Фізичне виховання – це педагогічний процес, спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаним з ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Організація навчального процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі базується на законах України "Про освіту", “Про вищу освіту”, "Про фізичну культуру і спорт", Положенні “Про організацію навчального процесу у вищих закладах освіти”, нормативних документах з фізичного виховання в системі освіти, інших законодавчих актах України з питань освіти і фізичної культури.

На підставі законів України "Про фізичну культуру і спорт" і "Про освіту", “Про вищу освіту” загальне керівництво фізичним вихованням у вищому навчальному закладі покладається на ректора.

Вищий навчальний заклад забезпечує навчальний процес з фізичного виховання спортивними спорудами, устаткуванням та інвентарем відповідно до державних і відомчих норм, а також необхідними умовами  для медичного обслуговування.

Безпосередню роботу з фізичного виховання у всіх його формах в навчальному закладі організовує і проводить кафедра фізичного виховання. Вона проводить навчальні, позаучбові заняття з фізичного виховання, методичну, наукову, науково-методичну, масову спортивну, фізкультурно-оздоровчу, рекреаційну і реабілітаційну роботу.

Як навчальна дисципліна, яка обов’язкова для студентів усіх фахів, вона забезпечує всебічний фізичний розвиток особистості, зміцнення здоров’я та покращення психофізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.

Для досягнення студентами мети фізичного виховання передбачається комплексне вирішення наступних завдань:
- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;
- оволодіння системою практичних умінь і навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;
- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей;
- здатності до виконання державних або відомчих тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм відповідного спеціаліста.

Навчальний матеріал реалізується через розділи навчальної програми: теоретична підготовка, методична підготовка, фізична підготовка і  контроль.

Для проведення практичних занять з фізичного виховання у вищих закладах освіти студенти розподіляються по учбовим відділенням: основне, спеціальне і спортивне.

Розподіл в учбові відділення проводиться на початку навчального року з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку, фізичної і спортивної підготовленості.

В основне учбове відділення зараховуються студенти, віднесені до основної і підготовчої медичних груп, які розподіляються в учбові групи загальної фізичної підготовки (ЗФП), професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) та у групи з видів спорту. Студентів підготовчої медичної групи рекомендується об’єднувати в окремі групи ЗФП і ППФП.

У спеціальне учбове відділення зараховуються студенти, віднесені за даними медичного обстеження до спеціальної медичної групи. Учбові групи комплектуються за нозологічними ознаками. Студенти, звільнені за станом здоров’я від практичних занять, виконують розділи навчальної програми із теоретичної і методичної підготовки.

Для студентів, що перенесли гострі захворювання, при кафедрі фізичного виховання або студентській поліклініці створюються групи фізичної реабілітації та лікувальної фізичної культури.

Залікові вимоги для студентів, що за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, розробляються з урахуванням медичних показників і протипоказань.

У спортивне учбове відділення зараховуються студенти основної медичної групи, які мають відповідний рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості і бажають поглиблено займатися одним (або декількома) з видів спорту, з яких проводяться навчально-тренувальні заняття в даному вищому навчальному закладі.

Кількість і профіль учбових груп визначається кафедрою фізичного виховання з урахуванням матеріальних і штатних можливостей.

Окремі підготовлені студенти всіх учбових відділень з достатнім рівнем фізичної підготовки із дозволу кафедри фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури можуть засвоювати програму фізичного виховання за індивідуальним графіком із використанням навчальних і позанавчальних форм занять. У цьому випадку на початку навчального року або семестру студент зобов’язаний представити індивідуальний графік і програму своїх занять, узгодити їх із куратором навчальної групи, до якої він зарахований, і у встановлені терміни виконати всі залікові вимоги навчальної програми.

Обсяг навчальних занять в учбових відділеннях може бути доцільно збільшений з урахуванням фізичної, спортивної, функціональної підготовки і бажання студентів за рахунок дисциплін вільного вибору вищого навчального закладу та студентів (факультативних форм занять), у тому числі, оплачуваних самими студентами.

Студенти спортивного відділення, що підвищують свою майстерність за межами вищого навчального закладу, можуть бути звільнені від практичних занять з фізичного виховання при умові виконання залікових вимог у встановлені кафедрою строки.

Із одного учбового відділення (групи) до іншого студенти можуть бути переведені після закінчення навчального року або семестру. Переведення студентів у спеціальне учбове відділення у зв’язку із хворобою може проводитись у будь-який час навчального року.

Колектив кафедри забезпечує загальну фізичну підготовку студентів неспеціальних факультетів, сприяє розвитку умінь і навичок професійно-прикладної фізичної підготовки, які необхідні для майбутньої педагогічної діяльності, з фізичної культури і спорту за такими спеціалізаціями: легка атлетика, баскетбол, волейбол. Зміст програми з легкої атлетики та засоби її реалізації дозволяють проводити заняття на свіжому повітрі.