Мілова Тетяна Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових
дисциплін та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
tmilovanik@gmail.com


Поляк Юлія Володимирівна

студентка ІІІ курсу факультету історії та права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
juliapoliak@ukr.net

Анотація

Стаття присвячена конституційно-правовому аналізу інституту народної законодавчої ініціативи як форми безпосередньої демократії. Визначено поняття, зміст, види та особливості народної законодавчої ініціативи. Розкрито поняття найбільш важливих видів народної законодавчої ініціативи (загальнодержавної та місцевої), які тісно пов’язані з представницькою демократією і спрямовані на постановку та розв’язання нагальних проблем державного та місцевого значення. Особливу увагу звернено на спроби законодавчого закріплення вказаної форми безпосереднього народовладдя в Україн та перспективи конституційного закріплення данного інтитуту. Розкрито окремі аспекти механізму реалізації громадянами України права на законодавчу ініціативу.

Ключові слова: безпосередня демократія, форми безпосередньої демократії, право законодавчої ініціативи, народна законодавча ініціатива, законодавчий процес

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.; в ред. від 02.06.2016 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр.
2. Галус О. О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи нормативно-правового регулювання в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. Випуск 23. Частина І. Том 1.2013. С. 118–121.
3. Промський Є. С., Новиков О. В. Народна законодавча ініціатива як протидія нерозвиненій партійній системі. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2018. № 9(3). С. 54–59.
4. Крутько А. Л. Поняття народної законодавчої ініціативи та її види. Проблеми законності. 2015. Вип. 130. С. 44–52.
5. Смук М. М. Інститут народної законодовчої ініціативи в Україні: стан дослідження. Науковий вісник Ужгородського Національного університету: Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. Ужгород: Видавничий дім “Гельветика”. 2015. Вип. 35. Ч. 1. Т. 1. С. 97–101.
6. Средницька І. Ю. Народна занодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :12.00.02. Одеса, 2016. 26 с.
7. Перевалова Л. В. Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2014. № 63. С. 50–60.
8. Про правотворчу народну ініціативу: Проект Закону України від 30.12.2013 р. №3847. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49445.
9. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо народної законодавчої ініціативи: Проект Закону України від 29.09.2016 р. №5196. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60139
10. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 року № 797-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80