Завідувач кафедри галузевого права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна (1974р.), Київську вищу школу МВС СРСР ім.Ф.Е.Дзержинського (1983 р.) за спеціальністю «Правознавство», Академію МВС СРСР (м.Москва) в 1991 р. за фахом «юрист-організатор управління в сфері правопорядку».

У травні 2015 року захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правові проблеми оптимізації правоохоронної системи України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

професор кафедри галузевого права, доктор юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство».

У 2003 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на тему: «Державне управління на місцевому рівні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 –теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

доцент кафедри галузевого права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), отримала вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст зі спеціальності «Правознавство» та здобула кваліфікацію – юрист.

У 2015 році закінчила Класичний приватний університет, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів.

доцент кафедри галузевого права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2004 р.), Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) (2015 р.). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України» (2014 р.). У 2015 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

доцент кафедри галузевого права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Національну академію внутрішніх справ України (1999), магістратуру Національної академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство», спеціалізація «науково-педагогічна» (2003).

У 2007 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України захистила дисертаційне дослідження «Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації виконавчої влади в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право, інформаційне право. У 2008 році отримала диплом «Доктор філософії».

старший викладач кафедри галузевого права, кандидат юридичних наук

Народився 13.09.1982 року в м. Новоукраїнка Кіровоградської області.

Закінчив Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ (2003 р.), магістратуру НУВС (2004 р.), захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, на тему “Розшук та забезпечення конфіскації майна в механізмі співробітництва держав у боротьбі зі злочинами” (2010 р.)

старший викладач кафедри галузевого права, кандидат юридичних наук

Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ (2007 р.), ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ (2010 р.) та захистила кандидатську дисертацію «Адміністративно-правове регулювання діяльності ОВС у сфері захисту права інтелектуальної власності» (2011 р.). Являється науковим редактором фахового збірника наукових праць «Наукові записки. Серія: Право».

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми адміністративного права та адміністративної діяльності; цивільного права.

Основні публікації: «Проблеми щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні». «Щодо проблем прийняття та застосування міжнародних договорів, конвенцій         та угод у сфері інтелектуальної власності». «Проблеми встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності». «Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина як основна функція правової держави». «Адміністративно-правовове забезпечення охорони навколишнього природного середовища» та ін. Співавтор науково-практичного коментаря Сімейного кодексу України.

Всього надруковано понад 30 публікацій, з них 12 - у фахових виданнях.

лаборант кафедри галузевого права

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка за напрямом підготовки Правознавство – здобула кваліфікацію бакалавр права (2016 р.). Навчається в магістратурі КДПУ ім. В. Винниченка.