завідувач кафедри

доктор психологічних наук, професор

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи цілісності особистості» захищена у 2017 році у Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. У 2021 році рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання професора кафедри практичної психології.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD:

доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, Відмінник освіти України

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів» захищено у 2017 році у вченій раді Хмельницького національного університету МОН України.

Профілі:  Google Scholar

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7241-6692

доктор психологічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці»

Тема докторської дисертації: «Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії»

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань», захищена у 2001 році у вченій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0002-3545-2117

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Психологічні умови становлення молодшого школяра як суб’єкта морального розвитку», захищена у 1991 р. у вченій раді НДІ психології АПН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0002-7686-8223

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого школяра у взаємодії з ровесниками» захищена у 2008 році у вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0002-3941-2518

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей», захищена у 2019 році у вченій раді Хмельницького національного університету.

Профілі:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=2w1NS4MAAAAJ

ORCID iD: 0000-0002-8692-4882

кандидат психологчних наук, доцент

Тема дисертації: «Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва», захищена у 2010 р.у вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0001-6323-5307

кандидат психологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Особистісні зміни в процесі професійного становлення студентів-психологів», захищена у 2004 році у вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова МОН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0002-8831-7146

кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дисертації: «Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку особистості підліткового віку», захищена у 2018 р. у вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0001-8159-2391

кандидат психологічних наук, старший викладач

Тема дисертації: «Соціально-психологічні особливості формування самопізнання старшокласників в умовах навчально-ігрової діяльності», захищена у 2019 р. у вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0001-6460-248X

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення», захищена у 2012  році у вченій раді Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України.

Наукові інтереси : дослідження особливостей розвитку особистості.

Профілі: Google Scholar

ORCID iD: 0000-0002-3663-6567

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Система навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності» (2020 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем оцінювальної діяльності вчителя.

старший викладач

Закінчила аспірантуру при Інституті психології АПН України. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні механізми формування просоціальної поведінки молодших школярів».

Профілі: Google Scholar

ORCID iD:

старший лаборант

У 2004 році закінчила КДПУ імені Володимира Винниченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» спеціалізацією «Практична психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти.

У 2005 році здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки. Тема магістерської роботи «Українська народна гра як засіб формування особистості сучасного школяра».