gorska_2

кандидат психологічних наук, доцент

 

У 1991 році захистила дисертацію “Психологічні умови становлення молодшого школяра як суб’єкта морального розвитку” у вченій раді НДІ психології АПН України.

Має досвід організаторської роботи заступником декана педагогічного факультету КДПУ та декана факультету недержавного вузу „Педагогічна Академія”. Учасник програми Міжнародного Фонду „Відродження” „Формування критичного мислення”, тренер Програми „Рівний-рівному”. Є лектором інституту післядипломної педагогічної освіти, членом обласної атестаційної комісії практичних психологів.

Викладає навчальні дисципліни: “Психодіагностика”, „Психологія вищої школи”.

Сфера наукових інтересів: психологічні механізми формування особистості, психологічне забезпечення підготовки спеціалістів, розвиток критичного мислення.

кандидат

психологічних наук, доцент

У 2001 році захистила дисертацію “Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань” у вченій раді НПУ ім. М.П. Драгоманова. Має досвід роботи практичного психолога у школі; викладацької діяльності в системі післядипломної освіти. Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Кіровоградської ОДА.

Викладає навчальні дисципліни: “Історія психології та психологічної служби”, “Основи психокорекції”, “Тренінг спілкування”, “Сучасні напрямки зарубіжної психології”.

Сфера наукових інтересів: розвиток психологічної служби системи освіти, історія психології.

кандидат

педагогічних наук, доцент

У 2004 році захистила дисертацію “Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи”.

Викладає навчальні дисципліни: “Вікова психологія”, “Педагогічна психологія”, “Психологія “важкого” учня”.

Тісно співпрацює із Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації. Має досвід роботи у системі післядипломної освіти.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем вікової та педагогічної психології, дефектології, профілактики наркозалежності, формування здорового способу життя, психології управління.

кандидат

психологічних наук, доцент

У 2001 році захистила дисертацію “Психологічні особливості впливу темпераменту на формування індивідуального стилю учбової діяльності молодших школярів” у НПУ ім. М. Драгоманова.

Має досвід роботи декана психологічного факультету КІРУЕ.

Викладає навчальні дисципліни: “Загальна психологія”, “Методологічні та теоретичні проблеми психології”, “Методика викладання психології”.

Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням проблем вікової та педагогічної психології, проблеми особистісної підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

кандидат

психологічних наук, доцент

У 2002 році захистила дисертацію “Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків” у вченій раді НПУ ім. М. Драгоманова.

Має досвід роботи завідувача лабораторії соціологічних досліджень та профорієнтації.

Викладає навчальні дисципліни: “Диференціальна психологія”, “Психологічні основи профорієнтаційної роботи”, “Вступ до спеціальності”, “Психологічна служба в закладах освіти”, “Психологія управління”, “Психологія розвиваючого навчання”, проводить тренінг спілкування.

Сфера наукових інтересів: суб’єктність викладача, самоорганізація цілісності особистості.

tsemruk

кандидат психологічних наук, доцент

У 2007 році закінчила навчання в аспірантурі КНПУ ім. М.Драгоманова. Тема кандидатської дисертації: “Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого школяра у взаємодії з ровесниками”.

Викладає навчальні дисципліни: „Психологічні основи профорієнтаційної роботи”, „Порівняльна психологія”, „Основи психогігієни”, „Психологія спілкування”, „Практикум з психокорекції”.

Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням егоцентризму як соціально-психологічного феномену.

 

kashnikova

старший викладач

Закінчила аспірантуру при Інституті психології АПН України. Завершує роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні механізми формування просоціальної поведінки молодших школярів”.

Має досвід роботи практичного психолога, викладацької діяльності в системі післядипломної освіти.

Викладає навчальні курси: “Загальна психологія”, “Вікова психологія”, “Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування”, “Тренінг спілкування”, “Психологія “важкого” учня”, “Психологічні основи адаптації до навчання”.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем вікової та педагогічної психології, становлення особистості, “важкі” діти, психологія обдарованості.

gurova

викладач

Закінчила аспірантуру при КДПУ ім. В. Винниченка. Працює над завершенням дисертаційного дослідження: “Психологічні особливості формування у майбутніх психологів толерантності як професійно важливої якості”.

Викладає навчальні курси: Соціальна психологія”, “Основи соціалізації особистості”, “Робота психолога з педагогічним колективом”, “Психологія спілкування”.

Сфера наукових інтересів: духовний розвиток особистості студента, психологія ненасильницької взаємодії; проблеми професійно-особистісного становлення майбутнього психолога;  психологія і педагогіка толерантності.

kulishКандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія) в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

Викладає навчальні дисципліни: «Соціальна психологія», «психологія управління», «практикум з групової психокорекції», «психологія педагогічної праці з основами ергономіки».

Коло наукових інтересів: проблеми професійної та особистісної самореалізації особистості.

Дисципліни:

  1. Психологія спорту
  2. Етнопсихологія
  3. Економічна психологія
  4. Психологія управління
  5. Соціальна психологія

викладач

Закінчив аспірантуру при Інституті психології АПН України ім. Г.С.Костюка. З 2004 р. – науковий кореспондент лабораторії теорії та методології психології названого інституту Готує до захисту кандидатську дисертацію: “Рефлексія індивідуальності майбутніх психологів в процесі професійного становлення”.

Викладає навчальні курси: „Практикум з групової психокорекції”, „Психодіагностика”, „Психологічні проблеми творчості”, „Сучасні теорії глибинної психології”, „Арттерапія”.

Сфера наукових інтересів: філософія психології, методологія психологія, глибинна психологія, психологія індивідуальності, психотренінг.

викладач

Закінчила навчання в аспірантурі. Завершує роботу над дисертаційним дослідженням на тему: “Ігрова діяльність у педагогічному процесі як засіб самопізнання старшокласників”.

Викладає навчальні дисципліни: “Політична психологія”, “Етнопсихологія”, “Етика і психологія сімейного життя”, “Соціальна психологія”.

 

Коло наукових інтересів: процес самопізнання особистості, формування особистості старшокласників.

 

кандидат психологчних наук, доцент

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва» у вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Викладає навчальні курси: «Основи психологічних дослідження», «Психологія сім’ї», «Психодіагностика», «Дошкільна психологія», «Психологія спілкування», «Арттерапія», «Етика та психологія сімейного життя», «Експериментальна психологія», «Проективні методи вивчення особистості».

Сфера наукових інтересів: пізнання глибинно-психологічних проблем психіки використовуючи психоаналіз казки та монологи протагоніста про власне життя; об’єктні (предметні) моделі, просторові моделі, камені, іграшки, психоаналітичну роботу з неавторськими малюнками, архетип тіста.

Має досвід тренерської роботи в галузі глибинної психології, який отримала при Науково-дослідному центрі глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта) під керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Т.С.Яценко.

викладач

Закінчила аспірантуру при КДПУ ім..В.Винниченка. Працює над науковою проблемою: “Формування фасилітативних навичок як засобу подолання вікової кризи у підлітків”. У 2000-2001 році проходила стажування молодих викладачів ВНЗ у США (Державний університет м. Валдоста, штат Джорджія).

Викладає навчальні дисципліни: “Основи психогігієни”, “Психологічне консультування”, “Психокорекція”, “Соціально-психологічні тренінги”, «Основи психотерапії».

Сфера наукових інтересів: спеціальні проблеми психологічного консультування, фасилітація як процес.

лаборант кафедры