Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві», яка відбудеться 17 – 18 березня 2017 року. Конференцію проводить кафедра практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження особистості на сучасному етапі розвитку психології.
  2. Цілісність особистості: становлення та формування.
  3. Екзистенційно-гуманістичні проблеми психології особистості в умовах трансформації суспільства.
  4. Психологічний супровід становлення особистості у сфері освіти.

Мета проведення заходу: обговорення і аналіз сучасних науково-практичних досліджень у галузі психології особистості; обмін здобутками щодо теоретико-методологічних засад дослідження умов розвитку особистості та їх застосування у практичній психології, освіті.

Форма участі - дистанційна. Учасникам пропонується обговорення змісту повідомлень в on-line - режимі (через форум наукової конференції). Приїзд та безпосередня участь в конференції не передбачається. Про надходження матеріалів та їх розміщення на web-сторінці буде надіслано повідомлення.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Для розміщення на web-сторінці форуму необхідно надіслати тези доповідей (3 стор.) або статті, які додаються до заявки. За результатами роботи конференції випускається друкована програма конференції та збірка статей, учасникам видаються сертифікати.

Подання заявок на участь у конференції та матеріалів для обговорення – до 16 березня 2017 р.

Розміщення матеріалів на web-сторінці форуму – безкоштовно.

Видання збірки наукових статей «Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві» (номер держреєстрації 0116U005272):

– вартість друку  1 сторінки у збірці наукових праць – 25 грн.

– вартість поштової пересилки – 35 грн.

Останній термін подання статей – 16 березня 2017 р. Статті надсилаються в електронній формі.

Адреса оргкомітету:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра практичної психології, вул. Шевченка, 1, м.Кропивницький, 25006.

Контактний тел.: комутатор КДПУ: 24-59-84; кафедра практичної психології: 2-58.

Моб. тел.: 095-86-46-049

Голова оргкомітету – Горська Галина Олександрівна

Контактна особа – Хасанова Ольга Михайлівна

Заявки, матеріали для розміщення на web-сторінці форуму, статті надсилати за адресою:

Е-mail: Pract.psi@gmail.com

ЗАЯВКА на участь у Інтернет-конференції «Психологічні умови становлення особистості у сучасному суспільстві»

П.І.П.   ...

Місце  роботи  (або  навчання) ...

Посада ...

Науковий  ступінь ...

Наукове  звання ...

Адреса, контактні телефони ...

E-mail ...

Назва доповіді ...

Форма участі в конференції (обговорення на web-сторінці форуму; публікація)

Банківські реквізити для сплати публікації:

Приват 24

Одержувач: Хасанова Ольга Михайлівна

Картка/рахунок одержувача у приват банку: 4149 4978 0717 2616

Сума:_______ грн.

Призначення платежу (обов’язково): оплата за статтю (прізвище)

Правила оформлення статей

1. Статтю та літературні джерела слід оформляти згідно з чинними вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008, С.9-13).

2.  Статті повинні містити такі елементи:

       –  постановка проблеми,

       –  її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями,

       –  аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми,

       –  виділення її невирішених частин,

       –  формулювання мети статті,

       –  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих  результатів,

       –  висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.

3. Обсяг наукових статей – від 8 до 15 сторінок, з текстом українською мовою, ключовими словами та анотаціями (3 – 5 рядків) українською, російською і англійською мовами.

4. Оргкомітет приймає статті за темою і напрямками конференції та має право відхиляти статті, що не відповідають вимогам ВАК, а також темі та напрямкам заходу.

5. Просимо дотримуватися наступних вимог оформлення статті:

Текст статті має бути набраним на комп'ютері шрифтом Times New Roman № 14 (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5, справа – 1,5, зверху 2,0, знизу – 2,0). Назва статті – великими літерами. В лівому верхньому куті над назвою вказати УДК, а потім – ініціали та прізвище автора (див. нижче).

Приклад оформлення статті:

УДК ….. Г.В. Петренко

НАЗВА  СТАТТІ

Анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами

Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

(згідно вимог ВАК України; подається після тексту статті)