в. о. завідуючого кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет та відділення правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (2002 р.); юридичний факультет Національного університету внутрішніх справ (2004 р.); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2008 р.).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні» (2008 р.).

З 2008 р. по 2009 р. – молодший науковий співробітник відділу конституційного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У 2013 році здобула вчене звання доцента.

доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика» (2015 р.). У 2017 році здобув вчене звання професора.

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (1974 р.), Київську вищу школу МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (1983 р.) за спеціальністю «Правознавство», Академію МВС СРСР (1991 р.) за фахом «юрист-організатор управління в сфері правопорядку».

У 2015 році захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правові проблеми оптимізації правоохоронної системи України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Вчене звання професора кафедри правознавства присвоєно рішенням Атестаційної колегії МОН України від 28.04.2015 року.

доктор юридичних наук, професор

Закінчив Національний університет внутрішніх справ (м. Харків) (2004 р.) за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) (2015 р.) за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2014 р.), дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2019 р.). Присвоєно вчене звання доцента (2015 р.), професора (2020 р.).

доктор педагогічних наук, професор

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель історії та англійської мови» (1991); Київський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «правознавство» (2004).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, тема «Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни) (2015).

Присвоєне вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права (2018).

доктор юридичних наук, професор

Закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» (2000 р.).

У 2003 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на тему «Державне управління на місцевому рівні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2016 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади організації діяльності науково-дослідних установ в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Українську державну юридичну академію (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство» (1994 р.), Класичний приватний університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів (2015 р.). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему «Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект)» (2006 р.). У 2015 році здобула вчене звання доцента.

кандидат юридичних наук, доцент

У 2002 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», у 2003 р. закінчив Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2005 році закінчив ад’юнктуру Одеського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, на тему «Основи виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології.

З листопада 2011 року займається адвокатською діяльністю, є засновником та керуючим Адвокатського бюро «Юрія Кричуна» та членом Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області.

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (1999 р.); юридичний факультет Національного університету внутрішніх справ (2006 р.).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право, інформаційне право на тему «Адміністративно-правове регулювання службової діяльності жінок у міліції» (2010 р.).

З 2006 року по т.ч. займається науково-педагогічною діяльністю. У 2013 р. здобула вчене звання доцента.

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Національну академію внутрішніх справ України (1999 р.), магістратуру Національної академії внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація «Науково-педагогічна» (2003 р.).

У 2007 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України захистила дисертаційне дослідження «Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації виконавчої влади в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право, інформаційне право. У 2008 році отримала диплом доктора філософії. У 2011 році здобула вчене звання доцента.

Наказом ректора Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка №152-ун від 15.11.2016 призначена уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Університеті.

кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. Пушкіна (1986 р.); юридичний інститут Міжрегіональної академії управління персоналом у м. Києві (2001 р.); аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (1995 р.). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Становлення та діяльність органів державної опіки і громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)» (1996 р.).

З 1996 по 2001 р. – заступник декана з навчально-методичної роботи історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. У 2001 році здобула вчене звання доцента.

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справа (2007 р.), ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ (2010 р.) та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правове регулювання діяльності ОВС у сфері захисту права інтелектуальної власності» (2011 р.).

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності.

кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2004 р.) та здобула кваліфікацію «вчитель історії та правознавства основної і старшої школи». У 2005 році закінчила магістратуру Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія», кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач історії. У 2017 році здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

У 2011 році закінчила аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України та у 2012 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права.

старший викладач, кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст з інтелектуальної власності

У 2009 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія». У 2011 році закінчила Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ та отримала диплом спеціаліста з інтелектуальної власності.

У 2015 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Правознавство».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень за темою «Становлення інституту громадянства в УНР та ЗУНР (1918 – 1921 рр.) : історико-порівняльне дослідження».

старший викладач, доктор філософії зі спеціальності 081 Право, керівник Юридичної клініки «Artium De Lex»

У 2016 році здобула кваліфікацію «бакалавр права» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

У 2018 році закінчила магістратуру Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Право». Професійна кваліфікація – юрист, викладач права.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право на тему «Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу в Україні».

старший викладач, доктор філософії зі спеціальності 081 Право

У 2018 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримав освітній рівень магістра зі спеціальності Право.

У 2017 році закінчив факультет історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та отримав освітній рівень спеціаліста за спеціальністю Історія.

У 2021 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 Право на тему «Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю».

лаборант

У 2020 році здобув кваліфікацію «бакалавр права, юрист» (диплом бакалавра з відзнакою).

У 2022 році здобув кваліфікацію «магістр правоохоронної діяльності» (диплом магістра з відзнакою) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

В університеті працює з серпня 2021 року.