Статус випускової з підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 017 Фізична культура і спорт має кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту.

У своїй діяльності кафедра керується законом про освіту, положеннями Галузевого стандарту вищої освіти та нормативними документами Вченої ради університету, рішеннями Вченої ради факультету. Стратегія діяльності полягає також у виконанні Національної програми розвитку освіти в Україні, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту.

Починаючи з 2005-2006 навчального року навчання здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Цьому переходу передувала тривала робота з розробки положення про КМСОНП та приведення до вимог нової системи навчально-методичних комплексів дисциплін, рекомендацій щодо самостійної роботи тощо.

Основний напрям роботи кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту – є професійно-орієнтований підхід у фаховій підготовці тренера-викладача з виду спорту. Пріоритетними завданнями для викладацького складу є:
- надання високоякісної освіти, яка рунтується на принципах гуманізації, толерантності, демократизації, неперервності й варіативності, адаптивності та оптимальності;
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з обраного виду спорту для органів освіти, науки і культури, спортивних організацій та установ;
- формування соціально активної людини з високими духовними якостями,
яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення;
- розвиток фундаментальних наукових досліджень;
- поступова інтеграція у світовий освітянський простір.

Перспективними завданнями підготовки майбутніх тренерів з виду спорту є:

1) у галузі фахової підготовки:
- орієнтація підготовки фахівця на вимоги конкретних установ їхнього працевлаштування з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку Кіровоградського та інших регіонів України;
- використання у навчальному процесі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
- запровадження фахових спеціальних  курсів і семінарів, новітніх методик викладання та навчання;
- закріплення отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження педагогічних, тренерських практик;

 - підвищення ролі самостійної роботи студента, сприяння тому, щоб навчання ставало більш індивідуалізованим, спрямованим на потреби конкретного студента, більш актуальним, максимально наближеним до реальних потреб суспільства;

2) у галузі науково-дослідної роботи:
- організація наукових досліджень, спрямованих на вивчення актуальних освітніх, виховних, оздоровчих або методичних проблем;
- впровадження власних результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес;
- підготовка власних науково-педагогічних кадрів шляхом навчання в аспірантурі / докторантурі, залучення провідних викладачів до керування кандидатськими дисертаціями;
- подальший розвиток науково-дослідної роботи студентів; ефективний відбір і виховання талановитої наукової молоді, створення умов для проведення повноцінної науково-дослідної роботи студентів, розвиток діяльності студентських наукових гуртків;
- узагальнення передового міжвузівського досвіду науково-педагогічної роботи;
- забезпечення інформатизації процесу навчання і викладання, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг та зростанню конкурентоспроможності фахівців з різних видів спорту.
Чисельність викладачів постійного складу, які займаються вдосконаленням науково-методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою підручників та навчальних посібників, складає 100 %.

Науково-педагогічна кваліфікація кадрів відповідає навчальним дисциплінам, які вони викладають. Закріплення навчальних предметів за викладачами здійснювалось згідно їх фахової та наукової кваліфікації.

На кафедрі розроблені плани підвищення фахової кваліфікації викладачів. Основними формами підвищення кваліфікації є навчання в докторантурі та аспірантурі з наступним захистом дисертації, стажування і курси підвищення кваліфікації. За останні п’ять років всі викладачі, які забезпечують підготовку пройшли підвищення кваліфікації.

Перелік дисциплін за кафедрою теорії та методики олімпійського і професійного спорту

 1. Теорія та методика викладання спортивних ігор
 2. Теорія та методика викладання легкої атлетики
 3. Теорія та методика викладання футболу
 4. Теорія та методика викладання атлетизму
 5. Теорія та методика викладання плавання
 6. Теорія та методика викладання ковзанярського спорту
 7. Теорія та методика викладання лижного спорту
 8. Теорія та методика спортивних ігор
 9. Теорія та методика легкої атлетики
 10. Теорія та методика футболу
 11. Теорія та методика плавання
 12. Теорія та методика лижного спорту
 13. Теорія та методика спорту
 14. Теорія та методика обраного виду спорту
 15. Спортивна метрологія
 16. Менеджмент спортивних подій
 17. Професійна діяльність
 18. Організація і управління у сфері фізичної культури
 19. Організація і управління у сфері спорту
 20. Управління у сфері фізичного виховання
 21. Управління підготовкою юних спортсменів
 22. Управління підготовкою спортсменів у ВЗО
 23. Основи наукових досліджень
 24. Методи досліджень у фізичній культурі і спорті
 25. Методика досліджень у фізичному вихованні
 26. Інвалідний спорт
 27. Тренажери
 28. Спортивні споруди і обладнання
 29. Інтенсифікація фізичного виховання у ВЗО
 30. Олімпійський і професійний спорт
 31. Загальна теорія підготовки спортсменів
 32. Основи теорії і методики спортивного тренування
 33. Бізнес планування
 34. Адаптація та функціональні резерви спортсмена
 35. Сучасні засоби відновлення у спорті
 36. Виробнича практика (тренерська)
 37. Плавання на відкритих водоймах (безвідривна практика)
 38. Спецкурси до ДЕК:
 39. Теорія та методика обраного виду спорту;
 40. Організація підготовки спортсмена;
 41. Теорія та методика спорту;
 42. Методичне, організаційне забезпечення спорту вищих досягнень.
 43. Оглядові лекції :
 44. Спортивно-педагогічні дисципліни (легка атлетика, спортивні ігри, плавання, атлетизм, зимові види спорту)
 45. Курсова робота:
 46.  Спортивно-педагогічне вдосконалення;
 47. Теорія та методика обраного виду спорту;
 48. Загальна теорія підготовки спортсмена.
 49. Підвищення спортивної майстерності, спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивні ігри, легка атлетика, плавання, види єдиноборств).

 

ВОЛЕЙБОЛ (ч)
Руденко Сергій Анатолійович

 

 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Ковальова Юлія Анатоліївна

 

 

ФУТБОЛ - 1

Собко Сергій Григорович

 

БАСКЕТБОЛ (ч)
Бабенко Андрій Леонідович
БАСКЕТБОЛ (ж)
Бабенко Андрій Леонідович

 

 

 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Брояковський Олександр Вікторович

   

 

 

ПЛАВАННЯ
Голуб Олена Володимирівна