Сікорський Олександр Петрович

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного та
конституційного права
факультету морського права,
НУК ім. адмірала Макарова
alex.nic.gm@gmail.com

Гілецький Максим Вікторович

студент магістратури
НУК ім. адмірала Макарова
gileckii@gmail.com

Анотація

Одним із ключових секторів національної безпеки будь-якої держави, є інформаційна безпека. Послідовна реалізація чітко сформульованої національної інформаційної стратегії, дозволяє забезпечувати безпеку у політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах діяльності держави. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій та швидка глобальна інформатизація населення призвели до появи нових загроз національній безпеці держави. Проведення інформаційно-психологічних операцій спрямованих на ліквідацію суверенітету чи обмеження незалежності держави, для України є не гіпотетичною, а реальною загрозою. Одними із ключових напрямків протидії та мінімізації інформаційно-психологічного впливу, є створення сучасної та ефективної нормативно-правової бази функціонування системи інформаційної безпеки, а також вироблення ефективного механізму її реалізації.

Ключові слова: інформаційна безпека, адміністративно-правовий механізм, національна безпека, інформаційно-психологічні операції, кібербезпека

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1. Горбулін В.П. Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. К. : НІСД, 2017. 496 с.
2. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. К.: Знання, 2011. 718 c.
3. Сили спеціальних операцій Збройних сил України. URL: https://ukrsof.com/psyopsukr/ – Назва з екрана.
4. Остроухой Б. В., Петрик Б. М.. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти): Підручник / Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін. ; за заг- ред. Є. Д. Скулиша. К: КНТ, 2010. 776 с.
5. Пєвцов Г. В. Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні: моделі впливу та напрями протидії. Наука і оборона. - 2015. № 2. С. 28-32.
6. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»» від 26 травня 2015 року № 287/2015 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
7. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»» від 25 лютого 2017 року № 47/2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017.
8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Х.: Консум, 2001. 656 с.
9. Галунько В. В. Теорія держави і права: курс лекцій: навч. посіб. / [авт.-упоряд. В. В. Галунько, Г. О. Пономаренко, В. К. Шкарупа]; за ред. В. К. Шкарупи. Херсон : Вид-во ВАТ ХМД, 2008. 280 с.
10. Гончарук С. Т. Адміністративне право України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. К. : НАВС, 2000. 240 с.
11. Валькова Є. В. Зміст та структура механізму адміністративно-правового регулювання у сфері охорони права інтелектуальної власності. Форум права, 2012. № 3. С. 84-88.