1gol

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету розпочала свою історію у 1959 р. Із перших років свого існування вона відігравала провідну роль у становленні системи підготовки вчительських кадрів для початкової школи в області та регіоні.

Упродовж свого існування кафедра об’єднувала викладачів педагогіки, психології, фахових методик, математики, мов, мистецьких дисциплін та інших, була базовою для відкриття нових спеціальностей. Назви кафедри у зв’язку з реорганізаціями набували певних змін: кафедра педагогіки і методики початкового навчання (1959–1985), кафедра педагогічних та природничо-математичних дисциплін початкового навчання (1987–1990), кафедра педагогіки початкового навчання (1990–1998), кафедра педагогіки педагогічного факультету (1998–2004), кафедра педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки (2004–2012), кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти (з 2012 р.).

У різні роки кафедру очолювали: Іван Ілліч Пенський (1960–1966), Сергій Гаврилович Мельничук (1966–1970, 1973–1974, 1990–1994, 1996–2014), Віталій Лукич Омеляненко (1970–1973), Феодосій Самсонович Кисельов (1974–1976), Юрій Зіновієвич Круть (1976–1980), Іван Кузьмич Воєводський (1980–1985), Тетяна Яківна Довга (1985–1988), Тетяна Василівна Гришина (1988–1990), Ольга Михайлівна Ткаченко (1994–1996, 2014–2018), Ольга Сергіївна Радул (з 2018 р.), які піклувались і піклуються про підвищення наукового рівня складу кафедри.

Працівниками кафедри за період її діяльності були: С. О. Анкудінова, Л. Ю. Антошина, Л. В. Бабенко, В. П. Барабаш, О. В. Бойчук, О. Г. Босий, А. С. Бур’янський, Л. І. Вавінська, В. Р. Вишневська, І. К. Воєводський, Л. В. Гарбузенко, Л. Г. Гусєва, М. С. Доннік, К. Д. Дунай, В. С. Єндовицька, В. І. Завіна, Л. Я. Корнєєв, А. Є. Коротков, Т. О. Кравцова, Л. О. Кулініч, С. Г. Мельничук, В. Л. Омеляненко, С. В. Омельяненко, І. І. Пенський, О. М. Пляченко, В. Ф. Похиленко, О. Ю. Приходько, О.А. Пунгіна, А. Б. Рацул, О. А. Рацул, О. Б. Рацул, Л. О. Рубан, Ю. М. Сивоконь, Н. Л. Степур, Т. О. Стрітьєвич, С. Г. Сущов, Н. В. Тарапака, Н. М. Українцева, С. В. Черненко, О. В. Черток, М. З. Шарпінський, А. В. Шевченко, А. Г. Шпаченко, Г. Г. Шульга, Л. А. Яковлєва.

На даний час працівники кафедри викладають педагогічні дисципліни, які відповідають навчальним планам підготовки фахівців зі спеціальностей «Дошкільна освіта» й «Початкова освіта» за двома освітніми рівнями («бакалавр» та «магістр»).

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності. Якість підготовки фахівців виявляється і в перемогах студентів на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Не випадково у 2014–2016 рр. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта» проводилась саме на базі факультету педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету.

Викладачами кафедри за останні 25 років захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій. Як результат – сьогодні на кафедрі працівники з науковими ступенями та вченими званнями складають 77,8%, 44,4% з яких – доктори наук та професори.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри представлені у низці наукових праць, кількість яких за останні п'ятнадцять років складає більше 800 публікацій загальним обсягом понад 1153 д. а., серед яких 23 монографії, 59 навчальних посібників, близько 500 статей у провідних фахових виданнях, зокрема й зарубіжних та внесених до міжнародних наукометричних баз. Викладачі кафедри є авторами відомих в Україні одноосібних та колективних монографій, навчальних посібників. Серед наукових праць викладачів кафедри згадаємо такі:

– монографії: Мельничук С. Г. «Формування естетичної культури майбутніх учителів (історико-педагогічний аспект, 1860–1970 рр.)» (1995), «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів» (2005), Мельничук С. Г., Завіна В. І., Іванко А. Б. «Педагогічна спадщина Ткаченка І. Г.» (2009), Радул О. С. «Історія вищої школи Європи (V ст. – середина ХХ ст.)» (2011), «Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (VІ–ХІІІ століття)» (2013), Ткаченко О. М. «Етнопедагогічна компетентність педагога» (2012), Прибора Т. О. «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» (2013); Баранюк І. Г. «Слово – Природа – Краса в педагогічній системі Василя Сухомлинського» (2017);

– навчальні посібники: Мельничук С. Г. «Естетичне та трудове виховання молодших школярів» (1994), «Педагогіка (дидактика)» (2011, 2016), «Педагогіка (теорія виховання)» (2012), Мельничук С. Г. , Довга Т. Я. «Виховання культури поведінки молодших школярів» (1993), Радул О. С. «Історія педагогіки України» (2001, 2008, 2017), Радул О. С. «Історія педагогіки України Х–ХVІІ століть: персоналії» (2005), "Історія зарубіжної педагогіки" (2008) (у співавторстві), Ткаченко О. М. «Загальні питання етнопедагогіки» (2013), Ткаченко О. М. «Народна гра» (2015); Довга Т. Я. «Імідж і здоров'я: термінологічний словник» (2017), "Мода. Стиль. Одяг: термінологічний словник» (2017);

– навчально-методичні посібники: Андросова Н. М., Рацул О. А. «Педагогічна практика» (2007), Тарапака Н. В. «Дитина замовляє розвиток (з досвіду роботи дошкільного навчального закладу № 43 м. Кіровограда)» (2011), Тарапака Н. В. «Педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах» (2012), Тарапака Н. В. «Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою шляхом реалізації програми «Впевнений старт»» (2012), Баранюк І. Г. «Виховання красою природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського» (2012), Довга Т. Я. «Виховання культури поведінки молодших школярів (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.)» (2012), «Імідж сучасного вчителя» (2015), «Компетентнісний підхід у формуванні навчальної діяльності молодших школярів» (2014) (у співавторстві), «Формування здорового способу життя: історія, теорія, досвід» (2015) (у співавторстві), «Здоровий спосіб життя: теорія і практика формування в початковій школі» (2016) (у співавторстві), Ткаченко О. М. «Педагогічна майстерність та педагогічна творчість» (2015), Радул О. С. «Програми історико-педагогічних дисциплін» (2016).

Викладачами кафедри було здійснено дослідження, результатом яких виявились колективні роботи, серед яких: хрестоматія «Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття)» (2010), «Короткий термінологічний словник з педагогіки» (2011), «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття)» (2015), монографія «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти» (2018), збірники програм педагогічних дисциплін спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта (2019).

На кафедрі в функціонують наукові школи, які очолюють доктори педагогічних наук, професори Мельничук С. Г., Радул О. С., Довга Т. Я.

Під керівництвом С. Г. Мельничука захищено 18 кандидатських дисертацій, серед яких: С. П. Логачевська (1998), Л. Т. Рябовол (2001), Т. С. Токарєва (2002), О. В. Філоненко (2002), А. Б. Іванко (2003), В. В. Вдовенко (2005), Л. О. Лисенко (2008), А. В. Степанко (2008), О. М. Габелко (2010), В. О. Корецька (2011), Н. Г. Тіхонова (2013), А. Л. Бабенко (2013), Ю. М. Заїка (2014) та ін.

О. С. Радул була керівником таких здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук: Т. В. Дяченко (2002), В. І. Миценко (2003), Т. О. Кравцова (2008), С. В. Куркіна (2008), А. М. Мартін (2008), Т. О. Прибора (2009), Е. В. Лещенко (2015), Н. М. Озерна (2015), О. В. Перцов (2016), Р. І. Прибора (2016). Докторські дисертації захистили О. В. Філоненко (2018) та Т. В. Окольнича (2019).

Під керівництвом Т. Я. Довгої кандидатські дисертації захистили І. Г. Сафонова (2011), Ю. С. Кулінка (2011), О. О. Нікітіна (2014), В. П. Черній (2016), Ю. В. Міцай (2016).

Під керівництвом О. М. Ткаченко кандидатом наук стала Л. В. Царьова.

Тривалий час окремі викладачі кафедри входять до складу груп з розробки держбюджетних тем, є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Колектив викладачів кафедри здійснює науково-дослідну роботу з теми «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти». Кафедра незмінно посідає високе рейтингове положення серед кафедр університету з наукової роботи.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. О. Сухомлинського, КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж ім. В. О. Сухомлинського», Бердянським державним педагогічним університетом, Миколаївським національним університетом ім. В. О. Сухомлинського, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

Становленню професіоналізму майбутніх фахівців сприяє їх робота в наукових гуртках та студентській науковій лабораторії «Ключові компетентності початкової освіти», що функціонують при кафедрі. Студенти, які готуються стати фахівцями в галузі дошкільної та початкової освіти, беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів, зокрема й у Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського», яку традиційно у вересні кожного року організовує кафедра. Виступи студентів на конференціях виявляли досить широке коло педагогічних проблем, що знайшло відбиток і в їхніх публікаціях. Лише за останні три роки під керівництвом викладачів кафедри студенти підготували до друку близько 150 статтей.

Усі викладачі кафедри є членами громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського». Викладачі кафедри Прибора Т. О., Цуканова Н. М. є членами Асоціації дошкільників України.