Галузь знань: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Спеціальність: 8.01020101 Фізичне виховання*

ОР «Магістр»

1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. Нормативні дисципліни

01СГ Філософія науки

Мета і завдання курсу. Програма курсу спрямована на поглиблене вивчення основних філософських парадигм в історії розвитку філософії, сутності основних напрямів та шкіл сучасної філософської думки. Значна увага надається методологічному аналізу науки, розкриттю структури пізнавального процесу, соціальному його спрямування.

Мета та завдання дисципліни: формування наукового світогляду; формування філософської культури; розширення світоглядних традицій; формування методологічної культури.

Знання, вміння і навички, які формуються в процесі викладання дисципліни:

знання сутності сучасних філософських систем;

знання основних філософських парадигм;

знання співвідношення національної та світової філософії;

знання специфіки, форм, методів наукового дослідження;

оволодіння основними філософськими категоріями;

уміння філософського аналізу соціально-економічних проблем;

уміння філософсько-методологічного аналізу наукових проблем.

Форма підсумкового контролю – залік.

02СГ Цивільний захист

Мета і завдання курсу. Навчальна дисципліна є складовою цивільного права України. Регулювання суспільних відносин, пов’язаних з охороною та захистом інтелектуальної власності, здійснюється Книгою ІV Цивільного кодексу України. Право інтелектуальної власності охоплює авторське та суміжне право, право промислової власності (винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та тварин), засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту (комерційне найменування, торговельна марка, зазначення походження товарів).

Студенти повинні знати:

термінологію з права інтелектуальної власності;

компетенція Департаменту, Укрпатенту, Українського агентства з авторських і суміжних прав;

права та обов’язки авторів та винахідників;

підстави створення авторських та патентних прав; припинення, визнання їх недійсними;

основні засади охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Студенти повинні уміти:

орієнтуватися у спеціальному законодавстві;

правильно тлумачити норми книги ІV Цивільного кодексу;

застосовувати норми права інтелектуальної власності в практичних життєвих ситуаціях;

складати авторські договори та договори по виключних, невиключних, повних ліцензіях.

Форма підсумкового контролю – залік.

1.2. Вибіркові дисципліни

01ВСГ Менеджмент в освіті

Мета і завдання курсу. Мета курсу полягає у здобутті магістрами знань, умінь та навичок у добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей, управління людьми і соціальними процесами, через комплекс принципів, методів, організаційних форм і технологічних прийомів управління педагогічними системами, спрямований на підвищення ефективності їхнього функціонування і розвитку.

Оволодіння теорією, методологією і механізмом соціального управління дозволить майбутнім фахівцям із соціальної роботи вести організаційно-управлінську та адміністративну роботу в різних організаціях системи соціального захисту населення.

Завдання курсу передбачають:

планування освітнього процесу в навчальних закладах (на основі чіткого і реального цілепокладання, а також раціональної структури і форми планування з можливою варіативністю по всіх параметрах);

конкретизацію планування, організацію й аналіз навчальних занять на основі врахування п’яти структурно-функціональних компонентів і системоутворюючих факторів освітнього процесу як педагогічної системи;

розробку раціональної структури і змісту системи контролю за освітнім процесом на основі реального бюджету часу, що є в розпорядженні у суб’єкта педагогічного менеджменту, з рекомендаціями зі спрощення, конкретизації, демократизації і гласності цього контролю;

розробку комплексу тестових методик на основі вербальних і математичних показників ефективності праці викладача й учнів (показник фактичної ефективності навчальної діяльності викладача, математична оцінка ефективності навчальних занять і ін.), що дозволяють використовувати ЕОМ в управлінні освітнім процесом;

визначення рекомендацій з подолання бюрократизму, шаблонності і заорганізованості в змісті діяльності суб’єктів педагогічної системи в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

поняття про систему, основні види і типи систем, їх властивості та ознаки, класифікації;

поняття про соціальну систему, види соціальних систем; «системи» і «системний підхід»;

поняття «управління», основну мету, завдання та функції управління;

основні компоненти системи «управління освітою»;

змісту та структури професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів освіти;

особливості підготовки менеджера освіти;

сутність, основні положення основних директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою;

специфіку управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом нового типу;

нормативної бази створення та функціонування навчально-виховного закладу;

визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти;

концептуальні засади діяльності закладів освіти;

основні компоненти системи управління навчальним закладом, їх характеристики;

основи системного підходу як методу аналізу та моделювання діяльності навчального закладу;

зміст та методику планування діяльності закладів освіти;

основні показники оцінки діяльності закладів освіти;

поняття про програмно-цільовий підхід до управління розвитком навчального закладу;

функції контролю в управлінні освітнім закладом;

шляхи підвищення ефективності контрольно-аналітичної діяльності в освіті;

вміти:

прогнозувати діяльність закладу, установи;

моделювати процеси створення та функціонування навчального закладу;

визначати мету, завдання діяльності закладу, установи;

визначати зміст і структуру діяльності закладу, установи;

розподілити службові повноваження між працівниками закладу, установи;

планувати роботу закладу, установи;

розробляти критерії оцінки діяльності закладу, установи, групи, працівника тощо;

розробляти нормативні, розпоряджувальні акти;

використовувати системний підхід при аналізі та моделюванні діяльності;

складати програму проведення нарад, рад, колегій тощо;

ефективно організовувати роботу підлеглих;

використовувати наукові методи аналізу;

складати аналітичні документи (довідки, акти, службові записки тощо);

розробляти методики контролю за станом діяльності;

розробляти стратегію діяльності;

працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).

Форма підсумкового контролю – залік.

2. ДИСЦИПЛІНИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Нормативні дисципліни

01ФП Інформаційно-комунікативні технології в освіті та науці

Мета і завдання курсу. Підготувати базу для наступного більш глибокого вивчення інформатики, ознайомити з її основними поняттями, з будовою ПЕОМ, і з операційними системами МS DОS, Windows, Windows NТ, ознайомити з роботою в локальній мережі та глобальній мережі Іntегnеt. Перелік, умінь та навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни.

Студент повинен знати:

Архітектура ПЕОМ. Принципи роботи ЕОМ: принцип програмного управління, принцип адресності. Операційні системи. Класифікація операційних систем. Операційна система МS-DОS. Модуль МS-DОS, завантаження ОС МS-DОS, завантаження ОС МS-DОS. Внутрішні та зовнішні команди МS-DОS. Командні файли. Конфігурування системи. Файл автозапуску Аutоехес. bat. Операційні оболонки Nогtоn Соmаndег, Dоs Nаvіgаtог. Nогtоn-утиліти. Архівування інформації. Комп'ютерні віруси. Антивірусні програми. ОС Windows. Поняття об'єкта. Робота з документами, ярликами. Головне меню системи. Вікно "Мой комп'ютер". Програма "Проводник". Стандартні програми. Зв'язок та впровадження об'єктів. Налагодження середовища Windows. Сервісні програми (оптимізація диску, ущільнення диску та ін.). Текстовий процесор Місгоsoft Word. Локальні мережі ЕОМ. Класифікація та основні характеристики локальних мереж ЕОМ. Пошук інформації в Іnternet. Передача інформації засобами електронної пошти. Групи новин.

Студент повинен вміти:

працювати в ОС МS-DОS, користуватися утилітами ОС, утилітами пакету

NU, архівувати інформацію ;

працювати в середовищі Windows, у локальній мережі,

здійснювати пошук інформації в мережі Іnternet, працювати з групою новин, спілкуватися в мережі в режимі реального часу.

Форма підсумкового контролю – залік.

02ФП Організація та методика спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої і туристичної роботи у вищих закладах освіти (Турчак А. Л. – лекції, Логвінова Я. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Мета навчальної дисципліни: забезпечення формування професійних та методичних компетенцій щодо організації та проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих та туристичних заходів у вищих закладах освіти.

Завдання вивчення дисципліни:

забезпечити перехід в зв’язку з реалізацією державної політики до нової гуманітарної моделі фізичної культури і спорту;

активізувати процес самореалізації особистості;

утвердити у громадській думці та суспільній практиці пріоритетність та високу економічну ефективність оздоровчої рухової активності для профілактики захворювань та асоціативної поведінки;

модернізувати механізми ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту із розв’язанням завдань збереження та оздоровлення довкілля;

приділяти велику увагу фізкультурно-оздоровчій роботі, сучасним методам оздоровлення, прогнозуванню можливостей розвитку соматичного захворювання, вивченню механізмів оздоровчої дії фізичних вправ та можливості їхнього застосування з метою оздоровлення та запровадження в практику методику виховання фізичної культури особистості;

пріоритетним завданням є індивідуальне здоров’я та можливості управління станом здоров’я;

стимулювати розвиток ринку оздоровчих, рекреаційних послуг засобами фізичної культури й сприяти діяльності фітнес- та спортивних центрів;

налагоджувати систему моніторингу рівня фізичного здоров’я та надавати консультативної допомоги для самостійних занять оздоровчою руховою активністю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

законодавчі акти, що регламентують діяльність викладача фізичного виховання;

зміст і структуру базової програми з фізичного виховання у вищому навчальному закладі;

принципи, засоби, форми та методи фізкультурно-оздоровчого тренування;

сучасні фізкультурно-оздоровчі технології й нетрадиційні оздоровчі системи у фізичному вихованні студентів;

принципи розподілу студентів на медичні групи;

особливості проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів та туристичної роботи зі студентами різних медичних груп.

вміти:

планувати, організовувати і проводити спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи із студентами вищих навчальних закладів;

уміти аналізувати реальну ситуацію, самостійно приймати рішення та нести відповідальність за результати проведеної роботи зі студентами;

добирати,відповідно до мети і завдань, форми спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи для студентів вищих закладів освіти;

проектувати і розробляти туристичні подорожі, екологічні стежки та маршрути для студентів;

розробляти варіанти індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм;

володіти методами первинного контролю в оздоровчому тренуванні, визначення психічного та соціального здоров’я за методикою САН.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=517

01ПН Фізична реабілітація (Рацул А. Б., Нєворова О. В.)

Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про основні періоди, етапи фізичної реабілітації, рухові режими, які застосовуються в кожному з періодів, засоби фізичної реабілітації, зокрема: кінезіотерапія, фізіотерапія, лікувальний масаж.

Завдання курсу:

закласти базові знання, навички та вміння щодо засобів фізичної реабілітації, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання.

розкрити особливості кожного рухового режиму;

визначити вплив лікувального масажу на організм людини, показання та протипоказання для його проведення;

опанувати особливості методики проведення лікувальної гімнастики;

опанувати особливості складання програм фізичної реабілітації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні етапи та періоди фізичної реабілітації, рухові режими, що застосовуються в кожному періоді, особливості застосування засобів фізичної реабілітації, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини;

вміти: використовувати особливості методики проведення занять з лікувальної гімнастики відповідно до етапу та періоду фізичної реабілітації, рухового режиму, з урахуванням показань і протипоказань; використовувати навички застосування лікувального масажу; складати програми фізичної реабілітації.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=518

02ПН Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання (Нєворова Л. В. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про психофізіологічні особливості людини, функціональні можливості її організму, які можуть і повинні бути реалізовані у процесі цілеспрямованого фізичного виховання. Без знання закономірностей та механізмів оптимального функціонування організму в цілому, його органів та систем неможливо досягти основної мети – виховання повноцінної, здорової, гармонійно розвинутої людини.

Завдання курсу:

закласти базові знання, навички та вміння щодо психофізіологічних особливостей людини, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання.

розкрити структуру і механізми регуляції функцій на всіх рівнях ієрархії організму.

визначити роль властивостей нервових процесів у регуляції функціонального стану організму людини;

розкрити психофізіологічні закономірності, механізми взаємодії органів та їх систем як в умовах відносного спокою, так і під час м'язової діяльності.

опанувати теорію функціональних систем (П.К. Анохін), яка дає розуміння взаємовідносин, підпорядкування окремих органів у процесі життєдіяльності цілісного організму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні закономірності росту і розвитку організму людини, психофізіологічні механізми регуляції функціональних систем організму, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини, забезпечення диференційованого підходу до фізичного виховання;

вміти: використовувати методики дослідження властивостей основних нервових процесів, функціонального стану нервової системи, оцінки рівня фізичного розвитку, аналізувати отримані дані в стані відносного спокою та під час виконання фізичних навантажень різної потужності залежно від віку, статі, спортивної спеціалізації.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=139

03ПН Методи функціональної діагностики у фізичній культурі та спорті (Воропай С. М. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета: ознайомлення магістрантів з методами вивчення і оцінки стану здоров'я тих, що займаються фізичною культурою і спортом.

Завдання:

познайомити магістрантів з основними методами діагностики стану і розвитку функцій організму людини;

познайомити з методами визначення стану тренованості спортсменів;

навчити оцінювати фізичний розвиток, функціональний стан і спортивну працездатність;

познайомити з критеріями відбору і спортивної орієнтації;

розкрити проблематику наукових досліджень, заснованих на використанні методик функціональної діагностики;

розкрити можливості використання результатів діагностики функціональних систем організму для перевірки педагогічних гіпотез, тих що займаються.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні напрями лікарсько-педагогічного контролю;

вплив занять фізичними вправами на розвиток і стан функціональних систем організму;

методи дослідження фізичного розвитку;

методи дослідження основних функціональних систем;

основні функціональні проби з фізичними навантаженнями;

основи лікарсько-педагогічного контролю і оцінку показників функціонального стану спортсменів;

основні напрями досліджень по проблемах розвитку і застосування функціональної діагностики.

вміти:

проводити дослідження фізичного розвитку організму людини і оцінювати його;

здійснювати діагностику функціонального стану дихальною, серцево-судинною, нервовою систем організму у тих, що займаються фізичною культурою, спортом і адаптивною фізичною культурою;

проводити основні функціональні проби з фізичними навантаженнями;

інтерпретувати отримані результати функціональної діагностики;

оцінювати рівень загальної і спеціальної тренованості спортсменів.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=519

01ЗП Соціологія фізичного виховання і спорту

Мета і завдання курсу. Мета викладання дисципліни студентам освітньо-кваліфікаційного рівня магістр – сформувати розуміння фізичного виховання і спорту як універсальних соціокультурних явищ.

Завданнями вивчення курсу є:

ознайомити студентів з еволюцією спорту в контексті соціокультурного розвитку суспільств, з його прихованими характеристиками і роллю в сучасній цивілізації;

схарактеризувати спорт як соціальний інститут, що взаємопов’язаний з іншими сферами суспільства, та показати його соціальні функції;

розкрити особливості та механізми впливу спорту на процес соціалізації особистості;

зрозуміти процес аналізу й критичної оцінки головних соціальних проблем сучасного спорту;

засвоїти соціологічні дані про ставлення різних соціально-демографічних груп населення до спорту й фізичного виховання (їхні потреби, інтереси, цінності, поведінка, стиль та спосіб життя тощо);

сформувати у студентів уявлення про підготовку і проведення емпіричних соціологічних досліджень у сфері фізичної культури і спорту та навчити використовувати результати цих досліджень у науковій та професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

сутність та параметри фізичної культури і спорту як соціокультурних явищ;

головні соціальні функції фізичної культури та спорту та їхню роль у суспільстві;

специфіку впливу спорту на соціалізацію особистості;

головні соціокультурні проблеми спорту;

процес емпіричного соціологічного дослідження у галузі фізичної культури і спорту.

вміти:

виокремлювати вплив спорту на поведінку людини;

пояснити місце і роль спорту у сучасному суспільстві;

визначати сутність спорту як універсального соціального явища.

У процесі вивчення курсу «Соціологія фізичного виховання і спорту» студент обов’язково повинен засвоїти понятійний апарат даної дисципліни.

Форма підсумкового контролю – залік.

3. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

3.1. Дисципліни професійної підготовки

3.1.1. Нормативні дисципліни

01ПП Педагогіка вищої школи

Мета і завдання курсу. Мета курсу «Педагогіка вищої школи» – допомогти магістранту через пізнання особливостей обраної професії визначити роль особистості вчителя, вимоги до себе і рівень власної готовності відповідати цим вимогам. А також забезпечити оволодіння теоретичними знаннями з основ педагогіки вищої школи та сформувати педагогічні уміння та навички, які знадобляться у подальшій професійній діяльності.

Завдання курсу «Педагогіка вищої школи»:

ознайомити з основними теоретичними поняттями курсу, систематизувати зміст цих понять;

розкрити соціальну роль освіти у вирішенні глобальних проблем людства;

показати сучасні тенденції реформування і адаптації системи вищої освіти до умов життя (суспільства), що постійно змінюються;

сформувати наукові уявлення про закономірності педагогічного процесу, а також показати модель взаємодії «викладач-студент» в середині системи вищої освіти та за її межами;

розвиток уявлення про педагогічну діяльність та усвідомлення себе її суб’єктом;

формування у студентів гуманної позиції в розумінні мети і завдань власної педагогічної діяльності;

опанування механізмами використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;

оволодіння елементами педагогічної техніки керування собою і взаємодією;

усвідомлення засобів і напрямків професійного самовдосконалення;

розвиток у магістрантів педагогічного мислення, здатності до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, навчання їх творчим підходам до визначення педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей та принципів навчання і виховання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні теоретичні поняття курсу, зміст базових понять;

зміст основних державних документів, що стосуються системи освіти в Україні взагалі та вищої освіти зокрема;

розуміти соціальну роль освіти у вирішенні глобальних проблем людства;

сучасні тенденції реформування системи вищої освіти;

структуру та закономірності педагогічного процесу системи вищої освіти;

механізми використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;

елементи педагогічної техніки керування собою і педагогічним процесом в цілому;

напрямки і засоби професійного самовдосконалення;

уміти:

оперувати основними теоретичними поняттями курсу, систематизувати зміст базових понять;

аналізувати сучасні тенденції реформування і адаптації системи вищої освіти до умов життя (суспільства), що постійно змінюються;

характеризувати наукові уявлення про закономірності педагогічного процесу, а також обґрунтовувати модель взаємодії «викладач-студент» в системі вищої освіти та за її межами;

виявляти основні складові структури педагогічної діяльності та бачити себе її суб’єктом;

бачити шляхи реалізації гуманної позиції в розумінні мети і завдань власної педаг.діяльності;

оперувати механізмами використання особистісного потенціалу для вирішення педагогічних завдань навчання і виховання;

користуватися елементами педагогічної техніки щодо керування своєю власною поведінкою та системою взаємодій «викладач-студент»;

користуватися основними шляхами та засобами професійного самовдосконалення;

оперувати педагогічним мисленням, бути здатним до аналітичного осмислення педагогічної дійсності, реалізовувати творчий підхід до визначення педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей та принципів навчання і виховання;

зіставляти різні підходи в процесі полеміки, виявляти здатність аргументувати та відстоювати свою позицію, власну думку про те чи інше педагогічне явище чи процес;

користуватися довідковими матеріалами, критично аналізувати матеріал згідно сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в Україні.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

02ПП Психологія вищої школи

Мета і завдання курсу. Курс спрямований на ознайомлення слухачів магістратури з психологічними закономірностями вузівського навчання. В його структуру входять три розділи: "Психологія навчання у вищій школі", "Психологія виховного процесу у вищій школі" та "Психологія діяльності викладача вищої школи".

Курс висвітлює роль вищої школи в розвитку суспільства та особистості, процес інтеграції та диференціації психологічних знань, формування психологічної культури у вищих навчальних закладах. Розкриває сутність навчання та навчальної діяльності у вищому навчальному закладі, вплив диспозиційних факторів на ефективність усних процесів, механізми їх дії, формування мотиваційних основ професійного становлення динаміку мотивації на протязі всього періоду навчання у вузі, співвідношення та ефективність елевації та релевантної елевації. Особливості мотивації наукової діяльності у вузі.

Психологічні особливості виховної роботи у вузі. Адаптаційні процеси та їх психологічна курація. Соціально-психологічні тренінги спілкування та професійного становлення. Формування світогляду студентської молоді. Психологічна характеристика викладацької діяльності, особистість викладача, педагогічні здібності, їх формування в процесі вузівського навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: психологічні закономірності вузівського навчання, особливості мотивації навчання, компоненти навчальної діяльності, структурні співвідношення і ефективність пізнавальних, професійних, престижних мотивів, мотиви наукової роботи, психологічні особливості викладацької діяльності, особистісні якості навчання, формування професійних якостей;

вміти: враховувати специфіку вузівського навчання при організації навчально-виховної роботи зі студентами, вивчати мотивацію студентів, розробляти програми психологічної допомоги студентам з питань адаптації до вузівського навчання, входження в область наукової діяльності.

Форма підсумкового контролю – залік.

03ПП Методика викладання фізичного виховання у вищій школі (Турчак А. Л. – лекції, Логвінова Я. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування загального обсягу базових і спеціальних знань пов’язаних з організацією та проведенням навчально-виховного процесу в професійному ставленні викладача фізичного виховання та спорту.

Основні завдання вивчення дисципліни:

забезпечити теоретичну і методичну підготовку магістрантів до професійної діяльності;

визначити навчальні завдання в структурі навчальної діяльності викладача ВНЗ;

розглянути педагогічні функції, уміння та техніку викладання;

навчити проводити лекції, практичні завдання з різних модулів занять з фізичного виховання;

ознайомити з робочою документацією викладача ФВ;

ознайомити з методами контролю за фізичною підготовленістю студентів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теоретичні і методичні основи фізичного виховання у ВНЗ;

особливості проведення занять з фізичного виховання різних груп населення;

основи професійно-прикладної фізичної підготовки;

теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури;

технологію розробки документів планування та звітності викладача;

вміти:

моделювати конспекти занять з фізичного виховання з різними групами населення;

складати документацію, згідно індивідуального плану викладача;

самостійно організовувати і проводити навчальну, спортивно-масову роботу зі студентами;

оцінювати та контролювати стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості студентів.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=520

04ПП Маркетинг фізичної культури в системі освіти (Турчак А. Л. – лекції, Щербатюк Н. І. – практичні)

Мета і завдання курсу. Метою курсу є формування в студентів науково-методичної бази, яка потрібна на оволодіння магістрами науковими основами теорії соціального управління фізкультурно-спортивними організаціями України в умовах ринкової економіки, вдосконалення господарчого механізму діяльності фізкультурних і спортивних організацій, прийняття обґрунтованих маркетингових рішень, найбільш раціональне використання всіх ресурсів галузі – фінансових, матеріальних, трудових.

Завдання курсу:

сформувати сучасні знання загальних основ теорії маркетингу фізичної культури і спорту й уміння застосовувати ці знання в практичній діяльності керівника;

оволодіти знаннями про сучасні методи маркетингу в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості; технологією підготовки й ухвалення вірних рішень, і навіть організації виробництва їхньої виконання;

освоїти спектр маркетингових проблем фізичної культури та спорту за допомогою сучасної організаційно-управлінської інформації різного рівня життя та т.д.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: особливості маркетингової діяльності в системі фізичної культури, класифікацію фізкультурно-спортивних послуг, властивості фізкультурно-спортивної послуги як товару, особливості ринку у сфері фізичної культури і спорту;

вміти: розробляти план маркетингової концепції підприємства, проводити маркетингове дослідження та самостійно робити висновки щодо досліджуваної проблеми.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=521

05ПП Методика досліджень у фізичному вихованні

(Бондаренко С. В.)

Мета і завдання курсу. Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами спеціальними знаннями і методичними навичками самостійної наукової роботи, що дозволить провести власне дослідження, зібрати і обробити отримані результати та написати магістерську роботу.

Основними завданнями дисципліни є:

оволодіти логікою побудови наукового дослідження ;

опанувати систему бібліографічного пошуку та алгоритмом застосування комплексу наукових методів, необхідних для проведення магістерських досліджень;

навчитися наукового стилю, необхідного для підготовки публікацій за результатами власного дослідження

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: логіку та схему побудови наукового дослідження, можливості використання адекватних поставленим завданням дослідження методів дослідження, корисне використання методів математико-статистичної обробки отриманих емпіричних результатів проведеного дослідження, вимог щодо написання та оформлення магістерської роботи;

вміти: розробити логічну схему наукового дослідження, зробити аналіз підібраної тематичної науково-методичної літератури, спланувати і провести експериментальну частину роботи, систематизувати, обробити і описати отримані результати.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=522

06ПП Інтенсифікація фізичного виховання у вищих закладах освіти (Маленюк Т. В.)

Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з основними напрямкам інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти.

Завдання дисципліни:

сформувати систему знань про інтенсифікацію фізичного виховання у ВЗО (сучасне уявлення, загальні поняття, напрямки інтенсифікації);

поглибити і розширити знання про напрямки інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання: оптимізація, індивідуалізація, комп’ютеризація, гуманізація і демократизація, матеріально-технічне забезпечення, санітарно-гігієнічні умови,

сформувати мотивацію студентів до занять, педагогічна техніка і технологія, підвищення кваліфікації викладача тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

поняття, напрямки, основні положення інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;

новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО;

освітні технології процесу інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;

проблеми гуманізації і демократизації, індивідуалізації і формування мотивації до занять з фізичного виховання у ВЗО;

основи підвищення педагогічної майстерності викладача з фізичного виховання.

вміти:

реалізувати міждисциплінарні зв’язки;

формувати мотивацію студентів до навчального процесу з фізичного виховання у ВЗО;

здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

використовувати на практичних заняттях з фізичного виховання сучасні освітні технології;

застосовувати новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО.

Дисципліна базується на знаннях методики викладання фізичного виховання у вищій школі, методик досліджень у фізичному вихованні, педагогіки вищої школи, новітніх технологій фізичного виховання, психології вищої школи.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=523

07ПП Управління підготовкою спортсменів у вищих закладах освіти (Собко Н. Г.)

Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління процесом підготовки спортсменів-студентів під час навчання у ВЗО, що є необхідним елементом становлення фахівця сфери фізичного виховання та спорту.

Завдання:

навчання студентів теоретичних основ сучасного управління у сфері фізичного виховання та спорту в умовах вузівського середовища;

навчання методам планування і організації тренувального процесу, занять оздоровчої спрямованості, фізкультурно-спортивних заходів серед студентів;

наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів-магістрантів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: визначення поняття «управління», «управління тренувальним процесом»; організаційну структуру та особливості функціонування фізичного виховання та спорту у ВЗО, структурну побудову та зміст діяльності Всеукраїнських та міжнародних спортивних студентських організацій (ВССУ, FISY);

вміти: визначати основні тенденції розвитку студентського спорту в Україні та світі, реалізувати теоретико-методичні положення організації підготовки студентів-спортсменів в реальних умовах вузівського сьогодення.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=524

08ПП Сучасні системи оздоровлення (Рацул А. Б. – лекції, Мельнік А. О. – практичні)

Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методикою новітніх технологій для зміцнення здоров’я, виховання здорового способу життя, розширення функціональних можливостей, формування культури рухів, профілактики захворювань та виправленню небажаних дефектів фізичної зовнішності, що спричинені недоліками будови тіла, за рахунок цілеспрямованого добору фізичних вправ, режиму їхнього виконання.

Основними завданнями є:

озброєння студентів знаннями із сучасних методів і систем оздоровлення;

опанування методикою проведення занять;

вивчення методів і засобів оздоровлення різних груп населення;

оволодіння уміннями розробки і використання комп’ютерних фітнес-програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: основні закономірності формування здорового способу життя, засоби нетрадиційних систем оздоровлення в загальноосвітніх школах, ПТУ, технікумах, ВНЗ, на виробництві; сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчих систем, тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

вміти: визначати основні особливості проведення занять з фітнес програм, зміст та особливості методики викладання оздоровчих систем гімнастики, оздоровчої аеробіки, шейпінгу, використовувати результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається; використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=525

3.1.2. Вибіркові дисципліни

Блок 1

01ВПП Професійна майстерність викладача фізичного виховання (Стасенко О. А. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета курсу спрямована на формування у студентів належної професійної майстерності, як вищої, творчої активності викладача, що виявляється в доцільному використанні методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній конкретній ситуації процесу фізичного виховання.

Завдання:

ознайомлення з основами професійно-педагогічної майстерності викладача фізичного виховання, систематизація змісту базових понять;

оволодіння системою практичних умінь та навичок займатися головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, збереження й зміцнення здоров’я, розвиток і вдосконалення психофізичних можливостей, якостей та властивостей особистості;

формування загальної культури, гуманістичної спрямованості, компетентності, педагогічних здібностей та педагогічної техніки.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:

знати: закономірності, принципи та зміст фізичного виховання; основи педагогічної техніки, мистецтво усної мови; правила встановлення взаємостосунків з вихованцями;

вміти: формувати мотивацію до навчальної діяльності використовуючи різноманітні засоби і методи фізичного виховання в процесі проведення різних форм занять з фізичного виховання; забезпечити органічне поєднання теоретичного матеріалу з практичним в рамках окремого заняття; використовувати різноманітні методичні прийоми, що активізують пізнавальну діяльність учнів або студентів на занятті.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=526

02ВПП Адаптивна фізична культура у вищому навчальному закладі (Воропай С. М.)

Мета і завдання курсу. Мета – формування і розвиток рухової активності, фізичних і психологічних здібностей, що забезпечують пристосовування особи до свого стану здоров'я, навколишнього середовища, суспільства і різних видів діяльності.

Завдання: узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичного виховання неповносправних осіб, які розглядаються в структурі спортивно-педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

методологічні та теоретичні основи педагогічного процесу адаптивного фізичного виховання;

законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивного фізичного виховання;

історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури становлення та розвиток спорту інвалідів у міжнародному олімпійському русі, як соціального явища адаптивне фізичне виховання в процесі інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в соціум;

цілі, завдання, принципи, методи і засоби фізичного виховання при різних нозологіях;

вибір адекватних засобів фізичного виховання при різних нозологіях з урахуванням вікових періодів;

основи планування, педагогічного контролю та обліку навчального процесу з фізичного виховання людей з обмеженими фізичними можливостями, сучасні технології фізкультурно-спортивної діяльності інвалідів, гігієнічні вимоги та матеріально-технічне забезпечення занять адаптивним фізичним вихованням.

вміти:

творчо використовувати отримані знання з адаптивного фізичного виховання при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з обмеженими фізичними можливостями;

вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з використанням сучасних методів наукового пізнання;

складати програми, планувати, організовувати і здійснювати роботу з фізичного виховання для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку;

орієнтуватись в спеціальній науково-педагогічній літературі, здійснювати науково-дослідну роботу з проблем адаптивного фізичного виховання.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=527

03ВПП Теорія і методика організації спортивних свят і видовищ (Мельнік А. О. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення глибокої теоретичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності викладача фізичного виховання.

Засвоєння курсу покликано забезпечити розвиток у студентів цілісної системи спеціальних знань та умінь з проблеми організації спортивно-мистецьких заходів з різними категоріями та віковими групами населення.

Основним цільовим призначенням є структурна діяльність, яка включає:

організацію спортивно-мистецьких заходів;

проведення заходів, спрямованих на загартування, попередження захворювань;

здійснення контролю за фізичним станом;

використання природних факторів зміцнення здоров’я;

розробка та реалізація спортивно-мистецьких заходів у системі шкільних, позашкільних закладах освіти, ПТУ, технікумах, вищих начальних закладах.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

сприяти духовному й фізичному розвитку молоді, виховання у підростаючого покоління громадської свідомості і патріотизму;

розбудова фізкультурно-оздоровчого та спортивного руху в Україні;

виховання активної орієнтації на здоровий спосіб життя;

озброїти знаннями основ теорії та методики організації спортивних свят і видовищ, знаннями щодо принципів складання мистецьких композицій, техніки виконання вправ.

У результаті вивчення даного спецкурсу студенти повинні:

знати: тематику і зміст різних форм інноваційних спортивно-мистецьких заходів, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до вікових особливостей контингенту, особливості добору і застосовування ефективних спортивно-мистецьких заходів у відповідності до виховної роботи в загальноосвітній школі та освітнього процесу вищих начальних закладів, основні закономірності організації і проведення спортивно-мистецьких заходів;

вміти: складати сценарій спортивно-мистецьких заходів для осіб різного віку, практично володіти матеріалом засобів спортивно-мистецьких заходів, організовувати і проводити спортивно-мистецьких заходи у відповідності до обраного виду спорту, застосовувати технічні засоби в процесі проведення заходів.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=528

04-05ВПП Менеджмент туризму та рекреаційно-оздоровча робота у вищих навчальних закладах (Колотуха О. В. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета: формування у магістрів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристсько-спортивній галузі та організаційних основ рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

Завдання:

вивчення основних понять менеджменту в туризмі;

надання знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

вивчення впливу макро- та мікросередовища;

формування вмінь розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування;

формування вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі;

формування управлінських навичок діяльності у туристсько-спортивній галузі;

вивчення основ організації рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні поняття менеджменту в туризмі;

системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

вплив макро- та мікросередовища;

основи організації рекреаційно-оздоровчої роботи у вищих навчальних закладах.

вміти:

оперувати основними поняттями менеджменту в туризмі;

надавати знання про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;

досліджувати вплив макро- та мікросередовища на туристичну діяльність;

формувати вміння розробляти організаційні структури, здійснювати поточне та стратегічне планування туристичної організації, громадської туристичної організації;

формувати вміння оцінювати ефективність менеджменту в туризмі,

формувати управлінські навички діяльності у туристсько-спортивній галузі;

планувати і розробляти програми рекреаційно-оздоровчої роботи для вищих навчальних закладів;

проводити активні рекреаційно-оздоровчі заходи для студентів вищих навчальних закладів;

організовувати рекреаційно-оздоровчу роботу у вищих навчальних закладах;

організовувати роботу туристських клубів і секцій у вищих навчальних закладах

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=529

06ВПП Новітні технології у фізичному вихованні (Турчак А. Л. – лекції, Логвінова Я. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Мета викладання курсу – переорієнтувати свідомість студентів на гуманістичні цінності адекватні характеру новітньої педагогічної діяльності, навчити впроваджувати новітні технології в освітній діяльності у практику викладацької та тренерської роботи.

Завдання вивчення дисципліни:

розширення й поглиблення знань про стан розвитку сучасних технологій у педагогічній і спеціальній науках та особливостями розвитку сучасних технологій у викладанні спортивних дисциплін;

розкрити значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний розвиток суспільства;

забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами сучасних новітніх технологій, їх теоретичною і технічною базою, можливими напрямками використання;

вміння розв’язувати дидактичні проблеми освітнього процесу за допомогою сучасних новітніх технологій, аналізувати і прогнозувати ефективність їх застосування, формувати почуття відповідальності за їх результати;

розвиток потреби творчості, педагогічної культури і нового стилю педагогічного мислення;

актуалізація навчальної мотивації, запровадження системи вільного пошуку власних новітніх технологій у викладацькій та тренерській діяльності;

творчий розвиток особистості здобувача вищої освіти, індивідуалізації процесу навчання у вищому навчальному юридичному закладі;

розвиток інтелектуального потенціалу фахівця з фізичної культури і спорту, зорієнтованого на креативний рівень опанування матеріалом, спроможного до постійної самоосвіти та самовдосконалення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

термінологію й тлумачення понять «новітні технології», «інновація», «новітні технології у фізичному вихованні та спорті»; «технологія навчального процесу», «технологія виховного процесу», «технологія освіти», «технологія професійного формування фахівця фізичної культури і спорту»;

основні напрями технологічної освіти у сфері фізичного виховання;

принципи, підходи, форми, методи, прийоми та засоби використання новітніх технологій у системі шкільної освіти та тренерської практики;

сутність оптимальних шляхів застосування новітніх тенденцій у практичній діяльності фахівця фізичної культури;

вміти:

визначати вихідні положення сучасних технологій освіти, навчання й виховання учнів різновікових груп;

аналізувати різні підходи технологічних процесів, чітко визначати мету та завдання спортивних дисциплін у навчанні й вихованні учнів.

використовувати у шкільній і тренерській практиці новітні методи навчання і виховання;

визначати та усувати помилки при організації занять фізичної культури, поза аудиторних занять з фізичного виховання та на тренуваннях з видів спорту.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=530

07ВПП Основи студентського спорту (Куценко С. В. – лекції, Мельнік А. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Дисципліна «Основи студентського спорту» спрямована на підготовку магістрів до організації та керівництва спортивним тренуванням у спортивних клубах, спортивних школах, громадських спортивних формуваннях та ін.

Завдання дисципліни:

формування знань та вмінь магістрів у сфері студентського спорту ;

формувати у магістрів відповідну культуру поведінки вміння працювати у студентський групі, колективі, удосконалювати себе;

формувати у магістрів високу умотивованість щодо праці та навчання;

планувати свою діяльність на близьку та далеку перспективу;

готувати магістрів щодо виконання творчих завдань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

характеристику студентського спорту як науки та системи;

специфіку студентського спорту;

функції тренера та керівника;

ресурсне забезпечення спортивного тренування;

вміти:

організовувати спортивне тренування;

планувати спортивне тренування;

добирати і застосовувати ефективні методи навчання руховій дії у відповідності до етапу навчання;

оволодіти процесами проведення спортивних заходів;

контролювати результати спортивного тренування;

володіти:

методами управління спортивним тренуванням.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=531

08ВПП Спортивно педагогічне вдосконалення у ВНЗ (Куценко С. В. – лекції, практичні, Саласенко В. Б. – практичні)

Мета і завдання курсу. Метою курсу є формування у студентів спеціальних знань і навичок з організації навчально-тренувального процесу з різним віковим контингентом.

Завдання курсу:

оволодіння студентами спеціальними знаннями і навичками самостійної організації навчально-тренувального процесу;

освоїти особливості тренувальної і змагальної діяльності спортсменів у різних видах спорту;

вивчити закономірності проведення тренувань; специфічні особливості планування занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні закономірності проведення тренувань; специфічні особливості планування занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення;

вміти: застосовувати при проведенні занять зі спортивно-педагогічного вдосконалення закономірності тренування; планувати заняття зі спортивно-педагогічного вдосконалення з різним віковим контингентом; самостійно організовувати підготовку і проведення занять, спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів; складати документи планування (програмування) відповідно вимог врахування задач і умов роботи, конкретності, варіативності, перспективності.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=532

Блок 2

09ВПП Основи професійної підготовки викладача фізичного виховання (Стасенко О. А. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у студентів вміння організовувати процес фізичного виховання на високому професійному рівні, розширення загально-педагогічного світогляду, поєднання сучасних методів навчання й виховання, сприяти творчому саморозвитку.

Завдання:

виховання позитивної мотивації, сучасних поглядів і переконань, спрямованих на фізичне виховання особистості;

оволодіння системою практичної підготовки, яка формує психолого-педагогічні вміння та навички;

формування особистості майбутнього викладача фізичного виховання.

У результаті вивчення даного спецкурсу магістранти повинні:

знати і розуміти: значення комплексу професійних характеристик як головного орієнтиру у викладанні дисциплін навчального плану.

вміти: розширювати й удосконалювати власні знання, мотиви, інтереси, настанови, переконання, потреби; застосовувати систему загальнотеоретичних, психолого-педагогічних, спеціальних та методичних знань для використання у фізичному вихованні в усіх сферах навчально-виховної роботи вищої школи.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=533

10ВПП Теоретичні основи фізичного виховання різних груп населення (Шевченко О. В.)

Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є перевірити у магістрантів обраної спеціальності знання з теоретичних основ фізичної культури, фізичного виховання і спорту різних груп населення та практичне застосування обраних знань і навичок під час вирішення професійних навчальних і наукових завдань.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів до професійної діяльності;

сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю системи теоретичних та практичних спеціальних знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні основи теорії та методики фізичного виховання;

історичні, філософські, соціальні, економічні та правові аспекти фізичної культури, фізичного виховання та масового спорту;

організаційно-методичні аспекти фізичного виховання у різні вікові періоди життя;

методологію оздоровчої фізичної культури та рекреації;

основи професійно-прикладної (спеціальна) фізичної підготовки;

комп’ютерні технології та математично-статистичні методи у розв’язанні науково-дослідних завдань масової фізичної культури;

вміти:

використовувати отримані знання з теорії та методики фізичного виховання, оздоровчого тренування та рекреації у практичній та наукової роботі;

застосовувати методи наукових досліджень у власній дослідницькій діяльності;

використовувати на практиці сучасні методи діагностики стану здоров’я,

рівня фізичної підготовленості, рухової активності, фізичного розвитку;

складати оздоровчі програми для різних груп населення та здійснювати контроль адекватності навантажень.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=534

11ВПП Методика виховної роботи у вищих навчальних закладах (Язловецька О. В. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. мета викладання дисципліни: поглибити і розширити знання майбутніх викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації з теорії виховання, ознайомити їх з організацією виховного процесу у вищому навчальному закладі та його нормативно-правовою базою, методикою проведення виховної, культурно-просвітницької роботи в студентському середовищі, діяльністю органів студентського самоврядування, куратора академічної групи і ін., сприяти виробленню навичок організації виховної роботи зі студентами ВНЗ І-ІV рівнів акредитації.

У результаті вивчення курсу студент має знати:

теоретичні основи та нормативно-правову базу виховної роботи зі студентами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;

особливості організації і управління виховною роботою у вищій школі;

мету, завдання, психолого-педагогічні засади та форми, методи і засоби проведення виховної і культурно-просвітницької роботи у студентському середовищі,

діяльності органів студентського самоврядування та куратора академічної групи.

За наслідками вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

аналізувати основні нормативно-законодавчі акти щодо виховної роботи у вищій школі; організацію діяльності системи виховної роботи у ВНЗ, академічній групі та студентському гуртожитку, роль у цьому процесі органів студентського самоврядування;

планувати і виконувати роботу куратора академічної групи, вивчати, узагальнювати і впроваджувати передовий досвід організації виховної роботи в академічній групі та визначати рівень вихованості студентів;

проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, а також соціального статусу;

співпрацювати з органами студентського самоврядування та студентами академічної групи; використовувати у виховній роботі зі студентами виховний та розвивальний потенціал навчальних дисциплін.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=535

12-13ВПП Туроперейтинг та методика оздоровчих тренувань (Колотуха О. В. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Мета – дати фахові засади підготовки спеціалістів у галузі туристсько-краєзнавчої та туристсько-екскурсійної діяльності, що забезпечить грамотне прийняття управлінських рішень при організації туристських подорожей, в т.ч. з учнівською та студентською молоддю, формування у студентів усвідомленого і відповідального ставлення до власного здоров'я, спонукаючи до використання оздоровчих технологій у практиці повсякденного життя з метою підвищення працездатності, успішності навчання, покращення в цілому якості життя та створення умов потенційного довголіття, а також передачі набутих знань та практичного досвіду підростаючому поколінню, що беззаперечно буде сприяти позитивному вирішенню проблеми здоров'я нації.

Завдання:

ознайомлення майбутніх спеціалістів з основами розробки турів із дотриманням встановленого технологічного ланцюга: від маркетингових аспектів та методологічних принципів проектування турів до їх позиціонування, просування на туристському ринку та реалізації;

оволодіння навичками оформлення операцій з організації турів та їх виконання;

ознайомлення з необхідними туристськими формальностями, порядком ведення ділової документації з організації турів.

оволодіння теорією та методикою викладання МОТ.

оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями і навичками.

оволодіння технікою вправ з оздоровчих тренувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

теоретичний матеріал в обсязі програми;

понятійний апарат предмету МОТ;

методи і принципи оздоровчих тренувань, які використовуються на уроці фізичного виховання;

методику виховання фізичних якостей;

технологію планування учбового процесу з МОТ;

методики і форми організації оздоровчого тренування школярів та різних вікових груп населення.

вміти:

визначати параметри туристських потоків;

проводити аналіз основних напрямів руху туристів;

застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристського обслуговування;

вести діяльність туристичних підприємств у відповідності до нормативно-правової бази;

розробляти програми туристського обслуговування;

бронювати послуги за допомогою різних засобів комунікації та оформляти листи підтвердження про бронювання;

оформлювати проїзні документи туристів;

виконувати необхідні формальності туристської діяльності;

організовувати взаємодію з туроператорами, консолідаторами рейсів та турів, рецептивними та ініціативними туроператорами;

визначати ціни та розробляти систему знижок на туристські продукти;

застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи туристської фірми;

скласти план-конспект уроку з фізичного виховання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку з урахуванням оздоровчої направленості його за навчальною програмою;

скласти протокол хронометрування уроку фізичного виховання з оздоровчою направленістю;

скласти нормативну документацію вчителя фізичної культури: загальний план роботи на рік, план-графік розподілу навчального матеріалу на рік, робочій план (графічний, текстовий), план проведення оздоровчих заходів;

самостійно проводити заняття з різних видів оздоровчої направленості враховуючи вік, стан здоров'я, фізичну підготовленість;

виконувати нормативні теоретичні та практичні вимоги з оздоровчого тренування.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=536

14ВПП Інтерактивні технології у фізичному вихованні та спорті (Турчак А. Л. – лекції, Логвінова Я. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Мета курсу: оволодіння фахівцями з фізичної культури основами інтерактивних технологій як інструменту майбутньої професійної діяльності, формування практичних навичок використання технологічного підходу у викладацькій та тренерській роботі, формування готовності до впровадження сучасних технологій у практику вищої школи.

Завдання курсу:

ознайомити магістрантів з концептуальними та теоретичними положеннями інтерактивних технологій навчання;

ознайомлення з потенціалом технологій у вирішенні педагогічних проблем;

узагальнити інтерактивні технології у галузі фізичної культури, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;

сформувати позитивне ставлення і прагнення фахівця з фізичної культури до творчого оволодіння інтерактивними технологіями;

вчити обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей студентів та рівня їх фізичної підготовленості;

орієнтувати студентів до педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності у галузі фізичної культури і спорту.

опанування теоретично-методичними основами інтерактивних технологій;

відпрацювання навичок розробки соціально-педагогічних проектів, програм.

оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення тренінгу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

сутність інноваційної педагогічної діяльності у сфері фізичного виховання;

вимоги до особистості викладача фізичної культури щодо ефективного використання інноваційних технологій у професійній діяльності;

систему основних понять і категорій, принципів застосування інтерактивних технологій у спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі у вищій школі;

сутність, умови впровадження та використання новітніх технологій формування творчої особистості спортсмена;

загальні принципи психофізіологічного тренінгу у фізичному вихованні студентів;

вміти:

застосовувати інтерактивні технології на заняттях у вищій школі з урахуванням індивідуальних особливостей та фізичної підготовленості студентів;

вести самостійний пошук нової інформації з метою саморозвитку;

оцінювати свою діяльність із впровадження інтерактивних технологій відповідно до науково-теоретичних та педагогічних знань;

будувати план власної діяльності із запровадження інтерактивних технологій у тренерську практику;

використовувати тренінгові технології у формуванні здорового способу життя студентів.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=537

15ВПП Фізкультурно-спортивні громадські об’єднання у вищих навчальних закладах (Куценко С. В. – лекції, Мельнік А. О. – практичні)

Мета і завдання курсу. Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти.

Основні завдання навчальної дисципліни:

ознайомити студентів з роллю фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

сформувати знання щодо діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

розкрити особливості нормативно-правового регулювання діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

навчити студентів використовувати механізми самоорганізації фізкультурно-оздоровчої діяльності;

навчити прийомам комплексного підходу до вирішення завдань фізкультурно-спортивної роботи зі студентами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

основи діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

особливості організації та діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

методологію агітаційно-пропагандиської роботи щодо залучення учнівської та студентської молоді до фізкультурно-оздоровчих занять.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

застосовувати методику системного підходу для аналізу процесів у фізкультурно-спортивних громадських об’єднаннях у закладах освіти;

складати організаційно-управлінську документацію, а також впроваджувати управлінські рішення у діяльність фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

створювати умови для формування в учнівської та студентської молоді стійкої мотивації до занять фізичними вправами;

організовувати систему контролю за здійсненням діяльності фізкультурно-спортивних громадських об’єднань у закладах освіти;

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=538

16ВПП Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у ВНЗ (Щербатюк Н. І. – лекції, практичні)

Мета і завдання курсу. Метою навчальної дисципліни є формування знань та умінь, необхідних для успішної практичної діяльності з викладання гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інших спортивно-педагогічних дисциплін, що викладаються у ВНЗ фізичного виховання і спорту.

Головні завдання дисципліни – підготувати майбутнього магістра до навчання студентів інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв'язків цих знань у педагогічній діяльності з фізичного виховання школярів.

В процесі проведення занять майбутній магістр повинен

знати:

особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах;

зміст освітньо-професійної програми зі спеціальностей фізичного виховання;

форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;

заходи, що застосовуються в організації навчального процесу вищих навчальних закладів.

вміти:

працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);

розробляти робочу програму зі спортивно педагогічної дисципліни;

планувати і розробляти програми реалізації освітніх, виховних і оздоровчих завдань у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ;

готувати плани, конспекти, методичні рекомендації щодо занять;

організовувати роботу з відповідного матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу.

Форма підсумкового контролю – залік.

http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=539