РІЖНЯК Ренат Ярославович –

доктор історичних наук, професор,

професор кафедри математики

e-mail: rizhniak@gmail.com

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

ім. В. Винниченка, м. Кропивницький

АКБАШ Катерина Сергіївна –

кандидат фізико-математичних наук,

старший викладач кафедри прикладної математики,

статистики та економіки

e-mail: k_m_s_kirovograd@mail.ru

ПАСІЧНИК Наталя Олексіївна –

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри прикладної математики,

статистики та економіки

e-mail: pasichnyk1809@gmail.com

Анотація

  В статті проаналізовані результати виявлення рівня розуміння різними статями учасників навчальновиховного процесу фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка соціальної обумовленості, різноманіття та специфіки ґендерних ролей, що приписуються чоловікам та жінкам. Для цього була проведена одна зі складових частин ґендерного аналізу підрозділу – організоване анкетування та сформовані бінарні матриці відповідей його учасників, побудовані таблиці спряженості для кількісного аналізу результатів анкетування та проведений їхній статистичний аналіз, виконаний якісний аналіз статистичних даних анкетування. Для проведення якісного аналізу використовувався коефіцієнт ґендерної питомої ваги, який визначався як відношення частки жінок від їх загального числа у відповідній групі до частки чоловіків (також, від їх загального числа у групі) за заданим полем аналізу. На основі цього коефіцієнта введені поняття питомого паритету та питомої асиметрії. В результаті проведення дослідження встановлені відношення характерних ознак, що розкривають рівень розуміння різними статями науково-педагогічного складу факультету проблем щодо важливості забезпечення рівних можливостей обох статей у професійній самореалізації та можливостей поєднання професійних та сімейних обов’язків, з приводу оцінки власного розуміння змісту основних ґендерних понять та відношення до поширення ґендерних знань у підрозділі, щодо розуміння проблеми відображення ґендерних пріоритетів у фінансуванні університету та визнання однакової участі чоловіків та жінок в прийнятті виробничих рішень, щодо врахування ґендерної чутливості процедур при прийомі та відборі кадрів на всі види робіт, визнання ґендерних стереотипів як найбільш «популярних»ґендерно маркованих незручностей та інших проблем.

Ключові слова: ґендерний аналіз, ґендерна рівність, анкетування, коефіцієнт ґендерної питомої ваги, питомий паритет, питома асиметрія.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Бабенко С. На шляху до ґендерної рівності в освіті (досвід проведення ґендерного аудиту на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / С. Бабенко, Л. Малес, О. Харченко, Т. Червінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 2016. – № 1 (7). – С. 59–64.

2. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних: навчальний посібник для студентів. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.

3. Вихор С. Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 4. – С. 35–39.

4. Дорогонько Е. В. Обработка и анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. Учебно-методическое пособие. – Сургут: Издательский центр СурГУ. – 2010. – 60 c.

5. Клецина И. С. Психология ґендерных отношений: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004. – 408 с.

6. Малес Л. В. Основи ґендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.

7. Марценюк Т. Ґендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. – К., 2014. – 65 c.
8. Олійник А. С. Конституційне законодавство України: ґендерна експертиза. – К.: Логос, 2001. – 77 с.

9. Плахотнік О. Вчитель і вчителька: ґендерний аналіз однієї професії // Studia Methodologica: альманах / укладач І.В. Папуша. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 310315.

10. Світайло Н. Ґендерний аудит діяльності вищих навчальних закладів (посібник) / Н. Світайло., Ю. Савельєва, О. Давліканова. Електронний ресурс. – режим доступу: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/images/docs/12345. pdf