Факультет історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 75-річчю від дня народження відомого дослідника соціально-економічної історії Наддніпрянської України Володимира Крутікова, яка відбудеться 23 – 24 грудня 2011 р. у Кіровограді (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).

Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу секцій, культурну програму. Робочі мови конференції: українська, російська.

 

Передбачається наступні напрямки роботи конференції:

 • Володимир Володимирович Крутіков – людина, освітянин, науковець.
 • Археологія та давня історія України.
 • Середньовіччя Східної Європи.
 • Соціально-економічні процеси в Східній Європі нової та новітньої доби.
 • Історіографія, джерелознавство та допоміжні історичні дисципліни.
 • Військова історія.

 

Доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Для участі у конференції необхідно вислати або передати в оргкомітет особисто до 1 грудня 2011 року:

 • заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
 • роздрукований текст доповіді та його електронну версію (диск СD чи DVD/E-mail), оформлений відповідно до правил (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови).

 

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), за рахунок учасників. Організаційний внесок учасника конференції – 50 грн.

Оргкомітет конференції:  
Голова – Філоретова Л.М., к.і.н., доцент, декан факультету історії та права; 
Члени: Кіян О. І. д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
Житков О.А., к.і.н., доцент, заступник завідувача кафедри історії України;
Ляліна Т.С.
Тел.: 050-600-96-68
e-mail: kvi_kdpu@ukr.net
Факультет історії та права, кафедра всесвітньої історії (каб. 31), вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006.


Публікація доповідей

Правила оформлення статті:

 • Обсяг статті – 8 – 14 сторінок (плюс 1 стор. ілюстрацій). Вартість однієї сторінки – 15 грн.. Доктори історичних наук безоплатно.
 • Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
 • Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
 • Мова доповіді – українська, російська.
 • У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами.
 • На першій сторінці вказуються: прізвище, ім’я, по батькові; місто, країна (в дужках) – вказувати праворуч угорі над назвою статті; УДК – ліворуч (верхній кут) (обов’язково). Назва статті виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотація (4 - 5 рядків) та ключові слова (напис – курсив). Анотація трьома мовами (українська, російська, англійська).
 • Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], [2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 127 - 131], [5; 7; 9; 10; 12 - 24], багатотомне видання – [5 (1, с. 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
 • У кінці статті: список джерел та літератури (обов’язково). Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку.
 • Таблиці та ілюстрації до статті подавати (за необхідністю) у якісному виконанні, окремими файлами (ілюстрації), їх кількість має бути оптимальною.
 • Файл іменувати українськими літерами прізвищем автора та вказати номер секції, наприклад – 4петренко.
 • Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені. Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.
 • В кінці статті обов’язково подавати відомості про автора (авторів) українською мовою.


За підсумками конференції кращі доповіді будуть відібрані та після доопрацювання за вимогами ВАК України надруковані у науковому виданні «Наукові праці. Історичні науки» (Постанова Президії ВАК України № 1 – 05/2 від 15.02.2007 р.), включене ВАК України до переліку фахових видань (оплата публікації здійснюється додатково).

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове.

Заявка для участі