Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя П.М. Машэрава»

Гістарычны факультэт

Інститут модернізації та змісту освіту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Комунальний вищий навчальний заклад

«Харківська академія неперервної освіти»

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у

X Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін», яка відбудеться 16-17 листопада 2018 р.

на базі Харківського національного педагогічного університету

імені Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29

(Артема, 29), історичний факультет (початок роботи о 10.00)

На конференції планується робота за такими напрямками:

  • Методика навчання історії та суспільствознавчих дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти.

  • Методика навчання інтегрованого курсу «Громадянська освіта».

  • Теорія та методика навчання правознавства у закладах загальної середньої та вищої освіти.

  • Організація дистанційного навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти.

  • Методика вивчення спеціальних історичних дисциплін та спецкурсів.

  • Виховання молоді у процесі навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін.

  • Організація педагогічної практики.

  • Університетська кафедра в школі.

До участі запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, учителі загальноосвітніх шкіл, методисти, студенти, всі, хто цікавиться питаннями організації навчання суспільствознавчих дисциплін.

У рамках конференції передбачено роботу круглих столів:

  • «Перспективний досвід роботи з обдарованою молоддю».

  • «Громадянська освіта» (інтегрований курс): досвід, проблеми, перспективи.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, білоруська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику до її початку.

Для учасників конференції передбачається екскурсійна програма.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Стаття подається до Оргкомітету електронною поштою. Ім'я файлу повинно відповідати прізвищу автора. Стаття повинна містити такі обовязкові елементи: УДК, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Обсяг статті – до 12 сторінок (без малюнків і графіків); тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5; поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм (30 рядків по 60-64 символи); перед назвою статті необхідно подати короткі відомості про її автора (прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, вчене звання, адреса, телефон); назва доповіді друкується великими літерами через три інтервали від відомостей про автора, після назви через три інтервали друкується текст. Посилання в тексті доповіді подаються за таким зразком [4, с. 310]. Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті у порядку згадування в тексті й оформляється відповідно до вимог; після тексту статті та списку джерел і літератури необхідно помістити коротку анотацію українською, російською та англійською мовами. Вартість однієї сторінки – 20 грн.

Організаційний внесок складає 100 грн. (сплачується за умови, якщо особа бере безпосередню участь у конференції).

Для участі у конференції необхідно подати заявку до 16 жовтня 2018 р.

На окремому бланку вказати наступну інформацію: ПІБ, вчений ступінь, вчене звання, назву закладу вищої освіти, посаду, тему доповіді, напрям роботи конференції, контактний телефон, адресу для пересилання збірника, у разі необхідності вказати на потребу у поселенні та запланований термін проживання.

Проїзд, проживання і харчування учасників конференції здійснюється за власний рахунок.

Матеріали надсилати до 16 жовтня 2018 р. за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29 (Артема, 29), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, історичний факультет, кафедра всесвітньої історії (Яковенко Галина Григорівна, gyakowenko@meta.ua, моб. 095 144 69 61).

Грошові перекази надсилати на рахунок 31251378103639 ДКСУ; МФО 820172; ЕДРПОУ 02125585, з позначкою «Актуальні проблеми навчання».

Контактний телефон: 8(057) 700 48 01