Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи

 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Нормативні дисципліни

01 СГ Філософія науки

Мета і завдання курсу. Програма курсу спрямована на поглиблене вивчення основних філософських парадигм в історії розвитку філософії, сутності основних напрямів та шкіл сучасної філософської думки. Значна увага надається методологічному аналізу науки, розкриттю структури пізнавального процесу, соціальному його спрямування.

Мета та завдання дисципліни: формування наукового світогляду; формування філософської культури; розширення світоглядних традицій; формування методологічної культури.

Знання, вміння і навички, які формуються в процесі викладання дисципліни:

знання сутності сучасних філософських систем;

знання основних філософських парадигм;

знання співвідношення національної та світової філософії;

знання специфіки, форм, методів наукового дослідження;

оволодіння основними філософськими категоріями;

уміння філософського аналізу соціально-економічних проблем;

уміння філософсько-методологічного аналізу наукових проблем.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Дисципліни професійної підготовки

2.1.1. Нормативні дисципліни

01 ПП СУЧАСНІ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ

Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методикою новітніх технологій для зміцнення здоров’я, виховання здорового способу життя, розширення функціональних можливостей, формування культури рухів, профілактики захворювань та виправленню небажаних дефектів фізичної зовнішності, що спричинені недоліками будови тіла, за рахунок цілеспрямованого добору фізичних вправ, режиму їхнього виконання.

Основними завданнями є:

озброєння студентів знаннями із сучасних методів і систем оздоровлення;

опанування методикою проведення занять;

вивчення методів і засобів оздоровлення різних груп населення;

оволодіння уміннями розробки і використання комп’ютерних фітнес-програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: основні закономірності формування здорового способу життя, засоби нетрадиційних систем оздоровлення в загальноосвітніх школах, ПТУ, технікумах, ВНЗ, на виробництві; сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчих систем, тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

вміти: визначати основні особливості проведення занять з фітнес програм, зміст та особливості методики викладання оздоровчих систем гімнастики, оздоровчої аеробіки, шейпінгу, використовувати результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається; використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

02 ПП ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ І ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ

Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни полягає у забезпеченні формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих та туристичних заходів у сфері освіти.

Завдання вивчення дисципліни:

 • забезпечити перехід в зв’язку з реалізацією державної політики до нової гуманітарної моделі фізичної культури і спорту;

 • активізувати процес самореалізації особистості;

 • утвердити у громадській думці та суспільній практиці пріоритетність та високу економічну ефективність оздоровчої рухової активності для профілактики захворювань та асоціативної поведінки;

 • модернізувати механізми ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту із розв’язанням завдань збереження та оздоровлення довкілля;

 • приділяти велику увагу фізкультурно-оздоровчій роботі, сучасним методам оздоровлення, прогнозуванню можливостей розвитку соматичного захворювання, вивченню механізмів оздоровчої дії фізичних вправ та можливості їхнього застосування з метою оздоровлення та запровадження в практику методику виховання фізичної культури особистості;

 • пріоритетним завданням є індивідуальне здоров’я та можливості управління станом здоров’я;

 • стимулювати розвиток ринку оздоровчих, рекреаційних послуг засобами фізичної культури й сприяти діяльності фітнес- та спортивних центрів;

 • налагоджувати систему моніторингу рівня фізичного здоров’я та надавати консультативної допомоги для самостійних занять оздоровчою руховою активністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • законодавчі акти, що регламентують діяльність вчителя фізичної культури;

 • зміст і структуру базової програми з фізичної культури закладів загальної середньої освіти;

 • принципи, засоби, форми та методи фізкультурно-оздоровчого тренування;

 • сучасні фізкультурно-оздоровчі технології й нетрадиційні оздоровчі системи у фізичному вихованні учнів;

 • принципи розподілу школярів на медичні групи;

 • особливості проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів та туристичної роботи зі студентами різних медичних груп.

вміти:

 • планувати, організовувати і проводити спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи з учнями закладів загальної середньої освіти;

 • уміти аналізувати реальну ситуацію, самостійно приймати рішення та нести відповідальність за результати проведеної роботи зі школярами;

 • добирати, відповідно до мети і завдань, форми спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи для учнів закладів загальної середньої освіти;

 • проектувати і розробляти туристичні подорожі, екологічні стежки та маршрути;

 • розробляти варіанти індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм;

 • володіти методами первинного контролю в оздоровчому тренуванні, визначення психічного та соціального здоров’я за методикою САН.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

03 ПП ПЕДАГОГІКА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета і завдання курсу. Мета – формування та поглиблення професійно-необхідних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок педагогічного забезпечення діяльності в галузі фізичної культури і спорту; спонукання до самовиховання професійних якостей і здібностей, що забезпечують гнучкий підхід до організації та управління навчально-тренувальної та виховної роботи в галузі ФК і спорту.

Завдання:

 • сприяти формуванню у майбутнього фахівця наукового світогляду, професійно-педагогічної спрямованості, розвитку педагогічного мислення;

 • оволодіти вміннями обґрунтовувати обрані методи та засоби навчання в галузі фізичного виховання і спорту;

 • навчитися обирати методи виховання згідно особливостям фізкультурно-спортивної діяльності, що сприятимуть формуванню базової культури особистості;

 • ознайомитися із особливостями розв'язання завдань морального, розумового, патріотичного та естетичного виховання в спортивній діяльності та їх ролі в розвитку особистості;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • роль і місце «Педагогіки спортивної діяльності» в загальній системі педагогічних наук; основні терміни і поняття;

 • завдання, основні компоненти педагогічного процесу в галузі спорту;

 • роль фізичної культури і спорту в розвитку особистості;

 • процес навчання руховим діям, передумови та структуру;

 • особливості виховного процесу в роботі спортивного педагога;

 • основні умови і фактори продуктивної педагогічної діяльності в сфері фізичної культури і спорту.

вміти:

 • визначати мету навчання і виховання, виходячи з особливостей груп, виду спорту і рівня спортивної підготовленості учнів;

 • здійснювати планування навчально-тренувального й виховного процесу, ефективно використовувати методи і прийоми на навчально-тренувальних заняттях;

 • орієнтуючись на задані педагогічні ситуації, спираючись на конкретні принципи виховання, здійснювати вибір відповідних методів, засобів і способів організації діяльності;

 • давати загальні характеристики, критерії щодо забезпечення спортивної орієнтації;

 • здійснювати вибір адекватних засобів і методів вирішення навчально-тренувальних завдань;

 • обирати засоби і методи морального, розумового, патріотичного та естетичного виховання спортсменів;

 • складати програми самовиховання особистості в спорті.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

04 ПП ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з основними напрямкам інтенсифікації освітнього процесу з фізичного виховання у закладах освіти.

Завдання дисципліни:

 • сформувати систему знань про інтенсифікацію фізичного виховання (сучасне уявлення, загальні поняття, напрямки інтенсифікації);

 • поглибити і розширити знання про напрямки інтенсифікації освітнього процесу з фізичного виховання: оптимізація, індивідуалізація, комп’ютеризація, гуманізація і демократизація, матеріально-технічне забезпечення, санітарно-гігієнічні умови,

 • сформувати мотивацію студентів до занять, педагогічна техніка і технологія, підвищення кваліфікації викладача тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття, напрямки, основні положення інтенсифікації фізичного виховання у закладах освіти;

 • новітні підходи до організації фізичного виховання у закладах освіти;

 • освітні технології процесу інтенсифікації фізичного виховання у закладах освіти;

 • проблеми гуманізації і демократизації, індивідуалізації і формування мотивації до занять з фізичного виховання у закладах освіти;

 • основи підвищення педагогічної майстерності викладача з фізичного виховання.

вміти:

 • міждисциплінарні зв’язки;

 • формувати мотивацію студентів до освітнього процесу з фізичного виховання у закладах освіти;

 • здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

 • використовувати на практичних заняттях з фізичного виховання сучасні освітні технології;

 • застосовувати новітні підходи до організації фізичного виховання у закладах освіти.

Дисципліна базується на знаннях методики викладання фізичного виховання у закладах освіти, методик досліджень у фізичному вихованні, новітніх технологій фізичного виховання.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

05 ПП ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета курсу полягає в комплексному ознайомленні студентів з теорією та практикою проведення спортивних походів та змагань з різних видів туризму, що дозволить їм правильно оцінити практичну доцільність організації та проведення даних заходів в обраному районі з урахуванням рекреаційної та пізнавальної цінності та дотримання вимог безпеки.

Завдання курсу:

 • оволодіти комплексом теоретичних знань щодо проведення спортивних походів та змагань з різних видів туризму;

 • розвивати уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

 • навчити працювати з картами під час подорожей;

 • удосконалити технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань;

 • виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, туристських походів тощо;

 • пропагувати здоровий спосіб життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальнонаукові основи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи;

 • основні поняття та принципи туристської діяльності та рекреаційно-оздоровчої роботи;

 • види і форми туристської та рекреаційно-оздоровчої роботи;

 • методику організації та проведення туристських та рекреаційно-оздоровчих заходів

вміти: організовувати і проводити туристський зліт, змагання та рекреаційно-оздоровчі заходи з різних видів туризму.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

06 ПП ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ

Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про основні періоди, етапи фізичної реабілітації, рухові режими, які застосовуються в кожному з періодів, засоби фізичної реабілітації, зокрема: кінезіотерапія, фізіотерапія, лікувальний масаж.

Завдання курсу:

 • закласти базові знання, навички та вміння щодо засобів фізичної реабілітації, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання;

 • розкрити особливості кожного рухового режиму;

 • визначити вплив лікувального масажу на організм людини, показання та протипоказання для його проведення;

 • опанувати особливості методики проведення лікувальної гімнастики;

 • опанувати особливості складання програм фізичної реабілітації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні етапи та періоди фізичної реабілітації, рухові режими, що застосовуються в кожному періоді, особливості застосування засобів фізичної реабілітації, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я людини;

вміти:

 • використовувати особливості методики проведення занять з лікувальної гімнастики відповідно до етапу та періоду фізичної реабілітації, рухового режиму, з урахуванням показань і протипоказань;

 • використовувати навички застосування лікувального масажу;

 • складати програми фізичної реабілітації.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

07 ПП ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Мета курсу: створення максимально комфортних умов, які дають змогу студенту повною мірою реалізувати свої здібності та нахили, сформувати адекватну самооцінку й прагнення до самореалізації в професійній діяльності у відповідності із психолого-педагогічною спрямованістю на майбутню професію.

Завдання курсу: одне з головних завдань курсу «Основи психологічного супроводу професійної діяльності вчителя фізичної культури» озброїти студентів спеціальними знаннями психологічних аспектів навчання і виховання школярів на уроках фізкультури; вміло керувати власним емоційним станом в попередженні емоційного вигорання; формувати позитивний авторитет вчителя фізичної культури; проявляти комунікативні здібності у різних соціальних сферах, уміти працювати в колективі, у будь-яких конфліктних ситуаціях; самостійно працювати над розвитком особистісної моралі, інтелекту та культурного рівня.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні теоретичні поняття курсу, класифікацію діагностичних методів до оцінки психічного здоров’я та використання сучасних методів діагностики емоційного вигорання; методи психорегуляції у професійній діяльності, навички рефлексії та міжособистісної взаємодії в колективі, особливості педагогічного такту.

вміти: діагностувати психологічне вигорання; застосовувати методи психорегуляції у професійній діяльності, визначати стилі професійної діяльності вчителя фізичної культури, вміло використовувати закономірності адаптації в процесі організації та проведення педагогічного процесу, володіти педагогічним тактом, застосовувати засоби саморегуляції в професійній діяльності.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

08 ПП ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про психофізіологічні особливості людини, функціональні можливості її організму, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Без знання закономірностей та механізмів оптимального функціонування організму в цілому, його органів та систем неможливо досягти основної мети – виховання повноцінної, здорової, гармонійно розвинутої людини.

Завдання курсу:

 • закласти базові знання, навички та вміння щодо психофізіологічних особливостей людини, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання;

 • розкрити структуру і механізми регуляції функцій на всіх рівнях ієрархії організму;

 • визначити роль властивостей нервових процесів у регуляції функціонального стану організму людини;

 • розкрити психофізіологічні закономірності, механізми взаємодії органів та їх систем як в умовах відносного спокою, так і під час м’язової діяльності;

 • опанувати теорію функціональних систем (П.К. Анохін), яка дає розуміння взаємовідносин, підпорядкування окремих органів у процесі життєдіяльності цілісного організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні закономірності росту і розвитку організму людини, психофізіологічні механізми регуляції функціональних систем організму, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я людини, забезпечення диференційованого підходу до фізичного виховання;

вміти: використовувати методики дослідження властивостей основних нервових процесів, функціонального стану нервової системи, оцінки рівня фізичного розвитку, аналізувати отримані дані в стані відносного спокою та під час виконання фізичних навантажень різної потужності залежно від віку, статі, спортивної спеціалізації.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

09 ПП ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ СВЯТ І ВИДОВИЩ

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення глибокої теоретичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності вчителя фізичної культури.

Засвоєння курсу покликано забезпечити розвиток у студентів цілісної системи спеціальних знань та умінь з проблеми організації спортивно-мистецьких заходів з різними категоріями та віковими групами населення.

Основним цільовим призначенням є структурна діяльність, яка включає:

 • організацію спортивно-мистецьких заходів;

 • проведення заходів, спрямованих на загартування, попередження захворювань;

 • здійснення контролю за фізичним станом;

 • використання природних факторів зміцнення здоров’я;

 • розробка та реалізація спортивно-мистецьких заходів у системі шкільних, позашкільних закладах освіти, коледжах, технікумах, закладах вищої освіти.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • сприяти духовному й фізичному розвитку молоді, виховання у підростаючого покоління громадської свідомості і патріотизму;

 • розбудова фізкультурно-оздоровчого та спортивного руху в Україні;

 • виховання активної орієнтації на здоровий спосіб життя;

 • озброїти знаннями основ теорії та методики організації спортивних свят і видовищ, знаннями щодо принципів складання мистецьких композицій, техніки виконання вправ.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:

знати: тематику і зміст різних форм інноваційних спортивно-мистецьких заходів, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до вікових особливостей контингенту, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до виховної роботи в заклади загальної середньої освіти, основні закономірності організації і проведення спортивно-мистецьких заходів;

вміти: складати сценарій спортивно-мистецьких заходів для осіб різного віку, практично володіти матеріалом засобів спортивно-мистецьких заходів, організовувати і проводити спортивно-мистецьких заходи у відповідності до обраного виду спорту, застосовувати технічні засоби в процесі проведення заходів.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

10 ПП МАРКЕТИНГ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Мета і завдання курсу. Метою курсу є формування в студентів науково-методичної бази, яка потрібна на оволодіння магістрами науковими основами теорії соціального управління фізкультурно-спортивними організаціями України в умовах ринкової економіки, вдосконалення господарчого механізму діяльності фізкультурних і спортивних організацій, прийняття обґрунтованих маркетингових рішень, найбільш раціональне використання всіх ресурсів галузі – фінансових, матеріальних, трудових.

Завдання курсу:

 • сформувати сучасні знання загальних основ теорії маркетингу фізичної культури і спорту й уміння застосовувати ці знання в практичній діяльності керівника;

 • оволодіти знаннями про сучасні методи маркетингу в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості; технологією підготовки й ухвалення вірних рішень, і навіть організації виробництва їхньої виконання;

 • освоїти спектр маркетингових проблем фізичної культури та спорту за допомогою сучасної організаційно-управлінської інформації різного рівня життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: особливості маркетингової діяльності в системі фізичної культури, класифікацію фізкультурно-спортивних послуг, властивості фізкультурно-спортивної послуги як товару, особливості ринку у сфері фізичної культури і спорту;

вміти: розробляти план маркетингової концепції підприємства, проводити маркетингове дослідження та самостійно робити висновки щодо досліджуваної проблеми.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

11 ПП ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних основ фізичної культури та методики її викладання в закладах загальної середньої освіти та практичне застосування обраних знань і навичок під час вирішення професійних навчальних і наукових завдань.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності;

 • сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • теоретичні основи теорії та методики фізичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти;

 • історичні, філософські, соціальні, економічні та правові аспекти фізичної культури, фізичного виховання та масового спорту;

 • організаційно-методичні аспекти фізичного виховання у різні вікові періоди життя;

 • методологію оздоровчої фізичної культури та рекреації;

 • комп’ютерні технології та математично-статистичні методи у розв’язанні науково-дослідних завдань масової фізичної культури;

вміти:

 • використовувати отримані знання з теорії та методики фізичного виховання, оздоровчого тренування та рекреації у практичній та наукової роботі;

 • застосовувати методи наукових досліджень у власній дослідницькій діяльності;

 • використовувати на практиці сучасні методи діагностики стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості, рухової активності, фізичного розвитку школярів.

Форма підсумкового контролю –екзамен.

 

12 ПП КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Мета і завдання курсу. Мета – розкриття теоретичних основ корекційної педагогіки; формування здатності творчо вирішувати завдання навчання, виховання та корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Завдання:

 • ознайомлення майбутніх вчителів з основами теорії та історії корекційної педагогіки, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій дітей із психофізичними порушеннями; диференційованими та індивідуальними прийомами корекційного навчання, виховання та соціалізації кожної із категорій дітей;

 • формування здатності до планування, проектування навчально-виховного процесу з урахування завдань та принципів корекційної роботи в навчальних закладах загального і спеціалізованого типів;

 • ознайомлення із сутністю, завданнями та принципами інклюзивної освіти;

 • формування вмінь здійснювати навчально-виховний процес у інклюзивному освітньому середовищі, враховуючи особливості учнів з різними освітніми потребами;

 • формування здатності до ефективної міжособистісної взаємодії з дітьми та молоддю з особливими потребами, їхніми батьками.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • науково-теоретичні та методологічні основи корекційної педагогіки;

 • нормативно-правові документи з питань охорони здоров’я, освіти, професійно-трудової і соціальної реабілітації осіб з обмеженими психофізичними можливостями;

 • категорії, класифікації та причини виникнення порушень розвитку осіб;

 • закономірності розвитку та структуру порушень розвитку і шляхи організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми із психофізичними порушеннями;

 • особливості організації та управління інклюзивним навчанням й вихованням в закладі загальної середньої освіти.

вміти:

 • опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологіями і методиками навчання дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку;

 • вести психолого-педагогічні спостереження, здійснювати педагогічну діагностику і корекцію порушень розвитку і поведінки учнів;

 • розробляти програму комплексної корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку;

 • володіти методами та прийомами педагогічної підтримки учнів з особливими освітніми потребами, та учнів з відхиленнями у поведінці в процесі навчання;

 • вміти пристосовувати навчальне середовище до потреб і особливостей учнів з порушеннями психофізичного розвитку;

 • вміти надавати консультативну допомогу батькам з питань розвитку дитини з психофізичними порушеннями в умовах сім’ї.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

13 ПП ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАСОВИХ ВИДІВ СПОРТУ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мета курсу. Метою навчальної дисципліни є формування системи знань, навиків і умінь з організації та управління процесом навчання фізичної культури засобами масових видів спорту.

Завдання:

 • формування загальних уявлень про масові види спорту, що включені до варіативного модулю навчальної програми з фізичної культури у закладах загальної середньої освіти;

 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок рухових дій, необхідних для організації діяльності з масових видів спорту;

 • розширення функціональних можливостей організму через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

 • формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

В процесі проведення занять майбутній магістр повинен

знати:

 • зміст навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів;

 • форми організації навчального процесу у закладах загальної середньої освіти;

 • заходи, що застосовуються в організації навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

вміти:

 • працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);

 • готувати плани, конспекти, методичні рекомендації щодо занять;

 • планувати, організовувати і проводити спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи зі школярами використовуючи масові види спорту;

 • використовувати масові види спорту для досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я.

Форма підсумкового контролю – залік.