6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта»

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Мета: забезпечити кваліфікаційну компетентність майбутніх вихователів у галузі фізичного виховання та оздоровлення дошкільників відповідно до сучасної парадигми освіти; сприяти формуванню у студентів світоглядних позицій щодо власної відповідальності за збереження і зміцнення здоров'я дітей та переконання у першочерговості реалізації оздоровчих завдань; оволодіння майбутніми вихователями певним професійним досвідом.

Завдання:

- оволодіння студентами змістом навчальної дисципліни;

- усвідомлення студентами пріоритетності фізкультурно-оздоровчої роботи та необхідності формування у дітей світоглядно-оздоровчої поведінки;

- оволодіння студентами системою знань, фахових умінь і навичок; уміннями їх творчо та оперативно реалізовувати у професійній діяльності задля забезпечення сприятливих передумов для збереження і зміцнення здоров'я дітей, впровадження у систему дошкільної освіти оздоровчої парадигми;

- формування практичних умінь і навичок проведення різних форм роботи з фізичного виховання;

- формування потреби у самоактуалізації, професійному самовдосконаленні та самоосвіті задля компетентного вирішення оздоровчих завдань у галузі дошкільної освіти.

У процесі вивчення курсу майбутні фахівці повинні

знати:

- значення навчальної дисципліни для фахової підготовки, завдання курсу, основні поняття;

- завдання фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку) на сучасному етапі розвитку освіти;

- закономірності формування рухових умінь і навичок та фізичних якостей у дошкільників (молодших школярів);

- основні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього, дошкільного віку та молодших школярів;

- основні форми роботи з формування у дітей уявлень та поведінкових навичок, що забезпечують їх повноцінне фізичне, психічне, моральне здоров'я і соціальне благополуччя;

- співвідношення методів і прийомів навчання дітей різних вікових груп фізичних вправ, залежно від етапу формування рухової навички, фізичної і психологічної підготовленості;

- особливості реалізації загально-педагогічних принципів та принципів, що відображають закономірності фізичного виховання дітей дошкільного віку та молодших школярів.

вміти:

- здійснювати планування та моделювання усіх форм роботи з фізичного виховання та оздоровлення дітей в різних вікових групах;

- планувати роботу з фізичного виховання та оздоровлення упродовж дня, визначати зміст та об'єм рухової діяльності;

- проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання дітей раннього, дошкільного віку та молодших школярів;

- володіти технікою виконання фізичних вправ та здійснювати чіткий показ з метою формування рухової навички;

- навчати дітей правил безпеки під час виконання фізичних вправ; надавати елементарну допомогу при травмах; регулювати фізичне навантаження;

- створювати умови для оптимальної рухової діяльності дітей з урахуванням критеріїв оцінки та змісту рухового режиму в різних вікових групах;

- вивчати, узагальнювати та аналізувати досвід роботи вихователів з точки зору комплексного розв'язання завдань фізичного виховання;

- добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей у відповідності до визначених програмових завдань, доцільні методи і прийоми фізичного виховання на основі ґрунтовних знань методики їх проведення;

- використовувати за рекомендаціями медичного персоналу засоби профілактики захворювань, впроваджувати ефективні профілактичні та фізкультурно-оздоровчі технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.

 

усі спеціальності

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Мета вивчення курсу полягає у набутті знань і вмінь стосовно розуміння необхідності формування фізичної культури як системної якості особистості, невід'ємного компонента загальної культури майбутнього фахівця, здатного реалізувати її в навчальній, соціально-професійній діяльності й родині.

Завдання:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні;

- зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду навчання;

- набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії;

- придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основоположні поняття: загальна, спеціальна, спортивна, професійно-прикладна фізична підготовка, спорт, масовий спорт, спорт вищих досягнень;

- характеристику та аналіз основних видів спорту і сучасні системи фізичних вправ;

- вплив обраного виду спорту або системи фізичних вправ на фізичний розвиток, функціональну підготовленість і психічні якості;

- основи технічної, тактичної та інтегральної підготовки в обраному виді рухової активності;

особливості методики використання засобів фізичної культури для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності праці при відхиленнях у стані здоров'я.

вміти:

- володіти базовими технічними прийомами в обраному виді рухової активності;

- здійснювати обґрунтований вибір засобів та методів розвитку основних психофізичних якостей;

- використовувати обраний вид рухової активності для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективності праці.

Дисципліна сформована на формування соціально-особистісних компетентностей.

Програма дисципліни містить такі розділи: фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах, засоби розвитку основних психофізичних якостей, основи техніки навчання в обраному виді рухової активності.  

 

Спеціальність – 6.010105 Корекційна освіта

СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Курс передбачає як мету засвоєння студентами основних знань про особливості застосування засобів, принципів, методів і форм фізичного виховання, для розвитку у дітей з особливими потребами фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок.

Вивчення курсу передбачає вирішення наступних завдань:

  • формування у студентів уявлення про місце фізичного виховання у державних системах освіти, охорони здоров’я, зокрема в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. ознайомлення з основними компонентами нормативної бази таких закладів.

  • формування знань про суть основних засобів фізичного виховання, їх види та місце у процесі фізичного виховання дітей з особливими потребами. вивчення особливостей основних засобів фізичного виховання дітей з особливими потребами.

  • вивчення особливостей застосування основних дидактичних принципів фізичного виховання для дітей з особливими потребами.

  • вивчення основних форм та методів фізичного виховання дітей з особливими потребами.

  • формування уявлення про фізичні якості людини, їх роль для розвитку психомоторики та реабілітації дітей з особливими потребами.

  • формування уявлення про рухові навички людини, їх місце у психомоторному розвитку дитини з особливими потребами.

  • засвоєння методики організації фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивно-масової роботи в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації, фізичного виховання дітей з особливими потребами в родині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття фізичного виховання, особливості застосування принципів, методів та засобів фізичного виховання для дітей з особливими потребами. Закономірності фізичного їх росту і розвитку.

вміти: застосовувати основні принципи, методи і засоби фізичного виховання дітей з особливими потребами. Укладати основні планові документи з дисципліни фізична культура в навчальних закладах для громадян які потребують соціальної допомоги та реабілітації. Враховувати особливості дітей з особливими потребами в ході планування роботи з фізичного виховання.