1gol

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету розпочала свою історію у 1959 р. Із перших років свого існування вона відігравала провідну роль у становленні системи підготовки вчительських кадрів для початкової школи в області та регіоні.

Упродовж свого існування кафедра об’єднувала викладачів педагогіки, психології, фахових методик, математики, мов, мистецьких дисциплін та інших, була базовою для відкриття нових спеціальностей. Назви кафедри у зв’язку з реорганізаціями набували певних змін: кафедра педагогіки і методики початкового навчання (1959–1985), кафедра педагогічних та природничо-математичних дисциплін початкового навчання (1987–1990), кафедра педагогіки початкового навчання (1990–1998), кафедра педагогіки педагогічного факультету (1998–2004), кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки (2004–2012), кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти (з 2012 р.).

У різні роки кафедру очолювали: Іван Ілліч Пенський (1960–1966), Сергій Гаврилович Мельничук (1966–1970, 1973–1974, 1990–1994, 1996–2014), Віталій Лукич Омеляненко (1970–1973), Феодосій Самсонович Кисельов (1974–1976), Юрій Зіновієвич Круть (1976–1980), Іван Кузьмич Воєводський (1980–1985), Тетяна Яківна Довга (1985–1988), Тетяна Василівна Гришина (1988–1990), Ольга Михайлівна Ткаченко (1994–1996, 2014–2018), Ольга Сергіївна Радул (з 2018 р.), які піклувались і піклуються про підвищення наукового рівня складу кафедри.

Працівниками кафедри за період її діяльності були: С. О. Анкудінова, Л. Ю. Антошина, Л. В. Бабенко, В. П. Барабаш, О. В. Бойчук, О. Г. Босий, А. С. Бур’янський, Л. І. Вавінська, В. Р. Вишневська, І. К. Воєводський, Л. В. Гарбузенко, Л. Г. Гусєва, М. С. Доннік, К. Д. Дунай, В. С. Єндовицька, В. І. Завіна, Л. Я. Корнєєв, А. Є. Коротков, Т. О. Кравцова, Л. О. Кулініч, С. Г. Мельничук, В. Л. Омеляненко, С. В. Омельяненко, І. І. Пенський, О. М. Пляченко, В. Ф. Похиленко, О. Ю. Приходько, О.А. Пунгіна, А. Б. Рацул, О. А. Рацул, О. Б. Рацул, Л. О. Рубан, Ю. М. Сивоконь, Н. Л. Степур, Т. О. Стрітьєвич, С. Г. Сущов, Н. В. Тарапака, Н. М. Українцева, С. В. Черненко, О. В. Черток, М. З. Шарпінський, А. В. Шевченко, А. Г. Шпаченко, Г. Г. Шульга, Л. А. Яковлєва та ін.

Сьогодні на кафедрі працюють 3 професори, доктори педагогічних наук Радул О. С., Довга Т. Я., Ткаченко О. М., доценти, кандидати педагогічних наук Баранюк І. Г., Прибора Т. О., кандидати педагогічних наук Андросова Н. М., Цуканова Н. М., старший викладач Шарапова Т. А. Почесним професором кафедри є професор, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Мельничук Сергій Гаврилович.

На даний час працівники кафедри викладають педагогічні дисципліни, які відповідають освітнім програмам підготовки фахівців зі спеціальностей «Дошкільна освіта» й «Початкова освіта» за двома освітніми рівнями («бакалавр» та «магістр»).

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності. Якість підготовки фахівців виявляється і в перемогах студентів на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри представлені у низці наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники та більше 500 статей у провідних фахових виданнях, зокрема й зарубіжних та внесених до міжнародних наукометричних баз. Серед наукових праць викладачів кафедри згадаємо такі:

монографії: Мельничук С. Г. «Формування естетичної культури майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект, 1860–1970 рр.)» (1995), «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів» (2005), Мельничук С. Г., Завіна В. І., Іванко А. Б. «Педагогічна спадщина Ткаченка І. Г.» (2009); Радул О. С. «Історія вищої школи Європи (V ст. – середина ХХ ст.)» (2011), «Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (VІ–ХІІІ століття)» (2013), «Розвиток військової освіти на Єлисаветградщині: друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття» (у співавторстві) (2021); Ткаченко О. М. «Етнопедагогічна компетентність педагога» (2012); Прибора Т. О. «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» (2013); Баранюк І. Г. «Слово – Природа – Краса в педагогічній системі Василя Сухомлинського» (2017); Довга Т. Я. «Особистісно-професійний імідж майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-технологічний аспект» (2020); Цуканова Н. М. «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)» (2020);

навчальні посібники: Мельничук С. Г. «Естетичне та трудове виховання молодших школярів» (1994), «Педагогіка (дидактика)» (2011, 2016), «Педагогіка (теорія виховання)» (2012), Мельничук С. Г. , Довга Т. Я. «Виховання культури поведінки молодших школярів» (1993), Радул О. С. «Історія педагогіки України» (2001, 2008, 2017), Радул О. С. «Історія педагогіки України Х–ХVІІ століть: персоналії» (2005), «Історія зарубіжної педагогіки» (2008) (у співавторстві), Ткаченко О. М. «Загальні питання етнопедагогіки» (2013), Ткаченко О. М. «Народна гра» (2015); Довга Т. Я. «Імідж і здоров'я: термінологічний словник» (2017), «Мода. Стиль. Одяг: термінологічний словник» (2017); Андросова Н. М. «Поєднання словесних методів навчання у початковій школі» (2021);

навчально-методичні посібники: Баранюк І. Г. «Виховання красою природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського» (2012); Довга Т. Я. «Виховання культури поведінки молодших школярів (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.)» (2012), «Імідж сучасного вчителя» (2015), «Компетентнісний підхід у формуванні навчальної діяльності молодших школярів» (2014) (у співавторстві), «Формування здорового способу життя: історія, теорія, досвід» (2015) (у співавторстві), «Здоровий спосіб життя: теорія і практика формування в початковій школі» (2016) (у співавторстві); Ткаченко О. М. «Педагогічна майстерність та педагогічна творчість» (2015); Радул О. С. «Програми історико-педагогічних дисциплін» (2016); Збірник нормативно-правових актів загальнодержавного та обласного значення у сфері дошкільної освіти / упорядник Прибора Т. О. (2019); Цуканова Н. М. «Англійська азбука для дошкільнят. Робочий зошит» (2020) та ін.

Викладачами кафедри було здійснено дослідження, результатом яких виявились колективні роботи, серед яких: хрестоматія «Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття)» (2010), «Короткий термінологічний словник з педагогіки» (2011), «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття)» (2015), монографія «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти» (2018), збірники програм педагогічних дисциплін спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта (2019, 2020).

На кафедрі в функціонують наукові школи, які очолюють доктори педагогічних наук, професори Мельничук С. Г., Радул О. С., Довга Т. Я.

Під керівництвом С. Г. Мельничука захищено 18 кандидатських дисертацій, серед яких: С. П. Логачевська (1998), Л. Т. Рябовол (2001), Т. С. Токарєва (2002), О. В. Філоненко (2002), А. Б. Іванко (2003), В. В. Вдовенко (2005), Л. О. Лисенко (2008), А. В. Степанко (2008), О. М. Габелко (2010), В. О. Корецька (2011), Н. Г. Тіхонова (2013), А. Л. Бабенко (2013), Ю. М. Заїка (2014) та ін.

О. С. Радул була керівником таких здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Т. В. Дяченко (2002), В. І. Миценко (2003), Т. О. Кравцова (2008), С. В. Куркіна (2008), А. М. Мартін (2008), Т. О. Прибора (2009), Е. В. Лещенко (2015), Н. М. Озерна (2015), О. В. Перцов (2016), Р. І. Прибора (2016). Докторські дисертації захистили Т. В. Окольнича (2018) та Філоненко (2019).

Під керівництвом Т. Я. Довгої кандидатські дисертації захистили І. Г. Сафонова (2011), Ю. С. Кулінка (2011), О. О. Нікітіна (2014), В. П. Черній (2016), Ю. В. Міцай (2016).

Під керівництвом О. М. Ткаченко кандидатом наук стала Л. В. Царьова.

Тривалий час окремі викладачі кафедри входили до складу груп з розробки держбюджетних тем, є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Колектив викладачів кафедри здійснює науково-дослідну роботу з теми «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти». Кафедра незмінно посідає високе рейтингове положення серед кафедр університету з наукової роботи.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського, КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В. О. Сухомлинського», Бердянським державним педагогічним університетом, Миколаївським національним університетом ім. В. О. Сухомлинського, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Харківською гуманітарно-педагогічною академією.

Становленню професіоналізму майбутніх фахівців сприяє їх робота в наукових гуртках та студентській науковій лабораторії «Ключові компетентності початкової освіти», що функціонують при кафедрі. Студенти, які готуються стати фахівцями в галузі дошкільної та початкової освіти, беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів, зокрема й у Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення», яку традиційно у вересні кожного року організовує кафедра. Виступи студентів на конференціях виявляли досить широке коло педагогічних проблем, що знайшло відбиток і в їхніх публікаціях.

Професором кафедри Ткаченко О. М. спільно зі студентами Щекодіною О. С. та Янчевською Д. С. опубліковано навчально-методичний посібник «Використання народної гри в процесі формування креативності молодшого школяра» (Кропивницький, 2020).

Усі викладачі кафедри є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського». Викладачі кафедри Прибора Т. О., Цуканова Н. М. є членами Асоціації дошкільників України.