Основний напрям роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання – професійно-орієнтований підхід у фаховій підготовці вчителя фізичної культури. Пріоритетними завданнями для викладацького складу є:
- надання високоякісної освіти, яка рунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності й варіативності, адаптивності та оптимальності;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з фізичної культури для органів освіти, науки і культури, організацій та установ;
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями,
яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення; 

   розвиток фундаментальних наукових досліджень;
- поступова інтеграція у світовий освітянський простір.

Перспективними завданнями підготовки майбутніх вчителів фізичної культури є:
1) у галузі фахової підготовки:
- орієнтація підготовки вчителів на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;пеціальних  курсів і семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
- закріплення отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних практик;
-  підвищення ролі самостійної роботи  студента, сприяння тому, щоб навчання ставало більш індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, більш актуальним, максимально наближеним до реальних потреб суспільства;
2) у галузі науково-дослідної роботи: - організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних освітніх, виховних, оздоровчих

 або методичних проблем;
-  впровадження власних результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес;
-  підготовка власних науково-педагогічних кадрів через навчання в аспірантурі/докторантурі, залучення провідних викладачів до керування кандидатськими дисертаціями;
- подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів; ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків;
- узагальнення передового міжвузівського досвіду науково-педагогічної роботи;
- забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг та зростанню конкурентоспроможності фахівців з фізичного виховання.

 

Перелік дисциплін за кафедрою теорії і методики фізичного виховання 
Історія фізичної культури
Теорія і методика викладання гімнастики
Теорія і методика гімнастики
Основи риторики
Ритміка і хореографія
Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав
Підвищення спортивної майстерності
Організація і методика туризму та рекреаційно-оздоровчої роботи (в т.ч. безвідривна практика)
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності (в т.ч. безвідривна практика)
Спортивно-педагогічне вдосконалення
Художня гімнастика
Лікувальна фізична культура
Педагогіка фізичного виховання
Теорія і методика фізичного виховання
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
Організація та методика спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої та туристичної роботи
Педагогіка спортивної діяльності
Методи досліджень у фізичній культурі
Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ
Організація та методика спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи
Шейпінг
Теорія і методика викладання туризму
Методика викладання фізичного виховання у вищій школі
Організація та методика спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої і туристичної роботи у ВЗО
Новітні технології фізичного виховання
Менеджмент туризму
Сучасні системи оздоровлення
Спецкурс: Професійна майстерність викладача фізичного виховання
Коригувальна гімнастика (заоч. ф.)