Спеціальність – 6.010105 Корекційна освіта

СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про особливості застосування засобів, принципів, методів і форм фізичного виховання, для розвитку у дітей з особливими потребами фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

 • формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я, зокрема в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. ознайомлення з основними компонентами нормативної бази таких закладів.
 • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання дітей з особливими потребами. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання дітей з особливими потребами.
 • вивчення особливостей застосування основних дидактичних принципів фізичного виховання для дітей з особливими потребами.
 • вивчення основних форм та методів фізичного виховання дітей з особливими потребами.
 • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики та реабілітації дітей з особливими потребами.
 • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини з особливими потребами.
 • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації, фізичного виховання дітей з особливими потребами в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, особливості застосування принципів, методів та засобів фізичного виховання для дітей з особливими потребами. Закономірності фізичного їх росту і розвитку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей з особливими потребами. Укладати основні планові документи з дисципліни фізична культура в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. Враховувати особливості дітей з особливими потребами в ході планування роботи з фізичного виховання.

 

Спеціальність – 013, Початкова освіта

 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про застосування засобів, принципів, методів і форм фізичного виховання, в процесі виховання у дітей дошкільного віку фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

 • формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я, зокрема в закладах дошкільного виховання. ознайомлення з основними компонентами їх нормативної бази.
 • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання для дітей дошкільного віку.
 • вивчення особливостей застосування основних дидактичних принципів в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку.
 • вивчення особливостей застосування основних форм та методів фізичного виховання для дітей дошкільного віку.
 • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики у дітей дошкільного віку.
 • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини дошкільного віку.
 • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в ДНЗ, фізичного виховання в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, особливості застосування принципів, методів та засобів фізичного виховання для дітей дошкільного віку. Закономірності фізичного росту і розвитку дітей дошкільного віку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку. Укладати основні планові документи з дисципліни фізичне виховання у дошкільних навчальних закладах. Враховувати особливості дітей дошкільного віку в ході планування роботи з фізичного виховання.

 

Спеціальність – 6.010102 Початкова освіта

Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про закономірності процесу фізичного виховання, засобів, та підходів до роботи над фізичним розвитком учнів молодшої школи, для розвитку у дітей молодшого шкільного віку фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

 • набуття компетенцій пов’язаних із місцем фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я, зокрема в загальноосвітніх і спеціалізованих школах, ліцеях, колегіумах. їх ознайомлення з основними компонентами нормативної бази таких закладів.
 • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання школярів. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
 • вивчення особливостей застосування основних дидактичних принципів фізичного виховання для дітей молодшого шкільного віку.
 • вивчення основних форм та методів фізичного виховання дітей шкільного віку.
 • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики у дітей молодшого шкільного віку.
 • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини.
 • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в школі, фізичного виховання в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, особливості застосування принципів, методів та засобів фізичного виховання для дітей молодшого шкільного віку. Закономірності фізичного росту і розвитку дітей молодшого шкільного віку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Укладати основні планові документи з дисципліни фізична культура у школі. Враховувати особливості дітей молодшого шкільного віку в ході планування роботи з фізичного виховання.

 

Спеціальність – 6.010102 Початкова освіта

 Фізична культура з методикою навчання

 Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про засоби, принципи, методи і форми фізичного виховання дітей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

 • формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я. їх ознайомлення з основними компонентами нормативної бази.
 • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання школярів.
 • вивчення основних дидактичних принципів фізичного виховання школярів.
 • вивчення основних форм та методів фізичного виховання школярів.
 • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль в процесі психомоторного розвитку школярів.
 • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини.
 • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в початковій школі, фізичного виховання в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, принципи, методи та засоби фізичного виховання школярів. Особливості фізичного виховання школярів. Закономірності фізичного росту і розвитку дітей молодшого шкільного віку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання школярів. Укладати основні планові документи з дисципліни фізична культура. Враховувати особливості дитячого віку в ході планування роботи з фізичного виховання.

 

6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта»

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Мета: забезпечити кваліфікаційну компетентність майбутніх вихователів у галузі фізичного виховання та оздоровлення дошкільників відповідно до сучасної парадигми освіти; сприяти формуванню у студентів світоглядних позицій щодо власної відповідальності за збереження і зміцнення здоров'я дітей та переконання у першочерговості реалізації оздоровчих завдань; оволодіння майбутніми вихователями певним професійним досвідом.

Завдання:

- оволодіння студентами змістом навчальної дисципліни;

- усвідомлення студентами пріоритетності фізкультурно-оздоровчої роботи та необхідності формування у дітей світоглядно-оздоровчої поведінки;

- оволодіння студентами системою знань, фахових умінь і навичок; уміннями їх творчо та оперативно реалізовувати у професійній діяльності задля забезпечення сприятливих передумов для збереження і зміцнення здоров'я дітей, впровадження у систему дошкільної освіти оздоровчої парадигми;

- формування практичних умінь і навичок проведення різних форм роботи з фізичного виховання;

- формування потреби у самоактуалізації, професійному самовдосконаленні та самоосвіті задля компетентного вирішення оздоровчих завдань у галузі дошкільної освіти.

У процесі вивчення курсу майбутні фахівці повинні

знати:

- значення навчальної дисципліни для фахової підготовки, завдання курсу, основні поняття;

- завдання фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку) на сучасному етапі розвитку освіти;

- закономірності формування рухових умінь і навичок та фізичних якостей у дошкільників (молодших школярів);

- основні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього, дошкільного віку та молодших школярів;

- основні форми роботи з формування у дітей уявлень та поведінкових навичок, що забезпечують їх повноцінне фізичне, психічне, моральне здоров'я і соціальне благополуччя;

- співвідношення методів і прийомів навчання дітей різних вікових груп фізичних вправ, залежно від етапу формування рухової навички, фізичної і психологічної підготовленості;

- особливості реалізації загально-педагогічних принципів та принципів, що відображають закономірності фізичного виховання дітей дошкільного віку та молодших школярів.

вміти:

- здійснювати планування та моделювання усіх форм роботи з фізичного виховання та оздоровлення дітей в різних вікових групах;

- планувати роботу з фізичного виховання та оздоровлення упродовж дня, визначати зміст та об'єм рухової діяльності;

- проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього, дошкільного віку та молодших школярів;

- володіти технікою виконання фізичних вправ та здійснювати чіткий показ з метою формування рухової навички;

- навчати дітей правил безпеки під час виконання фізичних вправ; надавати елементарну допомогу при травмах; регулювати фізичне навантаження;

- створювати умови для оптимальної рухової діяльності дітей з урахуванням критеріїв оцінки та змісту рухового режиму в різних вікових групах;

- вивчати, узагальнювати та аналізувати досвід роботи вихователів з точки зору комплексного розв'язання завдань фізичного виховання;

- добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей у відповідності до визначених програмових завдань, доцільні методи і прийоми фізичного виховання на основі ґрунтовних знань методики їх проведення;

- використовувати за рекомендаціями медичного персоналу засоби профілактики захворювань, впроваджувати ефективні профілактичні та фізкультурно-оздоровчі технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

 

усі спеціальності

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Мета вивчення курсу полягає у набутті знань і вмінь стосовно розуміння необхідності формування фізичної культури як системної якості особистості, невід'ємного компонента загальної культури майбутнього фахівця, здатного реалізувати її в навчальній, соціально-професійній діяльності й родині.

Завдання:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні;

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;

- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основоположні поняття: загальна, спеціальна, спортивна, професійно-прикладна фізична підготовка, спорт, масовий спорт, спорт вищих досягнень;

- характеристику та аналіз основних видів спорту і сучасні системи фізичних вправ;

- вплив обраного виду спорту або системи фізичних вправ на фізичний розвиток, функціональну підготовленість і психічні якості;

- основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді рухової активності;

особливості методики використання засобів фізичної культури для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності праці при відхиленнях у стані здоров'я.

вміти:

- володіти базовими технічними прийомами в обраному виді рухової активності;

- здійснювати обґрунтований вибір засобів та методів розвитку основних психофізичних якостей;

- використовувати обраний вид рухової активності для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності праці.

Дисципліна сформована на формування соціально-особистісних компетентностей.

Програма дисципліни містить такі розділи: фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах, засоби розвитку основних психофізичних якостей, основи техніки навчання в обраному виді рухової активності.  

Анотація дисципліни "Фізичне виховання"

 

Спеціальність – 6.010105 Корекційна освіта

СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про особливості застосування засобів, принципів, методів і форм фізичного виховання, для розвитку у дітей з особливими потребами фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

 • формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я, зокрема в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. ознайомлення з основними компонентами нормативної бази таких закладів.

 • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання дітей з особливими потребами. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання дітей з особливими потребами.

 • вивчення особливостей застосування основних дидактичних принципів фізичного виховання для дітей з особливими потребами.

 • вивчення основних форм та методів фізичного виховання дітей з особливими потребами.

 • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики та реабілітації дітей з особливими потребами.

 • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини з особливими потребами.

 • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації, фізичного виховання дітей з особливими потребами в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, особливості застосування принципів, методів та засобів фізичного виховання для дітей з особливими потребами. Закономірності фізичного їх росту і розвитку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей з особливими потребами. Укладати основні планові документи з дисципліни фізична культура в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. Враховувати особливості дітей з особливими потребами в ході планування роботи з фізичного виховання.