kharchenko j vзавідуюча кафедрою філософії та політології, доктор філософських наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз».

Тема докторської дисертації: «Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму».

Коло наукових інтересів: філософські проблеми мови4 «політична риторика» як засіб репрезентації соціальних практик; дослідження актуальних філософських питань в контексті глобалізації та постмодернізму; філософія Сходу як світоглядно-споглядальний та соціокультурний феномен;  проблема діалогу в контексті відносин Заходу і Сходу; політична онтологія та філософські проблеми комунікації; феномен ентропійних процесів, що проявляються в соціумі.  

Основні публікації: «Політичний діалог як інтеракційна модель спілкування», «Політична риторика в античній філософії (компаративіст-ський підхід)», «Колізії політичного дискурсу в діалозі Схід-Захід (постнекласичний підхід)», «Політичний дискурс арабського Сходу в контексті опозиції «премодерн-модерн», «Феномен політичного дискурсу в контексті сучасних соціокультурних трансформацій», «Порівняльний аналіз політичного дискурсу Заходу і Сходу в контексті епохи модерну», «Понятійний вимір «глобалізації» як риторичного конструкту», «Образ інформаційного суспільства в сучасних наукових наративах», «Проблема символічної розбіжності значень термінів «комунікаптивний» та «комунікаційний».  

кандидат соціологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Діагностика соціальної напруженості» Коло наукових інтересів: методологія та методика соціологічного дослідження, теорія соціологічного вимірювання, соціологія політики.  

Основні публікації: «Методологічні засади дослідження соціальної напруженості в суспільстві, що трансформується», «Досвід емпіричного дослідження соціальної напруженості», «Вимірювання потенціалу протесту та соціальної напруженості: застосування методичних підходів Лайкерта і Терстоуна для конструювання інтегральних кількісних показників», «Political Participation: Theory, Methodology, and Measurement by means of the Guttman One-dimensional Continuity Scale», «Сучасний соціологічний словник: соціальний протест», «Особливості політичного вибору українських громадян в суспільствах авторитарного і демократичного типу». Автор більше 20 наукових публікацій.  

Kulik v gвикладач

Затверджена тема кандидатської дисертації, що готується до захисту: «Встановлення порядку денного в освітній політиці України».  

Коло наукових інтересів: політична філософія, методологічні аспекти аналізу політики, роль суб’єктів та інституцій у процесі творення державної політики.  

Основні публікації: 2012-2016

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва». Коло наукових інтересів: проблема національного виховання, роль мистецтва в процесі національного та морального виховання молоді.  

Основні публікації: «Підготовка майбутніх вчителів до національного виховання молодших школярів», «Підготовка майбутнього вчителя до національного виховання молодших школярів засобами хореографії», «Роль і місце комплексу мистецтв у підготовці майбутнього вчителя до національного виховання молодших школярів», «Роль театру у підготовці майбутнього вчителя», «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва».  

кандидат філософських наук, старший викладач

Тема дисертації: «Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації: соціально-філософський аналіз».

Коло наукових інтересів: трансформаційні процеси у сфері культури в епоху глобалізації.

Основні публікації: «Сучасні процеси цивілізаційних стосунків і концепція С. Гантінгтона», «Релігія і мова як підрунтя ідентичності у добу глобалізації», «Національна ідентичність і глобалізація», «Ідентичності інформаційного суспільства», «Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства», «Культурний космополітизм як підрунтя трансформації етнокультурної ідентичності», «Європейська інтеграція України і релігійне питання», «Світові інтеграційні процеси і Україна», «Дискусія як метод розвитку культури мислення студентів», «Мультикультуралізм і глобалізація».

\Savenko s bкандидат філософських наук, старший викладач

Тема дисертації: «Порівняльний логічний аналіз алетичних модальних понять».  

Коло наукових інтересів: сучасна модальна логіка. 

Основні публікації: «Соотношение понятий возможности и действительности в теории модальностей Аристотеля», «Correlation of concepts of possibility and reality in Aristotelian theory of modalities», «Классификация видов возможности в теории модальных понятий Аристотеля», «Логіка. Методичний посібник для вищих навчальних закладів», «Методичні рекомендації до вивчення курсу «Філософія».  

кандидат політичних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Україна в системі геополітичних інтересів країн Середнього Сходу: Туреччини, Ірану, Афганістану».  2005 рік. 

Коло наукових інтересів: політичні інститути та політичні процеси, міжнародні відносини, політика держав Середнього Сходу, глобалізація. 

Основні публікації: «Спорідненість локальних вогнищ конфліктогенності на Близькому Сході»; «Історичні основи співпраці України з країнами Середнього Сходу: Туреччиною, Іраном, Афганістаном»; «Концептуальні засади змін у внутрішній політиці Китайської Народної республіки періоду правління Ден Сяопіна»; «Геоекономічні засади співпраці України з країнами Середнього Сходу»  

fabrika_a_a.jpgкандидат соціологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Альтернативные формы семейной жизнедеятельности (историко-социологический анализ)».  

Коло наукових інтересів: основні засади «ідеальної» сім’ї крізь призму соціокультурного та синергетичного підходів; проблема культури в соціологічній теорії; масова комунікація і культура: ефекти комунікації.  

Основні публікації: «Проблемы исследования семьи в стрессовой ситуации», «Основні підходи до оцінки сімейних змін», «Про-Світитель життя або загальнолюдські цінності як ядро культури», «Пошуки засобів підвищення ефективності соціалізації», «Філософія у вищій школі та реалії Болонського процесу».