Протягом звітного періоду комісія соціального захисту працювала в складі трьох осіб: доц. Горська О. О. – голова комісії та членів комісії: проф. Іліаді О. І., доц. Мілова Т. М., доц. Окопник О. М.

У межах визначених повноважень комісія здійснювала постійний контроль за постановкою та зняттям з обліку членів профспілкової організації університету.

Основним завданням профспілки є соціально-економічний захист її членів, що й було першочерговим у роботі профспілкової організації педуніверситету.

У 2015 р. університет переходив на роботу згідно з новим Законом «Про вищу освіту». Профком брав безпосередню участь у формуванні нової нормативної бази.

6 липня 2016 р. члени профспілки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка взяли участь у Всеукраїнській акції протесту проти тарифної політики Кабінету Міністрів України.

Переваги перебування в профспілковій організації викладачів та співробітників Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

НЕ ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

1) не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця без згоди профкому (п. 10 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

1) згода профкому не потрібна;

2) можуть доручити профкому представництво та захист своїх інтересів при розгляді трудових індивідуальних спорів у комісії з трудових спорів (п. 8 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

2) захищають свої інтереси самостійно;

3) можуть доручити профспілці представляти свої інтереси при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

3) захищають свої інтереси самостійно або з адвокатом;

4) мають право на захист профспілкою порушених трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

4) захищають свої інтереси самостійно;

5) можуть захистити свої права в профспілці при порушенні строків у: - виплаті заробітної плати, надбавок і доплат; - наданні додаткових днів відпустки; - виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення; - виплаті премії та винагороди тощо. (п. 12 ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 251 КЗпП);

5) захищають свої права самостійно;

6) мають право на надання юридичних консультацій та допомоги (п. 2–3 ст. 13 Статуту профспілки працівників освіти і науки України від 11.01.2000 р.; у ред. від 17.11.2010 р).;

6) отримують інформацію з інших джерел;

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності», Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», КЗпП та  Колективного договору профком КДПУ впродовж 2005–2009 pp. забезпечував захист економічних і соціальних прав співробітників через розв’язання питань поліпшення фінансової ситуації в педуніверситеті; контроль за своєчасністю виплати заробітної плати, виконанням законодавчих норм щодо її підвищення та індексації; участь у встановленні персоніфікованих надбавок, доплат, премій, винагород та інших виплат; поліпшення умов охорони праці, її матеріально-технічного забезпечення; медичного обслуговування всіх категорій працівників; проведення соціально-культурних заходів та оздоровлення працівників.