Нині на кафедрі історії України працює 13 штатних викладачів, 11 з яких мають наукові ступені доктора або кандидата історичних наук та вчені звання професора або доцента. Також серед викладачів кафедри є чотири заслужені працівники освіти України та шість відмінників освіти України.

Фото 14

Кафедра історії України в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О.С.Пушкіна (тепер Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) була створена 8 жовтня 1991 року. Це сталося на фоні суспільно-політичних подій, що відбувалися в державі. До новоствореної кафедри увійшла частина викладачів із кафедри історії СРСР та УРСР, а також із кафедри історії КПРС. Наприкінці 1991 – на початку 1992 року на кафедрі історії України працювали Н.І.Біденко, Н.М.Бокій, О.Д.Брайченко, О.А.Житков, К.В.Манжул, К.С.Мельничук, Г.М.Перепелиця, О.О.Рафальський, Л.М.Філоретова. З утворенням кафедри виконуючим обов’язки її завідувача було призначенко доцента Г.М.Перепелицю, а 23 грудня 1991 р. на цю посаду було обрано старшого викладача О.О.Рафальського.

У 1992 р. кафедра першою на факультеті започаткувала видання збірника статей „Наукові записки з історії України”. На його сторінках публікувалися праці викладачів кафедри, що торкалися політичної, соціально-економічної та військової історії України, вітчизняної археології, педагогіки, культури та регіонального краєзнавства.

Фото 1 Фото 2 Фото 2 А Фото 3

1994 року викладачами кафедри – доцентами Н.М.Бокій та О.Д.Брайченком у співавторстві з доцентом кафедри української літератури Л.В.Куценком було підготовлено й опубліковано перший навчальний посібник „До джерел історії краю. З найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття”, що став спробою узагальнення археологічних, писемних та фольклорних джерел, на основі яких автори простежили основні етапи освоєння території сучасної Кіровоградщини, її соціально-економічного та культурного розвитку. Згаданий вище посібник і досі користується популярністю серед вчителів та краєнавців області.

Фото 5

У жовтні 1995 – жовтні 1996 рр. кафедру очолював доцент О.А.Житков. В означений період перелік друкованих праць викладачів кафедри поповнився грунтовними навчально-методичними посібниками доцента О.Д.Брайченка „Україна – Англія. Книга для читання з англійської мови” (1996р.) (укладеного в співавторстві з викладачем кафедри іноземних мов М.І.Данилко) та доцента О.О.Рафальського „Україна в ХХ столітті. Проблемно-хронологічний довідник” (1996 р.).

У жовтні 1996 – травні 2003 рр. завідувачем кафедри історії України працював доцент Г.М.Перепелиця. У той час кафедра працювала над двома колективними темами “Доба пізньої бронзи на дніпровському Правобережжі” та “Соціально-політичні процеси в Україні у XVII – XXстоліттях”. Наукова цінність досліджень, підготовлених у відповідності до визначеної тематики, визначається узагальненням значних фактографічних і статистичних матеріалів. При цьому, особлива увага викладачів кафедри приділялася проблемам раннього залізного віку, українського національно-культурного відродження та історії української державності.

У травні 2003 – серпні 2005 рр. кафедрою завідував доцент К.С.Мельничук, а у вересні 2005 р. її очолив доктор історичних наук, професор О.О.Рафальський – автор понад сотні наукових праць, що торкаються проблем вітчизняної історії, етнології та політології. 2004 року за активної участі викладачів кафедри історії України на факультеті історії та права було налагоджено випуск фахового збірника „Наукові записки. Серія: Історичні науки”. У квітні 2006 р. кафедрою було проведено першу в її історії та в історії факультету міжнародну наукову конференцію „Північне Причорномор’я і Крим у добу середньовіччя (ХІV – ХVІ ст.)”, присвячену десятій річниці археологічних досліджень золотоординської пам’ятки в с.Торговиця на Кіровоградщині. Конференція знайшла широкий відгук у наукових колах. У її роботі взяли участь науковці з Києва, С.-Петербурга, Кіровограда, Черкас, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, Бахчисарая та Чигирина.

Фото 6

Члени кафедри постійно працюють над підвищенням якісних показників щодо кадрового забезпечення кафедри та науково-методичного рівня викладання історичних дисциплін. Впродовж 2003 – 2008рр. успішно захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри І. А. Вівсяна, Л. М. Філоретова, О.В.Чорний та Н.М.Токар. Нині в стаціонарній докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка навчається доцент О.А.Житков. За останнє десятиліття викладачами кафедри було підготовлено значну кількість наукових, навчальних та навчально-методичних праць для студентів факультету історії та права. Серед них варто відзначити видання “Цивілізаційна історія України” (автор О. О. Рафальський та інші, 2005 р.), “Василь Миколайович Доманицький: особистість, науковець, громадський діяч” (автор Н. М. Токар, 2012 р.), “Історія української культури. Схеми, таблиці, ілюстративні матеріали. Частина. 1. Від давніх часів до кінця ХVІІІ ст. Для студентів, які навчаються за спеціальністю “Історія” (автор В. Г. Грінченко, 2011 р.), “Навчально-методичний посібник з курсу “Історія політичної думки в Україні” та “Історична географія: Навчальний посібник для студентів факультету історії та права” (автор І. А. Вівсяна, 2011 р., 2012 р.), “Хрестоматія з історії України ХVІІст. Навчально-методичне видання” (укладачі В. К. Кізюн, К. С. Мельничук, 2007 р.), “Проблеми збройної боротьби національно-патріотичних сил за українську державність“ (автор В. К. Кізюн, 2003 р.), “Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття. Збірник документів і матеріалів” (укладачі О. А. Житков, Л. М. Філоретова, 2007 р.), “Україна в роки Другої світової війни” (автор Л. М. Філоретова, 2006 р.), “Етнографічна практика: Методичні рекомендації та матеріали. Для студентів факультету історії та права” (укладач С. В. Проскурова, 2006 р.), каталог “Археологічні скарби Кіровоградщини” (укладачі І. А. Козир, О. В. Чорним та інші, 2010, 2011, 2013 рр.), “Джерелознавство вітчизняної історії. Короткий словник-довідник” (автор О. В. Чорний, 2013 р.).

На кафедрі історії України значна увага приділяється науковій роботі. Наукові інтереси та наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри охоплюють проблеми історії України, археології, краєзнавства, вітчизняної історії та її джерельної бази. Результати досліджень викладачі узагальнюють у наукових статтях, посібниках, методичних розробках, тезах виступів на міжвузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Зокрема, доцент Н.М.Бокій у грудні 2003р. брала участь у роботі міжнародної конференції, присвяченої голодомору 1932–1933рр., що проходила в м. Будапешті (Угорщина). Доцент О. А. Житков того ж року зробив наукову доповідь на Третьому міжнародному конгресі українських істориків у м. Луцьку. 2007 року доценти Н. М. Бокій, І. А. Козир та асистент кафедри Т. Д. Позивай представляли результати власних археологічних досліджень під час роботи Першого конгресу євразійської археології, що проходив у м. Ізмір (Туреччина).

Викладачі кафедри сприяють науковій роботі студентів. 2012 року студентами факультету, за активної участі кафедри історії України, було проведено студентську наукову конференцію “Битва на Синіх Водах 1362 року в контексті європейської історії доби середньовіччя”. Очно та заочно в роботі конференції взяли участь слухачі з вишів Кіровограда, Кам’янця-Подільского, Києва, Черкас. Матеріали студентського наукового форуму були опубліковані окремим виданням.

Фото 7

Фото 8

На кафедрі історії України 2010 року було започатковано збірник студентських наукових праць “Історичний зошит”, у якому публікуються результати наукових розвідок слухачів факультету.

2010 року кафедра історії України підготувала першого в історії факультету переможця престижного конкурсу для молодих науковців “ЗАВТРА.UA”. Ним став тодішній студент ІV курсу К. І. Панченко (нині асистент кафедри історії України) з дослідженням “Південна Русь – Золота Орда: етнокультурна взаємодія (за матеріалами Торговицького археологічного комплексу)” (науковий керівник доцент І. А. Козир).

Фото 9

Під керівництвом викладачів кафедри успішно працюють наукові гуртки та проблемні групи. Популярністю серед студентів користується археологічний гурток, який нараховує більше 20 студентів факультету історії та права. Нині його роботою керують І.А.Козир та К.І.Панченко. Базуючись на матеріалах розкопок, що відбуваються щорічно в межах обов’язкової археологічної практики студентів-істориків, старшокурсники пишуть і успішно захищають курсові та дипломні роботи. Крім того, у жовтні 2004р. матеріали з Торговицького археологічного комплексу золотоординського часу, над дослідженням якого працюють викладачі кафедри і студенти факультету історії та права, були представлені спільною доповіддю на міжнародній науковій конференції “Пам’ятки ісламської культури на євразійському просторі”, що проходила в м. Берліні (Німеччина).

Активно функціонує на базі кафедри історії України етнологічний гурток, який очолює доцент С.В.Проскурова. Гуртківці збирають та опрацьовують матеріали щодо особливостей побуту населення Кіровоградської області та маловідомих сторінок історії краю ХІХ – ХХ століть. Зокрема, керівником і членами гуртка було підготовлено кілька наукових проектів у рамках усної історії українського народу, що були опубліковані у виданнях Українського інституту національної пам’яті та відзначені на рівні держави. Широким колом наукових інтересів відзначаються проблемні групи “Дослідження історії України ХХ – ХХІ століть” (керівник доцент О. А. Житков) та “Історія вітчизняної суспільно-політичної думки ХІХ – ХХ століть” (керівник доцент І. А. Вівсяна).

Викладачі кафедри підтримують тісні наукові зв’язки з регіональними та загальнодержавними науковими установами й організаціями, із провідними вузами держави, а також із науковими центрами ближнього зарубіжжя. Зокрема, професор О. О. Рафальський у співавторстві з членом-кореспондентом НАН України О. П. Моцею та провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України М. П. Горєловим 2005 року опублікував фундаментальну монографію “Цивілізаційна історія України”, презентація якої відбулася в нашому університеті на базі факультету історії та права.

Доцент І. А. Козир тривалий час співпрацює з Інститутом археології НАН України, доцент С. В. Проскурова підтримує активні наукові зв’язки з Інститутом етнології НАН України. Разом із тим викладачі кафедри спіпрацюють з Інститутом історії України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, з відповідними кафедрами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та іншими провідними вузами. Особлово тісні наукові зв’язки кафедра історії України Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка має з кафедрою історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, яку очолює знаний науковець, професор В.Й.Борисенко. Зокрема, у різний час на вище згаданій кафедрі столичного вузу навчалися в аспірантурі теперішні доценти кафедри Л.М.Філоретова, І.А.Вівсяна та О.В.Чорний, а також старший викладач Н.М.Токар та асистент О.Л.Синенко.

Викладачі кафедри регулярно виступають опонентами на захистах кандидатських дисертацій, готують відгуки на автореферати дисертацій, рецензії на навчально-методичні й наукові праці.

Разом із тим, члени кафедри підтримують тісні зв’язки з вчителями-істориками міста й області, більшість з яких є випускниками нашого факультету. Також кафедра плідно співпрацює з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені В.О.Сухомлинського.

Результатом понад 30-літньої роботи археологічної експедиції факультету стало зібрання унікальної колекції археологічних матеріалів. Вона лягла в основу створеного у 2011 р. археологічного музею в університеті. Автори ідеї та виконавці цього проекту І. А. Козир, О. В. Чорний та К. І. Панченко. Археологічний музей названий іменем Нінель Бокій, яка тривалий час працювала доцентом кафедри історії України, очолювала археологічну експедицію історичного факультету, згодом факультету історії та права і чимало зробила для вивчення давньої і середньовічної історії Кіровоградщини та її популяризації на просторах нашого краю. Відкриття музею відбулося 22 червня 2011 року. Це стало значною подією в історії кафедри, факультету та університету. Нині музей є найбільшим зібранням унікальних знахідок, що представляють найдавнішу історію краю.

Фото 10

2012 рік в історії кафедри знаменувався підготовкою та виходом у світ унікального і першого в області ґрунтовного навчального посібника „Кіровоградщина. Історія рідного краю”, адресованого вчителям і школярам області. Керівником, науковим редактором і одним із авторів проекту виступила доцент І.А.Козир. З-поміж інших авторів участь у підготовці посібника взяли доценти кафедри І.А.Вівсяна та О.В. Чорний.

Фото 11

Викладачі кафедри активно працюють з талановитою та обдарованою молоддю, що навчається в університеті, а також зі школярами, котрі навчаються в системі Кіровоградської Малої академії наук. Тривалий час в Малій академії наук працювала доцент Н.І.Біденко, нині з талановитими школярами області, котрі захоплюються проблемами вітчизняної історії, працює доцент С.В.Проскурова.

Кафедра історії України неодноразово виступала організатором або співорганізатором всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Серед них міжнародні наукові та науково-практичні конференції „Сім’я Раєвських в історико-культурному просторі слов’янського світу” (2001р.), „Синьоводська битва 1362 року в контексті середньовічної історії Східної Європи” (2012р.), „Війна 1812 року в контексті вітчизняної та європейської історії” (2012р.), „Актуальні проблеми археології та історії раннього залізного віку” (2013р.), „На східній межі Старої Європи” (2015 р.), „Зелена Брама. Літо 1941-го: героїзм і трагедія 6-ї та 12-ї армій” (2016 р.). Кожна із згаданих конференцій мала значний інтерес у наукових колах не лише України, а й серед науковців ближнього й дальнього зарубіжжя.

 

Фото 12

Фото 13