dekan

  Галета Ярослав Володимирович
декан факультету педагогіки, психології та мистецтв
доктор педагогічних наук, професор

 
Складові нашого успіху

Професори, доценти, асистен­ти кафедр факультету приділяють велику увагу формуванню в юнаків і дівчат національної самосвідомос­ті та впроваджують у навчальний процес інноваційні технології. Ге­нератори новаторських ідей - професор, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти В.В. Радул; про­фесор, завідувач кафедри педагогі­ки дошкільної та  початкової освіти О.С. Радул; професор,  завідувач ка­федри психології Є.В. Гейко; професор, завідувач кафедри соціальної та спеціальної освіти А.Б. Рацул; професор, завідувач ка­федри методик початкового навчан­ня О.І. Іліаді; доцент, доцент, завідувач кафедри мистецької освіти Стрітьєвич Т.М.

На факультеті працюють понад 70 штатних викладачів, з них 13 докторів педагогічних педагогічних наук, професорів, 3 кандидати наук, про­фесори, 47 кандидатів наук, до­центів, заслужені працівники осві­ти України, професори Мельничук С.Г., Рацул А.Б.; лауреати облас­ної премії імені В.О. Сухомлинського професори С.Г. Мельничук, А.Б. Рацул, В.В.Радул, В.О. Кравцов.

Кафедри факультету проводять велику науково-дослідну роботу, а свої наукові напрацювання впрова­джують у освітнй про­цес факультету.

На факультеті діє 10 науко­вих шкіл професорів В.В. Радула,  С.Г. Мельничука, С.В. Омельяненко, А.Б. Рацула, О.С. Радул, Н.С. Савченко, Т.Я. Довгої, В.О. Кравцова, Я.В.Галети, Т.В.Окольничої.

Під керівництвом провідних науковців підготовлено й захищено понад 57 кандидатських дисертацій.

Викладачі факультету є автора­ми 20 наукових монографій і майже 70 навчально-методичннх посібників.

За роки своєї діяльності кафе­дри факультету стали осередком науково-педагогічної та методичної думки в регіоні. Постійно прово­дяться спільні засідання, конфе­ренції, виїзні засідання кафедри в опорних школах області.

З року в рік факультет посідає перші місця і є фаворитом з питань успішності, вихованості, дотриман­ня дисципліни. Цьому сприяють кращі наставники молоді, кура­тори груп, доценти І.Г. Баранюк, І.В. Жигора, Т.М. Васецька, Т.О. Прибора, С.О. Федотова, стар­ші викладачі Цуканова Н.М.,  Калашникова Л.В., викладач Н.М. Андросова.

В 2010 році, студентом факультету, аспірантом - Джоганом Валентином, було засновано електронну газету-блог "Прометей", яка висвітлює життя та події студентського та факультетського життя. В цьому виданні, яке виходить по цей час, багато студентів факультету мали змогу спробувати себе в ролі журналіста.

Традиційними та цікавими формами роботи в студентських групах, на факультеті є проведення всіляких конкурсів та заходів: брейн-ринг, КВН, конкурси краси, виставки творчих робіт, творчі вечори, майстер-класи, проведення свят, гуртки за спеціальністю, постановки вистав різного жанру.

Загартування й підготовку до майбутньої педагогічної діяльності студенти проходять також у сту­дентському науковому товаристві, у спортивному клубі „Буревісник", у школі волонтерів, а також соціального досвіду студенти факультету набувають в обласному благодійному фонді "Майбутнє за молоддю" започаткованому у 2002 році професором Олексанром Анатолійовичом Рацулом.

Традиційним стало у вересні проводити студентську всеукра­їнську науково-практичну конфе­ренцію на тему «Вивчення і впро­вадження у навчально-виховний процес вищої і середньої загально­освітньої школи педагогічної спад­щини В. О. Сухомлинського».

На базі факультету проводився Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади із напрямку підготовки "Початкова освіта" (2014р., 2015,     2016.)

Наші плани великі й пов'язані вони, насамперед, з тим, щоб забез­печити підготовку конкурентоспро­можного фахівця європейського рівня. А разом з тим, щоб у нас на факультеті примножувалися започатковані традиції з формування самодостатньої, розвиненої особис­тості майбутнього вчителя із сучас­ним інноваційним типом мислення, здатним сприймати все нове, про­гресивне й бути першими.

 

Нікітіна ЗАСТУПНИК ДЕКАНА
з навчально-методичної роботи,
кандидат педагогічних наук, доцент
ДЕМЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

 

sharapova2.jpg

 ЗАСТУПНИК ДЕКАНА 
з виховної та профорієнтаційної роботи
кандидат педагогічних наук, викладач
АНДРОСОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА  

 

mokina l a 

завідуюча консультаційним пунктом заочного відділу
МОКІНА ЛІЛІЯ АНДРІЇВНА

 

berezenkoNдиспетчер факультету
БЕРЕЗЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

 

Yariomuchсекретар факультету 
ЯРЬОМИЧ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА