Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра, спеціаліста. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

 

Положення про аспірантуру та докторантуру Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

 011 Освітні, педагогічні науки

 014 Середня освіта (фізика)

 032 Історія та археологія

 081 Право

 113 Прикладна математика

 035 Філологія

 053 Психологія

 

0002

Підготовка аспірантів здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

 • Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»;
 • Д 23.053.02 із захисту кандидатських дисертації зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

У 2022 році на навчання до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка приймаються особи для здобуття наукового ступеня доктора філософії на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за умови успішного проходження конкурсного відбору, згідно Правил прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2022 році, затверджених Вченою радою ЦДПУ ім. В.Винниченка від 28.12.2020 року, протокол №6

за спеціальностями:

 • 011 Освітні, педагогічні науки;
 • 014 Середня освіта (фізика);
 • 032 Історія та археологія;
 • 035 Філологія;
 • 053 Психологія;
 • 081 Право;
 • 113 Прикладна математика

Конкурсні пропозиції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, який в 2022 році здійснює прийом на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Перелік спеціальностей та вступних іспитів для прийому на навчання осіб з освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2022 році

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 2022 року

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
з 25 липня 2022 р.
до 12 серпня 2022 р.

Прийом заяв та документів до ЦДПУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 25 липня 2022 р. до 05 серпня 2022 р.

Прийом заяв і документів у осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 08 серпня 2022 р. до 12 серпня 2022 р. Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями
з 15 серпня 2022 р. до 26 серпня 2022 р. Проведення фахових вступних випробувань
не пізніше 1 вересня 2022р. Зарахування на навчання осіб за кошти державного бюджету та за кошти юридичних та фізичних осіб
 • Прийом заяв та документів для здобуття наукового ступеня доктора наук громадян України проводиться з 25 липня до 12 серпня 2022 року
 • Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури та докторантури ЦДПУ ім. В. Винниченка іноземних громадян та осіб без громадянства триває з 25 липня 2022 року до 30 серпня 2022 року

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка

для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка, написана власноруч

Під час подання заяви вступник особистим підписом підтверджує факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка та пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Диплом  та додаток до диплому (оригінал та його копію) про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

4. Військово-обліковий документ (оригінал та його копію) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
5.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7.

Особовий листок з обліку кадрів за формою № П-2ДС

8. Список опублікованих наукових праць (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної наукової спеціальності
9.

Довідку з місця роботи

10.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності)

11. Довідка для внутрішньо переміщених осіб (за наявності)
12. Папку швидкозшивач картону
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДПУ ім. В. Винниченка

для іноземних громадян

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

5.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

6.

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання)

 Перелік документів при вступі на навчаня до докторантури ЦДПУ ім. В. Винниченка

для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДПУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом (оригінал та його копію) доктора філософії/кандидата наук

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

5. Довідка з місця роботи
6.

Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ЦДПУ ім. В. В. Винниченка, зі згодою бути науковим консультантом

7.

Рекомендація вченої ради університету щодо можливості зарахування до докторантури

8. Перелік опублікованих праць з обраної спеціальності (зокрема публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені

Детальніше про перебіг вступної кампанії на сторінках відділу аспірантури та докторантури

Розклад вступних та кандидатських іспитів

0001