На факультеті педагогіки та психології здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 013 Початкова освіта за двома рівнями вищої освіти. Навчання здійснюється за такими освітніми програмами: Початкова освіта та Дошкільна освіта, Початкова освіта та Спеціальна освіта (корекційна психопедагогіка та логопедія), Початкова освіта та Психологія (практична психологія), Початкова освіта (перехресний вступ).

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти всі викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін за циклом професійної підготовки (Вступ до спеціальності, Основи педагогіки та дидактика, Теорія виховання, Методика виховної роботи, Історія педагогіки, Основи наукових педагогічних досліджень, Основи педагогічної майстерності, Організація і управління в початковій освіті, Педагогічні технології в початковій освіті, Музичне виховання та основи хореографії з методикою навчання) та предмети за вибором.

Викладання предметів другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечують такі викладачі кафедри: Радул О. С., доктор педагогічних наук, професор – «Порівняльна педагогіка»; Ткаченко О. М., доктор педагогічних наук, професор – «Методологія наукових педагогічних досліджень»; Довга Т. Я., кандидат педагогічних наук, професор – «Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі», «Імідж сучасного педагога».

З додаткової спеціальності «Дошкільна освіта» членами кафедри викладаються «Інноваційні технології дошкільної освіти», «Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку».

На спеціальності 013 Початкова освіта заочної форми навчання (перехресний вступ) викладачами кафедри викладаються також такі дисципліни: «Педагогічні технології в початковій школі», «Методика виховної роботи», «Історія початкової освіти» (інформацію про програми курсів викладено на Moоdle).

Члени кафедри є активними розробниками кафедральної науково-дослідної теми: «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти» (реєстраційний номер 0116U005279).

Найвагоміші публікації членів кафедри в галузі початкової освіти за останні 5 років, зокрема, монографії: Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти: [колективна монографія] / за ред. О. М. Ткаченко (Харків, 2018, 256 с.); Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.): [колективна монографія] / за ред. О. С. Радул. (Кіровоград, 2015, 311 с.); Баранюк І. Г. Слово – Природа – Краса в педагогічній системі Василя Сухомлинського (Кропивницький, 2017);

навчальні посібники: Радул О. С. Історія педагогіки України (Харків, 2017); Ткаченко О. М. Педагогічна майстерність та педагогічна творчість (Кіровоград, 2015); Ткаченко О. М. Народна гра (Кіровоград, 2015); Довга Т. Я. Педагогіка: інформативний виклад (К., 2016) (у співавт.); Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі (Харків, 2017) та ін.;

навчально-методичні видання: Програми педагогічних дисциплін: для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (термін навчання: 3 роки 10 місяців). Збірник № 1. (Кропивницький, 2019); Програми педагогічних дисциплін: для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (термін навчання: 1 рік 10 місяців). Збірник № 2 (Кропивницький, 2019); Програми педагогічних дисциплін: для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності Початкова освіта. Збірник № 4 (Кропивницький, 2020); Довга Т. Я. Імідж сучасного вчителя (Кіровоград, 2015).

Кафедра тісно співпрацює із закладами загальної середньої освіти: КЗ «НВО «ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 1 – «ДЮЦ «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 – ДНЗ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; ЗОШ І–ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО І–ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області»; КЗ «НВО «ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО № 33 «ЗОШ І–ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВК ЗОШ І–ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» – ДЮЦ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; КЗ «НВК СЗОНЗ І-ІІІ ступенів № 26 – ДНЗ – ДЮЦ «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; КЗ «НВО «СЗОНЗ І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Викладачі беруть участь у науково-практичних конференціях з проблем початкової освіти різного рівня:

всеукраїнських – Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній конференції «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи» (15–16 листопада 2017 р., м. Херсон); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогіка у вимірі соціокультурних досліджень» (10–11 квітня 2019 р., м. Херсон); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (23–24 жовтня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи (11–12 квітня 2019 р., м. Суми); Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» (24–25 жовтня 2019 р., м. Івано-Франківськ); Науково-методологічному семінарі з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні» (23 жовтня 2019 р., м. Київ), Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації, «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві»: Всеукраїнський науково-практичний семінар (м. Полтава, 12-13 березня, 2020 р.); Науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх учителів у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа»» 16 квітня 2020 р., м. Харків.

міжнародних – Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія і практика» (23–24 лютого 2017 р., м. Суми), ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі» (29–30 березня 2018 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (17–18 квітня 2019 р., м. Вінниця); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (16–17 квітня 2019 р., м. Кропивницький); ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції» (18–19 квітня 2019 р., м. Кропивницький); V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (17–18 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (16–17 травня 2019 р., м. Умань); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» (4–5 жовтня 2019 р., м. Київ); I Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи», присвячена 95-й річниці Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (29–30 жовтня 2019 р., м. Суми); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій» (21 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг); Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.); ХVIII Международная научная конференция «Идеи в образовании ХХ века» (г. Седльце, Польша, 02-04 июня 2020 г.); ХX Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: актуальные проблемы, современные исследования, опыт» (г. Китен, Р. Болгария, 2-6 сентября 2020 г.).

зарубіжних – Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (20–22 жовтня 2017 року, м. Люблін, Польща); ХVII Міжнародній науковій конференції «Образование и культура в глобальном обществе» (3–5 червня 2019 р. м. Седльце, Польща); ХIX Міжнародній науково-практичній конференції «Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: теории, технологии, управление» (2–6 вересня 2019 р., м. Кітен, Болгарія); I Міжнародній науковій та практичній конференції «Perspectives of world science and education» (2–4 жовтня 2019 р., м. Осака, Японія); 2nd International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» (February 24–25, 2020) Barca Academy Publishing (Барселона, Іспанія).

Викладачі кафедри: Андросова Н. М., Баранюк І. Г., Прибора Т. О., Цуканова Н. М., Шарапова Т. А. у рамках Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту у початковій освіті» пройшли тренінг для тренерів Кіровоградської області «Нова українська школа» та можуть здійснювати підготовку педагогічних працівників закладів освіти Кіровоградської області, які навчатимуть учнів відповідно до Концепції «Нова українська школа». Програма підготовки тренерів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, складала 60 годин. За наслідками проходження тренінгу отримано сертифікати.

Усі викладачі кафедри є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського».