dekan

  Рацул Анатолій Борисович
декан факультету педагогіки та психології 
кандидат педагогічних наук, професор
заслужений працівник освіти України

 
Складові нашого успіху

Професори, доценти, асистен­ти кафедр факультету приділяють велику увагу формуванню в юнаків і дівчат національної самосвідомос­ті та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології. Ге­нератори новаторських ідей - професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту В.В. Радул; про­фесор, завідувач кафедри педагогі­ки дошкільної та  початкової освіти О.М. Ткаченко; доцент,  завідувач ка­федри практичної психології Г.О. Горська; професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та психології В.О. Кравцов; доцент, завідувач ка­федри методик початкового навчан­ня І.В. Жигора; професор, завідувач кафедри корекційної освіти та здоровя людини А.Б. Рацул.

На факультеті працюють понад 76 викладачів, з них 10 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, про­фесорів, 47 кандидатів наук, до­центів, заслужені працівники осві­ти України, професори Мельничук С.Г., Рацул А.Б., А.Й. Григорьєв; лауреати облас­ної премії імені В.О. Сухомлинського професори С.Г. Мельничук, А.Б. Рацул, В.В.Радул, В.О. Кравцов та доцент Н.В.Тарапака.

Кафедри факультету проводять велику науково-дослідну роботу, а свої наукові напрацювання впрова­джують у навчально-виховний про­цес факультету.

На факультеті діє 10 науко­вих шкіл професорів В.В. Радула,  С.Г. Мельничука, С.В. Омельяненко, А.Б. Рацула, О.С. Радул, Н.С. Савченко, Т.Я. Довгої, В.О. Кравцова, А.Л. Турчака.

Під керівництвом провідних науковців підготовлено й захищено понад 50 кандидатських дисертацій.

Викладачі факультету є автора­ми 15 наукових монографій і майже 50 навчально-методичннх посібників.

За роки своєї діяльності кафе­дри факультету стали осередком науково-педагогічної та методичної думки в регіоні. Постійно прово­дяться спільні засідання, конфе­ренції, виїзні засідання кафедри в опорних школах області.

З року в рік факультет посідає перші місця і є фаворитом з питань успішності, вихованості, дотриман­ня дисципліни. Цьому сприяють кращі наставники молоді, кура­тори груп, доценти І.Г. Баранюк, І.В. Жигора, Т.М. Васецька, стар­ший викладач Калашникова Л.В., викладачі           В.В. Зубченко, О.М. Гурова.

Пишається факультет і студен­тами, які навчаються на «відмінно» і беруть активну участь у житті студентського колективу, а таки­ми є 

Проценко Катерина, Бестужева Дарина, Поток Катерина, Антоненко Катерина, Мельничук Марія, Байбароша Олена, Демкович Інна, Чеботар Антон, Відінєєва Віолєта, Качур Марина, Кучерява Катерина, Лавриненко Анна, Касьянова Вікторія, Митошоп Наталія, Кононова Любов, Фещенко Юлія, Заремба Валя, Заремба Альвіна, Погребняк Ірина, Колєва Катерина, Вох Анастасія, Карпенко Сергій, Джус Роман, Дзюба Павло, Грабовецька Вікторія, Гева Яна, Марініч Віка, Руденко Любов,Старченко Ірина, Кулагіна Анна, Руда Катерина, Холод Олександр, Чередниченко Єрнест, Супрун Євгенія, Тітенко Лілія, Сесмій Артем, Кириченко Віктор, Литвиненко Ларіна, Шевченко Дмитро, Гоменюк Анна.

В 2010 році, студентом факультету, а на данний час аспірантом - Джоганом Валентином, було засновано електронну газету-блог "Прометей", яка висвітлює життя та події студентського та факультетського життя. В цьому виданні, яке виходить по цей час, багато студентів факультету мали змогу спробувати себе в ролі журналіста.

Традиційними та цікавими формами роботи в студентських групах, на факультеті є проведення всіляких конкурсів та заходів: брейн-ринг, КВН, конкурси краси, виставки творчих робіт, творчі вечори, майстер-класи, проведення свят, гуртки за спеціальністю, постановки вистав різного жанру.

Загартування й підготовку до майбутньої педагогічної діяльності студенти проходять також у сту­дентському науковому товаристві, у спортивному клубі „Буревісник", у школі волонтерів, а також соціального досвіду студенти факультету набувають в обласному благодійному фонді "Майбутнє за молоддю" започаткованому у 2002 році доцентом Олексанром Анатолійовичом Рацулом.

Традиційним стало у вересні проводити студентську всеукра­їнську науково-практичну конфе­ренцію на тему «Вивчення і впро­вадження у навчально-виховний процес вищої і середньої загально­освітньої школи педагогічної спад­щини В. О. Сухомлинського».

На базі факультету проводиться Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади із напрямку підготовки "Початкова освіта" (2014р., 2015,     2016.)

Є у нас іменні стипендіати різ­ного рівня, а саме: Чеботар Антон  -  стипендія імені В.О. Сухомлин­ського, Ганна Колєва та Вох Настя - стипендія облдержадміністрації.

Наші плани великі й пов'язані вони, насамперед, з тим, щоб забез­печити підготовку конкурентоспро­можного фахівця європейського рівня. А разом з тим, щоб у нас на факультеті примножувалися започатковані традиції з формування самодостатньої, розвиненої особис­тості майбутнього вчителя із сучас­ним інноваційним типом мислення, здатним сприймати все нове, про­гресивне й бути першими.

 

Нікітіна 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
з навчально-методичної роботи,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
НІКІТІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

dovga 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук,  професор,
відмінник освіти України
ДОВГА ТЕТЯНА ЯКІВНА

sharapova2.jpg

 ЗАСТУПНИК ДЕКАНА 
з навчально-виховної роботи
старший викладач, відмінник освіти України
ШАРАПОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА  

 

mokina l a 

завідуюча консультаційним пунктом заочного відділу
факультету педагогіки та психології
МОКІНА ЛІЛІЯ АНДРІЇВНА

 

диспетчер факультету педагогіки та психології
БЕРЕЗЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА  

секретар факультету педагогіки та психології
ЛЕЛЕКА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА