доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет та відділення правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (2002 р.); юридичний факультет Національного університету внутрішній справ (2004 р.); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (2008 р.). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні» (2008 р.).

З 2008 по 2009 р. – молодший науковий співробітник відділу конституційного права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. У 2013 році – здобула вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: конституційні права та свободи людини і громадянина в Україні та механізм їх захисту; становлення та розвиток форм безпосередньої демократії; проблеми та перспективи конституційної юстиції в Україні; актуальні проблеми кримінального права України.

Дисципліни, які викладає: конституційне право України, теорія конституції, кримінальне право (загальна частина), юридичний механізм захисту прав людини, актуальні проблеми конституційного права України.

Нагороди та досягнення: у 2009 р. отримала подяку від ректорату Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка з нагоди професійного свята Дня працівника освіти та за значні успіхи у науково-дослідній, навчально-методичній, виховній та громадській роботі, підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів; у 2018 р. нагороджена грамотою Кіровоградської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.

Основні публікації:

монографія «Інтеграція правової системи України в європейський простір: стан та шляхи розвитку» (у співвторстві); підручник «Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины» (у співавторстві); «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (у співавторстві); навчальні посібники: «Основи кримінального права України», «Основи кримінального права України. Загальна частина»; методичні видання «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 081 Право» (у співавторстві). Інші публікації: «Співвідношення права на свободу наукової творчості та інших культурних прав людини і громадянина в Україні», «Особисті права і свободи людини і громадянина в Україні та їх відповідність європейським стандартам», «Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір», «Конституційний принцип рівності як гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина», «Особливості змін до Кримінального кодексу України в частині гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності», «Статус суддів Конституційного Суду України в контексті вітчизняної реформи правосуддя: окремі аспекти» тощо.

Всього надруковано понад 90 публікацій, серед яких 1 монографія (у співавторстві), близько 20 навчальних посібників, 1 науково-практичний коментар, понад 20 статей у наукових фахових виданнях України (з них 3 у наукометричній базі Index Copernicus), близько 50 статей у збірниках матеріалів та тез доповідей.

tmilovanik@gmail.com

Публікації

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (стр.) Співавтори
Основи кримінального права України. Загальна частина: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальн. посібник Кіровоград. – 2012. – 64 с. 64 -
Особливості змін до Кримінального кодексу України в частині гуманізації відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 10 квітня 2012 року. Випуск 28. - Кіровоград, 2012. – С. 112 - 117. 6 -
Духовно-нравственное и идеологическое измерение основ конституционного строя Украины Розділ у підручнику Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины: учебник / под ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова. – Одесса : Феникс, 2012. – С.573-616. . – (Серия «Энциклопедия современного конституционализма.) (Милова Т.Н. - п. 15.1, 15.2; п. 15.3 (совместно с Б.М. Свирским); п. 15.4 разд. 15). 57 Сквирський Б.
Юридична природа кримінальної відповідальності Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2012 року. Випуск 29. - Кіровоград, 2012. – С. 67 - 73. 7 -
Духовно-моральні та ідеологічні відносини як предмет конституційного регулювання Фахова стаття Часопис Київського університету права. - 2012. - №4.- С.96-99. 4 -
Принцип ідеологічної багатоманітності (плюралізму): сучасний конституційно-правовий аспект Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2012 року. Випуск 30. - Кіровоград, 2012. – С. 3-7. 5 -
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних (бакалаврських) робіт Методичні рекомендації Укладачі Мілова Т.М., Рева К.Є. – Кіровоград, 2012 – 40 с. 20 Рева К.Є.
Конституційні принципи регулювання духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні стаття Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №1. – С. 72-75. 4 -
Ідеологічні відносини як різновид конституційно-правових відносин Тези «Право, суспільство і держава: форми взаємодії»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ15-16 березня 2013 р.. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 28-30. 3 -
Особливості суб’єктів конституційного правопорушення (делікту) Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 березня 2013 року. Випуск 32. - Кіровоград, 2013. – С. 28-31 4 -
Основи кримінального права України. Загальна частина Навчальн. посібник Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Кіровоград. – 2013. – 80 с. 80 -
Конституційний принцип рівності як гарантія забезпечення прав та свобод людини і громадянина Стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 21. – Частина 1. – Том 1. – С. 145-147. 3 -
Навчально-методичний комплекс курсу “Кримінальне право України. Особлива частина Навчально-методичний посібник Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2012. – 144 с. 144 -
Навчально-методичний комплекс. «Конституційне право України» (за вимогами кредитно-модульної системи) Навчально-методичний посібник Кіровоград: ПОЛІМЕД-Сервіс,, 2013. – 92 с. 2013. – 92 с. 92 -
Конституційний принцип рівності в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 8 жовтня 2013 року. Випуск 34. - Кіровоград, 2013. – С. 3-8. 6 -
Культурні права і свободи людини та громадянина в сучасних проектах Конституції України Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 березня 2014 року. Випуск 38. - Кіровоград, 2014. – С. 3-9. 7 -
Принцип рівності як нормативно-правова гарантія реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина Стаття Актуальні проблеми сучасного конституційного права України : збірник наукових праць / відп. ред. академік НАН України Ю. С. Шемшученко та доктор юридичних наук, професор О. В. Батанов. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – С. 263-270. 8 -
Спірні питання кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 8 жовтня 2014 року. Випуск 40. - Кіровоград, 2014. – С. 75-78 4 -
Право на академічну свободу та його конституційно-правове закріплення в Україні Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 квітня 2015 року. Випуск 45. - Кіровоград, 2015. – С. 3-8. 6 -
Право на академічну свободу як суб’єктивне право Тези «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 17-18 липня 2015 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2015. – С. 29-33. 5 -
Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір Стаття Науковий вісник Академії муніципального управління. Зб. наук. праць. - Серія «Право». – 2015. - Випуск 1. - ч. 1. - С. 25-31. 7 -
Деякі аспекти предмета злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів науково-практичної конференції 8 жовтня 2015 року. Випуск 47. - Кіровоград, 2015. – С. 54-57. 4 -
Основи кримінального права України. Загальна частина Навчальн. посібник Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 3-є вид., переробл. і допов. – Кіровоград. – 2015. – 92 с. 92 -
Основні етапи реформування розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 10 грудня 2015 року. Випуск 48. - Кіровоград, 2015. – С. 79-83 5 -
Колектив авторів: Литвинов О.М., Біленчук П.Д., .... Мілова Т.М. та ін / За заг. ред. Литвинова О.М.. Навчальний посібник Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України К.: Центр учбової літератури, 2016. – 528 с. 2,4  
Особливості суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.368-2 КК України Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 29 квітня 2016 року. Випуск 51. - Кіровоград, 2016. – С.128-130.    
Конституційне право людини і громадянина на академічну свободу Тези Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Конституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – С. 310-315    
Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України Тези Актуальні проблеми національного законодавства: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 18 жовтня 2016 року. Випуск 53. - Кіровоград, 2016. – С. 142-146.