 с.

7. Заир-Бек Е. С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Е. С. Заир-Бек. – СПб., 1995. – 49 с.

8. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, М. П. ГорчаковаСибирская ; [под ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой]. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.

9. Козирєва О. Програма психологічного супроводу школярів, їхніх учителів і батьків (1–11 кл.) : Робота шкільного психолога [Текст] / О. Козирєва // Психолог. – 2003. – № 41 (листопад). – С. 5–15.

10. Філософія: підручник/ за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалки. – К., Харків : Консум, 2000. – 548 с.