Під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Дошкільна освіта та Початкова освіта», «Дошкільна освіта» підготовки фахівців другого рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 22–23березня 2021 року у форматі Zoom-конференції відбулася серія зустрічей експертної групи 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Згідно із Законом України «Про дошкільну освіту» система дошкільної освіти забезпечує розвиток, виховання й навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні. Сьогодні статус дошкільного закладу опинився в безпосередній залежності від якості освіти, яку він забезпечує. Простежується тенденція до пошуку осмислених орієнтирів, нових освітніх форм, які визначають своєрідність, особливість кожного закладу. Входження України до європейського освітнього, економічного, культурного та правового простору пов’язане з суттєвими змінами до підходів та механізмів підготовки висококваліфікованих фахівців, що зумовлює особливе значення високого рівня професіоналізму майбутніх вихователів у дошкільних закладах.

За спеціальністю 012 Дошкільна освіта в Кіровоградській області не здійснює підготовку фахівців із дошкільної освіти жоден вищий навчальний заклад, а тому є вагомі підстави для розвитку цього напряму та залучення абітурієнтів з інших областей, що сприятиме утвердженню позитивного іміджу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і Кіровоградщини загалом як регіонального центру з підготовки фахівців із дошкільної освіти всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Потреби ринку праці (кадрові потреби) сприяли перейменуванню випускових кафедр на кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти та кафедру методик дошкільної та початкової освіти, пізніше зумовили отримання Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка у 2017 році ліцензії, згідно з якою кафедри дошкільної та початкової освіти та методики дошкільної та початкової освіти почали підготовку магістрів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. Контингент здобувачів вищої освіти з названої спеціальності формувався на основі базової вищої освіти з-поміж студентів, що отримали освіту за освітнім рівнем «Бакалавр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».

У ЦДПУ імені Володимира Винниченка є всі передумови для надання освітніх послуг за другим (магістерським) рівнем спеціальності 012 дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, оскільки ЗВО готує фахівців за акредитованими у встановленому порядку освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст», «Бакалавр» названої спеціальності.

Розроблення ОП Дошкільна освіта та Початкова освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня зумовлено тим, що зміст підготовки фахівця відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та інтелектуальним запитам особистості.

Освітні програми за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Спеціаліст», «Бакалавр» затверджено ректором ЗВО та погоджено в установленому порядку і впроваджено в освітній процес ЗВО. ОП за другим (магістерським) рівнем з названої спеціальності розроблено на основі названих ОП.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Дошкільна освіта та Початкова освіта» містить відомості щодо обсягу кредитів (загальна кількість 90 кредитів), обов’язкові компоненти освітньої програми: цикли загальної підготовки, професійної підготовки, практичної (нормативні дисципліни, переддипломні практики) та вибіркові компоненти: цикл професійної підготовки (вибіркові дисципліни за спеціальністю Початкова освіта); державний кваліфікаційний екзамен; кваліфікаційну роботу.

Навчальний план складено за типовою формою Міністерства освіти і науки України й затверджено відповідним чином Вченою Радою ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Основними цілями освітньої програми Дошкільна освіта є формування особистості фахівця, спроможного розв’язувати складні нестандартні завдання й проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі дошкільної освіти, який володіє знаннями про психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу, уміннями застосовувати сучасні педагогічні технології, здатністю до застосування педагогічних знань в умовах професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики вихователя ЗДО.

Особливості цієї програми полягають у тому, що робиться акцент на формування здатності здійснювати інноваційну діяльність, спрямовану на підвищення якості навчально-виховного процесу в дошкільних закладах. ОП орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців із дошкільної та початкової освіти.

В ОП передбачено нормативні та вибіркові дисципліни, різні види практичної підготовки зі спеціальності; узгодженість із Програмами бакалавра та спеціаліста дошкільної освіти забезпечує формування загальних і фахових компетентностей, соціальної та академічної мобільності студентів, особистісно-професійний розвиток майбутніх фахівців.

Академічна спільнота

Підтримка академічної спільноти забезпечується участю викладачів та студентів у конференціях, у засіданнях випускових кафедр педагогіки дошкільної т початкової освіти та методик дошкільної та початкової освіти, супроводом студентів на Всеукраїнські конкурси наукових робіт, проведенням щорічних олімпіад різного типу та ін., що дозволяє обмінюватися інформацією щодо оптимізації ОП у майбутньому.

У навчальний процес упроваджуються наукові результати дисертаційних досліджень, наприклад, Котелянець Ю. С. «Теоретичні та методичні засади формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності»; Цуканова Н. М. «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)».

Під час навчання використовуються розробки підручників та альбомів для практичної діяльності дітей дошкільного віку та молодших школярів: наприклад, Ю. Котелянець, О. Агєєва «Майстерня чарівників» (альбом з художньої праці для дітей старшого дошкільного віку)

Спільними зусиллями кафедри методик дошкільної та початкової освіти видано три номери Study issues of primary and pre-school education, у яких висвітлено основні проблеми дошкільної та початкової освіти. Доробки викладачів кафедри педагогіки та психології подано в посібнику «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти».

Для досягнення визначених ОП цілей та результатів, виконання компонентів ОП потрібна підтримка академічної спільноти, що забезпечується правами викладачів щодо академічної мобільності, співробітництва із закладами вищої освіти України та закордонними партнерами. Викладачі факультету педагогіки та психології залучені до виконання різних проектів, всеукраїнських, міжнародних зокрема. Так, під керівництвом Т. Я. Довгої, професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти працює українсько-польська науково-дослідна лабораторія «Професійна успішність вчителя» (ЦДПУ – природничо-гуманітарний університет м. Седельці, Польща). Планується організація роботи подібної лабораторії з дошкільної освіти.

Тенденції розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта зорієнтовано на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців педагогічної освіти, оскільки в нашому регіоні існує нагальна потреба в кваліфікованих фахівцях дошкільної освіти, що засвідчують постійні запити від роботодавців, які скаржаться на недостатню кількість вихователів в дошкільних навчальних закладах. Тенденції розвитку спеціальності 012 Дошкільна освіта зумовлені тим, що забезпечення області фахівцями з дошкільної освіти сприятиме розв’язанню кадрової проблеми.

Для того, щоб цілі та програмні результати ОП відповідали тенденціям розвитку спеціальності, постійно ведеться моніторинг ринку праці стосовно формування попиту на фахівців з дошкільної освіти, а саме: проводяться заходи спільно з іншими навчальними закладами, зокрема КОІППО імені В. Сухомлинського.

У цьому навчальному році спільно з кафедрою дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського» заплановано:

 • проведення обласних науково-методичних конференцій: «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи» (листопад 2019), «Упровадження педагогічної, науково-педагогічної та інноваційної діяльності педагога для всебічного розвитку дитини» (квітень 2020);
 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (протягом року);
 • проведення засідань обласних творчих груп при КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»;
 • участь в організації та проведенні онлайн-семінарів для педагогічних працівників ЗДО «Упровадження інноваційних освітніх технологій з урахуванням сучасних пріоритетів дошкільної освіти» (січень 2020);
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам ЗДО з актуальних проблем розвитку дошкільної освіти (протягом року);
 • рецензування навчальних програм, методичних посібників та іншої друкованої продукції педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів (протягом року).

Практична підготовка студентів із спеціальності 012 Дошкільна освіта

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми й має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Професійно-практична підготовка студентів є одним з основних елементів навчального процесу й передумовою успішного їх працевлаштування і має на меті: набуття практичних навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах; забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки; закріплення й розширення знань з теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем; підготовка до майбутньої роботи зі спеціальності; організації навчального процесу з урахуванням інновацій та потреб роботодавців.

Організація практичної підготовки регламентується «Положеннями про організацію і проведення практик в ЦДПУ імені Володимира Винниченка» та «Положенням про організацію освітнього процесу в ЦДПУ імені Володимира Винниченка».

Практична підготовка студентів здійснюється в закладах дошкільної освіти м. Кропивницький згідно з укладеними університетом договорами (договір № 1/18 від 01 лютого 2018 р). Усі види практик є органічною взаємозалежною частиною навчального процесу й проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача Університету та спеціаліста з фаху. Програма практичної підготовки та терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

Студенти факультету педагогіки та психології сприймають практику як можливість промоделювати майбутню професійну діяльність.

Для проходження практик студентами, які навчаються за ОП, укладено договори з такими базами практик:

Виробнича «педагогічна у закладі дошкільної освіти»:

1. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 22 «Оленка».
2. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 60 «Ягідка».
3. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 14 «Калинка».
4. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 54 «Чебурашка».
5. Центр психології і розвитку «Umbrella».
6. Кропивницький дошкільний навчальний заклад № 24 «Вогник».

Перспективи подальшого розвитку

Зміст підготовки фахівців за ОП відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості. Система організації освітнього процесу, управління та контролю за освітнім процесом, навчально-методичні комплекси лабораторно-практичних робіт, кваліфікаційного проектування, самостійної роботи студентів, дозволяють повністю виконувати робочі навчальні плани та робочі програми з дисциплін та дозволяють упроваджувати сучасні технології навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта.

З метою розвитку освітньо-професійних програм за спеціальністю 012 Дошкільна освіта впродовж найближчих років плану такі заходи:

 • розширити участь у міжнародних програмах академічної мобільності студентів;
 • залучати до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців;
 • проводити більш активну роботу в напрямку видання власних підручників та навчальних посібників викладачами кафедри, зокрема іноземною мовою;
 • активізувати роботу щодо участі студентів та викладачів кафедри в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з метою розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри та залучення до наукової роботи найбільш здібних студентів;
 • активізувати роботу науково-педагогічного персоналу кафедри щодо наукових публікацій у періодичних виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз;
 • продовжити оновлення кабінетів, лабораторій, поповнення їх сучасними видами обладнання, устаткуванням;
 • поширити застосування спеціального програмного забезпечення при викладанні навчальних дисциплін.

На факультеті педагогіки та психології здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за двома рівнями вищої освіти. Навчання здійснюється за такими освітніми програмами: Дошкільна освіта та Початкова освіта, Дошкільна освіта (перехресний вступ).

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти усі викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін за циклом професійної підготовки (Вступ до спеціальності, Історія дошкільної педагогіки, Педагогіка дошкільна, Педагогічна творчість, Теорія і методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти, Теорія та методика співпраці з родинами, Основи наукових педагогічних досліджень) та предметів за вибором.

Викладання предметів другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечують такі викладачі кафедри: Ткаченко О. М., доктор педагогічних наук, професор – «Методологія наукових педагогічних досліджень», Довга Т. Я., кандидат педагогічних наук, професор та Цуканова Н. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач – «Педагогічна інноватика», Довга Т. Я., кандидат педагогічних наук, професор – «Імідж сучасного педагога», Баранюк І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент – «Менеджмент у галузі освіти». Для студентів, що здобувають другу вищу освіту (перехресний вступ) викладачами кафедри також викладаються дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Історія дошкільної освіти» (інформацію про програми курсів викладено на Moоdle).

Члени кафедри є активними розробниками кафедральної науково-дослідної теми: «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти» (реєстраційний номер 0116U005279).

Найвагоміші публікації членів кафедри в галузі дошкільної освіти: «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти»: [колективна монографія] / за ред.О. М. Ткаченко (Харків, 2018. 256 с.); Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.): [колективна монографія] / за ред. О. С. Радул (Кіровоград, 2015, 311 с.); Збірник нормативно-правових актів загальнодержавного та обласного значення у сфері дошкільної освіти. (Харків, 2019 р. 398 с.); Програми педагогічних дисциплін. Збірник № 3 (спеціальність 012 Дошкільна освіта) (Кропивницький, 2019); Ткаченко О. М. Педагогічна майстерність та педагогічна творчість: навчально-методичний посібник. (Кіровоград, 2015); Ткаченко О. М. Народна гра: навчальний посібник. (Кіровоград, 2015); Цуканова Н. М. «Англійська азбука для дошкільнят. Робочий зошит» (Дніпро, 2020) та ін.

Кафедра тісно співпрацює із такими закладами дошкільної освіти: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсувального типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Оленка» № 22 м. Кропивницький; Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 60 «Ягідка» комбінованого типу м. Кропивницький; Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Калинка» м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 54 «Чебурашка» м. Кропивницький; «Umbrella» центр психології та розвитку м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Орлятко» комбінованого типу м. Кропивницький та ін.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях з проблем дошкільної освіти різного рівня, зокрема:

всеукраїнських – Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній конференції «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи» (15–16 листопада 2017 р., м. Херсон), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (23–24 жовтня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський), Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації, «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві»: Всеукраїнський науково-практичний семінар (м. Полтава, 12-13 березня, 2020 р.);

міжнародних – Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія і практика» (23–24 лютого 2017 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі» (29–30 березня 2018 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону» (20–22 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (17–18 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський), Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.), ХVIII Международная научная конференция «Идеи в образовании ХХ века» (г. Седльце, Польша, 02-04 июня 2020 г.), ХX Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: актуальные проблемы, современные исследования, опыт» (г. Китен, Р. Болгария, 2-6 сентября 2020 г.), ХІ Междунар. наук.-практ. семинар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (26-27 березня 2020 р., м. Барановичі, Білорусія), Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the development of world science» (15-17 квітня 2020 р., м. Ванкувер, Канада).

зарубіжних – Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (20–22 жовтня 2017 року, м. Люблін, Польща), VІІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (23–24 березня 2017 р., м. Барановичі, Білорусь), I Міжнародній науковій практичній конференції «Perspectives of world science and education» (2–4 жовтня 2019 р., м. Oсака, Японія), 2nd International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» (February 24–25, 2020) Barca Academy Publishing (Барселона, Іспанія) та ін.

Викладачі кафедри щороку беруть учать у всеукраїнських «Днях довкілля», що відбуваються в м. Києві.

Викладачі кафедри Прибора Т. О., Цуканова Н. М. є членами Асоціації дошкільників України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.01р. № 978 (зі змінами) «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 року № 3026-л «Про проведення акредитаційної експертизи» на факультеті педагогіки та психології протягом 26–28 грудня 2018 року працює експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв