кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах; підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на заняттях гімнастики спортивної; шляхи та перспективи розвитку гімнастики спортивної на сучасному етапі.

 

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Основи методики фізичної підготовки в гімнастиці. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 108 с. – 2,6 др. арк.

2. Перспективи удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності / Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 85–89. (Серія: Педагогічні науки). – 0,4 др. арк. Фахове видання

3. Стан сформованості мотивів студентів вищих навчальних закладів до рухової активності / Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. – 2016. – № 2 (34). – С. 51–56. – 0,3 др. арк. Фахове видання

4. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки / Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Випуск LХХІІІ Том 2. Херсон. – 2016. – С. 113–117. (стаття) – 0,25 др. арк. Фахове видання

5. Структура професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 143 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. – (Серія: педагогічні науки). – С. 100–104. – 0,35 др. арк. Фахове видання.