Сергій Рябець (Кіровоград)

Анотація. Стаття присвячена особливостям створення дистанційних курсів в програмованому навчальному середовищі Мооdle. На прикладі побудови електронного курсу «Основи виробництва» автор демонструє варіанти структури предмету в цілому та наповнення освітнього контенту дисципліни за тематичним форматом. На конкретних прикладах показано типове наповнення ресурсами та різновидами навчальної діяльності такими як веб-посилання, книга, сторінка, файл та завдання, семінари, тести, уроки, форуми, чати тощо відповідно. Застосування дистанційних курсів дозволить підняти самостійну роботу студентів на новий якісний рівень. Наголошується, що застосування змішаного навчання – поєднання традиційних форм і методів очного викладання та дистанційних електронних курсів дозволяєактивізувати навчальну діяльність і викладача, і студента.

Ключові слова: дистанційний курс, освітній контент, освітній ресурс, діяльність, змішане навчання, інформаційні технології, самостійна робота.

 

Сергей Рябец

Особенности создания дистанционного курса «Основы производства» как составляющей смешанного обучения в технологической подготовке студентов

Аннотация. Статья посвящена особенностям создания дистанционных курсов в программированной учебной среде Мооdle. На примере построения электронного курса «Основы производства» автор демонстрирует варианты структуры предмета в целом и наполнения образовательным контентом дисциплины по тематическому формату. На конкретных примерах показано типовое наполнение ресурсами и разными видами учебной деятельности такими как веб-ссылка, книга, страница, файл и задание, семинары, тесты, уроки, форумы, чаты и т.п. соответственно.Применение дистанционных курсов позволит поднять самостоятельную работу студентов на новыій качественный уровень. Обращается внимание, что использование смешаного обучения – сочетание традиционных форм и методов очного преподавания и дистанционных электронных курсов позволяет активизировать учебную деятельность и преподавателя, и студента.

Ключевые слова: дистанционный курс, образовательный контент, образовательный ресурс, деятельность, смешанное обучение, информационные технологии, самостоятельная работа

Sergey Ryabets

Features of creation of the remote course "Production Bases" as a component of the mixed training in technological training of students

Abstract: Article is devoted to features of creation of remote courses in the programmed educational Moodle environment. The last allows to represent effectively and productively materials of courses in combination with distants_yonny control and communication. At the same time, feature of this software product is availability and clarity, and also ample opportunities of a realizition of test control of knowledge, starting with tests of self-checking to a concrete subject and finishing with tests for the state certification. On the example of creation of the electronic course "Production Bases" the author shows options of structure of a subject in general and fillings by educational content of discipline on a thematic format. On concrete examples standard filling by resources and different types of educational activity such as a web link, the book, the page, the file and a task, seminars, tests, lessons, forums, chats, etc. respectively is shown. The last types allow to raise significantly feedback with audience, to stimulate interest in a subject through communication in these services where it is possible and it is necessary to create "platform" for an exchange of opinions, offers, diskursiya concerning these or those tasks, problem situations, the general projects, and also to realize a self-assessment of the educational activity. The creative component of the developer of a remote course can be best of all realized not only when determining the general creation of a course, and and when filling by resources and kinds of activity of concrete subjects or modules where an opportunity in each section (subject) is put to think over specific structure and filling, proceeding from complexity, a look, volume, etc. of the studied material. Thus, monzhno to make each subject original and unique.

The combination of traditional elements of teaching and remote methods allows to intensify significantly training and interaction in system the teacher student. As an example mixing of internal and remote forms of education is used. The main advantages and shortcomings of the mixed system are shown. It is claimed that mass participation of youth in free social networks, existence of modern mobile devices, availability and quality of modern Internet communication will allow to solve problems of obtaining new skills of work and adaptation of students to educational software products.

Keywords: a remote course, educational content, an educational resource, activity, the mixed training, information technologies, independent work

Постановка проблеми. Однією з важливих тенденцій розвитку сучасного суспільства є значні динамічні зміни в технологіях, економіці, політиці тощо. І в першу чергу такі зміни відчутні в інформаційних (комп’ютерних) технологіях (ІТ), які стоять на передньому краю науки. Четверта промислова революція, як зазначалось на Світовому економічному форумі в Давосі, вже йде повним ходом [1] : потік неспинних технологічних досягнень трансформує економіку та суспільство. Реформування освіти в Україні, в тому числі вищої, не встигає вчасно реагувати на такі тенденції з різних причин. Але зміна моделі фінансування навчальних закладів вищої освіти, підняття на новий рівень науково-дослідницької складової діяльності вишів, і, нарешті, автономія останніх дозволить не залишитись осторонь сучасних процесів розвитку індустріального суспільства. Тим більше зростає роль університетів як осередків формування фахівців нової якості, здатних самостійно розв’язувати завдання в нових швидкоплинних умовах і навчатися протягом усього життя. Звичайно, трансформується й вища освіта, але прискорення реагування, адаптування до великих потоків інформації є досить актуальним завданням, що стоїть і перед вищими навчальними закладами. Включитися в дану проблему виші можуть насамперед через застосування ІТ технологій при викладанні дисциплін тієї чи іншої спеціальності. Але відмова від традиційних лекційних занять, вочевидь, не на часі. А, отже, поєднання традиційних елементів викладання матеріалу з застосуванням елементів ІТ-технологій може дати позитивний ефект, хоча б на перехідний період – до моменту охоплення людства в цілому такими технологіями. Одне з таких поєднань отримало назву «змішаного навчання»[2].

Аналіз актуальних досліджень. Бурхливий розвиток ІТ технологій має також наслідком і зміни в освітніх технологіях, де виходячі з публікацій 2012-2016 рр. [2] дуже активно почали застосовувати комбіновані (змішані) технології навчання (відомі вже з 60-х років минулого століття): до вже усталених аудиторно-лекційних форм додаються форми та елементи, побудовані на основі комп’ютерних технологій. Так, великої розповсюдженості серед останніх одержали навчальні ресурси, створені за допомогою вільно росповсюджуваних програмних продуктів Wiki, Мооdle, які в поєднанні з хмарними технологіями успішно застосовуються в сучасних освітніх технологіях. Детальний аналіз із ситуацією щодо змішаного навчання приводить в [5] Кухаренко В.М. Цей автор згадує передісторію появи терміну «змішане навчання», його визначення, форми, принципи, моделі й технологію побудови, переваги й недоліки тощо. Однією з основних переваг у виборі змішаного навчання викладачами тут названо збільшення кількості і якості взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Проте, постає проблема адаптації та мотивації студентів у застосуванні комп’ютерних іновацій, ретельної підготовки до впровадження відповідних програмних продуктів (персоніфікація, навігація і т. ін.) та техніки. Останнє, на думку автора, може успішно вирішуватися завдяки масовому використанню безкоштовних соціальних сервісів і наявності у студентів сучасних мобільних пристроїв, що при наданні відповідного доступу до університетських веб-серверів дозволяє працювати, не виходячі з дому.

Однією з комбінацій вищевказаного поєднання є змішування очного й дистанційного навчання. Саме на такому різновиді змішування освітнього контенту автор і зупинився в даній роботі. Раціональне поєднання традиційного очного навчання з елементами дистанційних електронних версій відповідних курсів дозволить суттєво активізувати навчальну діяльність не тільки студента, а й викладача. Тому технологія створення конкретних електронних курсів на базі доступних програмних продуктів з урахуванням сучасних підходів та вимог є на сьогоднішній день досить актуальним завданням.

Мета статті – продемонструвати на прикладі предмету «Основи виробництва» підходи в побудові дистанційного курсу засобами комп’ютерного навчального середовища «Мооdle», який використовується при підготовці фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання) денної форми навчання.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка добре зарекомендувала себе змішана система очного та дистанційного навчання, де поєднуються складові навчально-методичного забезпечення, при чому саме навчальне середовище Мооdle(moodle.kspu.kr.ua) є популярним серед освітніх закладів. Саме Мооdle дозволяє ефективно й продуктивно представляти матеріали курсів з поєднанням дистанційного контролю та спілкування. При чому, особливістю даного програмного продукту є доступність та зрозумілість, а також широкі можливості реалізації тестового контролю знань, починаючи з тестів самоконтролю до конкретної теми і закінчуючи тестами для державної атестації. Як зазначалось вище, саме поєднання традиційних методів викладання дисциплін і самостійної ком’ютерної діяльності може бути одним з ефективних напрямків покращення якості освіти в теперішніх умовах. Отже, створення дистанційного навчального курсу засобами Мооdle дозволяє використовувати його і для очного навчання, особливо при самостійній роботі студентів, частка якої сьогодні сягає не менше 50% загального обсягу годин, відведеного на вивчення дисципліни. Мооdle на сьогоднішній день визначається як модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, система управління навчанням, курсами, віртуальне навчальне середовище, платформа для навчання [3]. Таке визначення говорить про універсальність та розвинутість даної програмного продукту завдяки тому набору функцій та інструментів, що пропонує Мооdle. В КДПУ ім. В. Винниченка створені всі умови для успішного використання цієї відкритої комп’ютерної програми і викладачами, і студентами. На сайті університету існує цілий ресурс Moodle-КДПУ (moodle.kspu.kr.ua), призначений в першу
чергу для створення дистанційних електроннних курсів, який ключає окремі сторінки з інформаційним, навчально-методичним забезпеченням, відповідними курсами-тренінгами для опанування Мооdle, набором діючих електронних версій дисциплін із навчально-методичним забезпеченням, пропонованими анотаціями предметів вільного вибору студентами тощо. Автором (Рис.1) запропоновано власний курс «Основи виробництва» (розділ «Основи техніки і технологій») [4], який читається для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання) освітнього рівня «бакалавр». Налаштування власне курсу починається з вибору формату, в якому викладач обирає один з трьох варіантів планування: тематичний, календарний, формат-форум. Зручнішим, на думку автора, є перший варіант, який не прив’язаний до конкретних дат, що можуть непередбачено мінятись з різних об’єктивних і суб’єктивних причин. Далі,

 
   


виходячи з робочої програми, продумується структура курсу: кількість і тематика лекційних, практичних занять, завдань для самостійної роботи, види та форми контролю тощо. Обов’язковою складовою є вступ, де розміщена преамбула до дисципліни, а нище – основні ресурси та види діяльності (Рис.2), що визначаються розробником дистанційного курсу.

У такій розкладці передбачені: дошка оголошень («Новини»), описи «Мета і завдання курсу», «Основні організаційні форми» навчання, подається «Робоча програма», «Література», «Розподіл балів» за накопичувальною системою, глосарій «Основні терміни», програмний посібник «Електронний підручник», звітність «Підсумковий тест Змістового модуля», а також інтерактивні веб-контенти «Консультація», «Опитування щодо корисності курсу ОТТ». Останні дозволяють підтримувати зворотній зв’язок з користувачами курсу. Зрозуміло, що цей перелік можна вільно редагувати на розсуд викладача, враховуючі особливості форм і методів навчання з конкретної дисципліни. На погляд, автора, вступна частина курсу в даному випадку сформована оптимально. Наступний корк – наповнення тем – секцій курсу визначеними автором видами діяльності (Рис.3).

 
   

Цікавими для спілкування зі студентами тут є діяльності «Вибір», «Форум», «Чат», організація яких може підвищити інтерес та мотивацію студентів. Саме тут є можливість створити «площадку» для обміну думками, пропозиціями, обговорень навчальних тем та проблемних ситуацій, спільний пошук опимального вирішення поставленого завдання, а також реалізовувати самооцінку діяльності (відгуки) один одного самими студентами.

Творча складова розробника дистанційного курсу найбільш повно може реалізуватись не тільки при визначені загальної будову курсу, а й при наповненні ресурсами і діяльностями конкретних тем або модулів, де є можливість в кожній секції продумати специфічну структуру і наповнення, виходячи зі складності, виду, об’єму і т. ін. вивчаємого матеріалу. Таким чином, кожну тему монжна зробити оригінальною і неповторною. Останнє буде залежати від уяви самого викладача, результатів опанування студентами тем і предмету в цілому та часу на проектування і створення даного виду роботи. Приклад такого підходу наведено на рисунку 4.


Використання даного дистанційного курсу в навчальному процесі показало, що саме поєднання елементів традиційної форми навчання (лекції, практичні заняття, самостійна робота тощо) з ком’ютерними технологіями навчання дозволяють ефективніше реалізовувати контроль та самоконтроль студентів, індивідуальний темп навчання, мати доступ до матеріалів дисципліни в зручний час довільному місці з інтернет-зв’язком, а спільні види діяльності (наприклад «Чат», «Форум»), ще й сприяють розвитку таких форм роботи як обговорення, дискусії, спільний проект тощо. Крім того, активна робота з програмним продуктом Мооdle, сприятиме появі зацікавленості в опануванні іншими ресурсими: MediaWiki, вебінари, хмарні технології тощо.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Скоріш за все, найбільша ефективність дистанційних елементів навчання може бути досягнена при використання популярних соціальних мереж при застосуванні відповідних посилань на навчальні ресурси, зацікавленості (мотиваційної складової) самих студентів через нові види звітування та проекти (ІНДЗ як індивідуальні, так і групові), а також активного включення у відповідні мережі викладачів на правах певного лідера (куратора) в дисциплінах, які потрібно опанувати. І тут уже важливою складовою стає партнерське спілкування. Подальші дослідження застосування змішаного навчання в різних формах є одним з напрямків адаптування навчання в системи вищої освіти на перехідний період етапу опанування суспільством технологій четвертої промислової революції. Майбутнє, напевно, за комбінуванням різних технологій навчання з метою вироблення інтегрованого навчального підходу у викладанні дисциплін [5].

Бібліографія

  1. http://ua.euronews.com/2016/01/20/fourth-industrial-revolution-tsunami-warning-in-davos.
  2. http://en.wikipedia./wiki/Blended_learning.
  3. https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174.
  4. http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=217.
  5. http://kvn-e-learning.blogspot.de/2014/06/blog-post_22.html.

Відомості про автора

Рябець Сергій Іванович - доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси: проблеми технологічної освіти у вищій школі.

УДК 378

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА» ЯК СКЛАДОВОЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

Сергій Рябець (Кіровоград)

Анотація. Стаття присвячена особливостям створення дистанційних курсів в програмованому навчальному середовищі Мооdle. На прикладі побудови електронного курсу «Основи виробництва» автор демонструє варіанти структури предмету в цілому та наповнення освітнього контенту дисципліни за тематичним форматом. На конкретних прикладах показано типове наповнення ресурсами та різновидами навчальної діяльності такими як веб-посилання, книга, сторінка, файл та завдання, семінари, тести, уроки, форуми, чати тощо відповідно. Застосування дистанційних курсів дозволить підняти самостійну роботу студентів на новий якісний рівень. Наголошується, що застосування змішаного навчання – поєднання традиційних форм і методів очного викладання та дистанційних електронних курсів дозволяєактивізувати навчальну діяльність і викладача, і студента.

Ключові слова: дистанційний курс, освітній контент, освітній ресурс, діяльність, змішане навчання, інформаційні технології, самостійна робота.

 

Сергей Рябец

Особенности создания дистанционного курса «Основы производства» как составляющей смешанного обучения в технологической подготовке студентов

Аннотация. Статья посвящена особенностям создания дистанционных курсов в программированной учебной среде Мооdle. На примере построения электронного курса «Основы производства» автор демонстрирует варианты структуры предмета в целом и наполнения образовательным контентом дисциплины по тематическому формату. На конкретных примерах показано типовое наполнение ресурсами и разными видами учебной деятельности такими как веб-ссылка, книга, страница, файл и задание, семинары, тесты, уроки, форумы, чаты и т.п. соответственно.Применение дистанционных курсов позволит поднять самостоятельную работу студентов на новыій качественный уровень. Обращается внимание, что использование смешаного обучения – сочетание традиционных форм и методов очного преподавания и дистанционных электронных курсов позволяет активизировать учебную деятельность и преподавателя, и студента.

Ключевые слова: дистанционный курс, образовательный контент, образовательный ресурс, деятельность, смешанное обучение, информационные технологии, самостоятельная работа

Sergey Ryabets

Features of creation of the remote course "Production Bases" as a component of the mixed training in technological training of students

Abstract: Article is devoted to features of creation of remote courses in the programmed educational Moodle environment. The last allows to represent effectively and productively materials of courses in combination with distants_yonny control and communication. At the same time, feature of this software product is availability and clarity, and also ample opportunities of a realizition of test control of knowledge, starting with tests of self-checking to a concrete subject and finishing with tests for the state certification. On the example of creation of the electronic course "Production Bases" the author shows options of structure of a subject in general and fillings by educational content of discipline on a thematic format. On concrete examples standard filling by resources and different types of educational activity such as a web link, the book, the page, the file and a task, seminars, tests, lessons, forums, chats, etc. respectively is shown. The last types allow to raise significantly feedback with audience, to stimulate interest in a subject through communication in these services where it is possible and it is necessary to create "platform" for an exchange of opinions, offers, diskursiya concerning these or those tasks, problem situations, the general projects, and also to realize a self-assessment of the educational activity. The creative component of the developer of a remote course can be best of all realized not only when determining the general creation of a course, and and when filling by resources and kinds of activity of concrete subjects or modules where an opportunity in each section (subject) is put to think over specific structure and filling, proceeding from complexity, a look, volume, etc. of the studied material. Thus, monzhno to make each subject original and unique.

The combination of traditional elements of teaching and remote methods allows to intensify significantly training and interaction in system the teacher student. As an example mixing of internal and remote forms of education is used. The main advantages and shortcomings of the mixed system are shown. It is claimed that mass participation of youth in free social networks, existence of modern mobile devices, availability and quality of modern Internet communication will allow to solve problems of obtaining new skills of work and adaptation of students to educational software products.

Keywords: a remote course, educational content, an educational resource, activity, the mixed training, information technologies, independent work

 

Постановка проблеми. Однією з важливих тенденцій розвитку сучасного суспільства є значні динамічні зміни в технологіях, економіці, політиці тощо. І в першу чергу такі зміни відчутні в інформаційних (комп’ютерних) технологіях (ІТ), які стоять на передньому краю науки. Четверта промислова революція, як зазначалось на Світовому економічному форумі в Давосі, вже йде повним ходом [1] : потік неспинних технологічних досягнень трансформує економіку та суспільство. Реформування освіти в Україні, в тому числі вищої, не встигає вчасно реагувати на такі тенденції з різних причин. Але зміна моделі фінансування навчальних закладів вищої освіти, підняття на новий рівень науково-дослідницької складової діяльності вишів, і, нарешті, автономія останніх дозволить не залишитись осторонь сучасних процесів розвитку індустріального суспільства. Тим більше зростає роль університетів як осередків формування фахівців нової якості, здатних самостійно розв’язувати завдання в нових швидкоплинних умовах і навчатися протягом усього життя. Звичайно, трансформується й вища освіта, але прискорення реагування, адаптування до великих потоків інформації є досить актуальним завданням, що стоїть і перед вищими навчальними закладами. Включитися в дану проблему виші можуть насамперед через застосування ІТ технологій при викладанні дисциплін тієї чи іншої спеціальності. Але відмова від традиційних лекційних занять, вочевидь, не на часі. А, отже, поєднання традиційних елементів викладання матеріалу з застосуванням елементів ІТ-технологій може дати позитивний ефект, хоча б на перехідний період – до моменту охоплення людства в цілому такими технологіями. Одне з таких поєднань отримало назву «змішаного навчання»[2].

Аналіз актуальних досліджень. Бурхливий розвиток ІТ технологій має також наслідком і зміни в освітніх технологіях, де виходячі з публікацій 2012-2016 рр. [2] дуже активно почали застосовувати комбіновані (змішані) технології навчання (відомі вже з 60-х років минулого століття): до вже усталених аудиторно-лекційних форм додаються форми та елементи, побудовані на основі комп’ютерних технологій. Так, великої розповсюдженості серед останніх одержали навчальні ресурси, створені за допомогою вільно росповсюджуваних програмних продуктів Wiki, Мооdle, які в поєднанні з хмарними технологіями успішно застосовуються в сучасних освітніх технологіях. Детальний аналіз із ситуацією щодо змішаного навчання приводить в [5] Кухаренко В.М. Цей автор згадує передісторію появи терміну «змішане навчання», його визначення, форми, принципи, моделі й технологію побудови, переваги й недоліки тощо. Однією з основних переваг у виборі змішаного навчання викладачами тут названо збільшення кількості і якості взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Проте, постає проблема адаптації та мотивації студентів у застосуванні комп’ютерних іновацій, ретельної підготовки до впровадження відповідних програмних продуктів (персоніфікація, навігація і т. ін.) та техніки. Останнє, на думку автора, може успішно вирішуватися завдяки масовому використанню безкоштовних соціальних сервісів і наявності у студентів сучасних мобільних пристроїв, що при наданні відповідного доступу до університетських веб-серверів дозволяє працювати, не виходячі з дому.

Однією з комбінацій вищевказаного поєднання є змішування очного й дистанційного навчання. Саме на такому різновиді змішування освітнього контенту автор і зупинився в даній роботі. Раціональне поєднання традиційного очного навчання з елементами дистанційних електронних версій відповідних курсів дозволить суттєво активізувати навчальну діяльність не тільки студента, а й викладача. Тому технологія створення конкретних електронних курсів на базі доступних програмних продуктів з урахуванням сучасних підходів та вимог є на сьогоднішній день досить актуальним завданням.

Мета статті – продемонструвати на прикладі предмету «Основи виробництва» підходи в побудові дистанційного курсу засобами комп’ютерного навчального середовища «Мооdle», який використовується при підготовці фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання) денної форми навчання.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка добре зарекомендувала себе змішана система очного та дистанційного навчання, де поєднуються складові навчально-методичного забезпечення, при чому саме навчальне середовище Мооdle(moodle.kspu.kr.ua) є популярним серед освітніх закладів. Саме Мооdle дозволяє ефективно й продуктивно представляти матеріали курсів з поєднанням дистанційного контролю та спілкування. При чому, особливістю даного програмного продукту є доступність та зрозумілість, а також широкі можливості реалізації тестового контролю знань, починаючи з тестів самоконтролю до конкретної теми і закінчуючи тестами для державної атестації. Як зазначалось вище, саме поєднання традиційних методів викладання дисциплін і самостійної ком’ютерної діяльності може бути одним з ефективних напрямків покращення якості освіти в теперішніх умовах. Отже, створення дистанційного навчального курсу засобами Мооdle дозволяє використовувати його і для очного навчання, особливо при самостійній роботі студентів, частка якої сьогодні сягає не менше 50% загального обсягу годин, відведеного на вивчення дисципліни. Мооdle на сьогоднішній день визначається як модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, система управління навчанням, курсами, віртуальне навчальне середовище, платформа для навчання [3]. Таке визначення говорить про універсальність та розвинутість даної програмного продукту завдяки тому набору функцій та інструментів, що пропонує Мооdle. В КДПУ ім. В. Винниченка створені всі умови для успішного використання цієї відкритої комп’ютерної програми і викладачами, і студентами. На сайті університету існує цілий ресурс Moodle-КДПУ (moodle.kspu.kr.ua), призначений в першу
чергу для створення дистанційних електроннних курсів, який ключає окремі сторінки з інформаційним, навчально-методичним забезпеченням, відповідними курсами-тренінгами для опанування Мооdle, набором діючих електронних версій дисциплін із навчально-методичним забезпеченням, пропонованими анотаціями предметів вільного вибору студентами тощо. Автором (Рис.1) запропоновано власний курс «Основи виробництва» (розділ «Основи техніки і технологій») [4], який читається для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання) освітнього рівня «бакалавр». Налаштування власне курсу починається з вибору формату, в якому викладач обирає один з трьох варіантів планування: тематичний, календарний, формат-форум. Зручнішим, на думку автора, є перший варіант, який не прив’язаний до конкретних дат, що можуть непередбачено мінятись з різних об’єктивних і суб’єктивних причин. Далі,

 
   


виходячи з робочої програми, продумується структура курсу: кількість і тематика лекційних, практичних занять, завдань для самостійної роботи, види та форми контролю тощо. Обов’язковою складовою є вступ, де розміщена преамбула до дисципліни, а нище – основні ресурси та види діяльності (Рис.2), що визначаються розробником дистанційного курсу.

У такій розкладці передбачені: дошка оголошень («Новини»), описи «Мета і завдання курсу», «Основні організаційні форми» навчання, подається «Робоча програма», «Література», «Розподіл балів» за накопичувальною системою, глосарій «Основні терміни», програмний посібник «Електронний підручник», звітність «Підсумковий тест Змістового модуля», а також інтерактивні веб-контенти «Консультація», «Опитування щодо корисності курсу ОТТ». Останні дозволяють підтримувати зворотній зв’язок з користувачами курсу. Зрозуміло, що цей перелік можна вільно редагувати на розсуд викладача, враховуючі особливості форм і методів навчання з конкретної дисципліни. На погляд, автора, вступна частина курсу в даному випадку сформована оптимально. Наступний корк – наповнення тем – секцій курсу визначеними автором видами діяльності (Рис.3).

 
   

Цікавими для спілкування зі студентами тут є діяльності «Вибір», «Форум», «Чат», організація яких може підвищити інтерес та мотивацію студентів. Саме тут є можливість створити «площадку» для обміну думками, пропозиціями, обговорень навчальних тем та проблемних ситуацій, спільний пошук опимального вирішення поставленого завдання, а також реалізовувати самооцінку діяльності (відгуки) один одного самими студентами.

Творча складова розробника дистанційного курсу найбільш повно може реалізуватись не тільки при визначені загальної будову курсу, а й при наповненні ресурсами і діяльностями конкретних тем або модулів, де є можливість в кожній секції продумати специфічну структуру і наповнення, виходячи зі складності, виду, об’єму і т. ін. вивчаємого матеріалу. Таким чином, кожну тему монжна зробити оригінальною і неповторною. Останнє буде залежати від уяви самого викладача, результатів опанування студентами тем і предмету в цілому та часу на проектування і створення даного виду роботи. Приклад такого підходу наведено на рисунку 4.


Використання даного дистанційного курсу в навчальному процесі показало, що саме поєднання елементів традиційної форми навчання (лекції, практичні заняття, самостійна робота тощо) з ком’ютерними технологіями навчання дозволяють ефективніше реалізовувати контроль та самоконтроль студентів, індивідуальний темп навчання, мати доступ до матеріалів дисципліни в зручний час довільному місці з інтернет-зв’язком, а спільні види діяльності (наприклад «Чат», «Форум»), ще й сприяють розвитку таких форм роботи як обговорення, дискусії, спільний проект тощо. Крім того, активна робота з програмним продуктом Мооdle, сприятиме появі зацікавленості в опануванні іншими ресурсими: MediaWiki, вебінари, хмарні технології тощо.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Скоріш за все, найбільша ефективність дистанційних елементів навчання може бути досягнена при використання популярних соціальних мереж при застосуванні відповідних посилань на навчальні ресурси, зацікавленості (мотиваційної складової) самих студентів через нові види звітування та проекти (ІНДЗ як індивідуальні, так і групові), а також активного включення у відповідні мережі викладачів на правах певного лідера (куратора) в дисциплінах, які потрібно опанувати. І тут уже важливою складовою стає партнерське спілкування. Подальші дослідження застосування змішаного навчання в різних формах є одним з напрямків адаптування навчання в системи вищої освіти на перехідний період етапу опанування суспільством технологій четвертої промислової революції. Майбутнє, напевно, за комбінуванням різних технологій навчання з метою вироблення інтегрованого навчального підходу у викладанні дисциплін [5].

Бібліографія

  1. http://ua.euronews.com/2016/01/20/fourth-industrial-revolution-tsunami-warning-in-davos.
  2. http://en.wikipedia./wiki/Blended_learning.
  3. https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174.
  4. http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=217.
  5. http://kvn-e-learning.blogspot.de/2014/06/blog-post_22.html.

 

Відомості про автора

 

Рябець Сергій Іванович - доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси: проблеми технологічної освіти у вищій школі.

 

Коментарі   

0 # Оксана Гурянова 20.04.2016, 11:34
Стаття є дуже актуальною та має широке практичне значення для викладачів при розробці дистанційних курсів у ВНЗ. Результати дослідження спрямовані на пошук ефективних шляхів та засобів змішаного навчання, поєднання традиційних форм і методів очного викладання та дистанційних електронних курсів, вирішення проблеми підготовки студентів до самостійної роботи.
Відповісти
0 # Манойленко Наталія 20.04.2016, 18:45
Актуальність представленої статті не викликає сумнівів, так як на сучасному етапі важливість та ефективність впровадження дистанційних курсів в програмованому навчальному середовищі Мооdle заперечувати не можливо. Аналіз проведено шляхом вивчення застосування змішаного навчання – поєднання традиційних форм і методів очного викладання та дистанційних електронних курсів що дозволяє активізувати навчальну діяльність і викладача, і студента. В результаті проведених досліджень автором, зроблено висновок про ефективність комбінуванням різних технологій навчання з метою вироблення інтегрованого навчального підходу у викладанні дисциплін.
Відповісти
0 # Лілія 21.04.2016, 10:56
Застосування дистанційних курсів дійсно дозволить підняти самостійну роботу студентів на новий якісний рівень. Автор чудово висвітив актуальність даної теми та її перспективи.
Відповісти
0 # Ананінков Олександр 21.04.2016, 11:52
В сучасному суспільстві,кол и головним ресурсом являється інтелектуальна робота, стає зрозумілим, що рівень підготовки фахівців повинен відповідати стандартам. В даній статті розглянуто досить актуальний метод навчання, а саме - Дистанційне навчання. Автор чудово описав ресурс "Moodle", а саме використання традиційних форм навчання в поєднанні з сучасними технологіям є досить ефективними в підготовці студентів.
Відповісти
0 # Погрібна Інна 21.04.2016, 16:30
Дана тема є досить актуальною у наш час тому, що при змішаному навчанні можна одержати досить хороші результати, які отримані не лише із використання традиційних форм навчання, а й із застосуванням елементів ІТ-технологій.
Відповісти
0 # Назаренко Дмитро 22.04.2016, 14:56
Дана стаття є досить цікавою. Актуальним є те, що на сучасному етапі важливість та ефективність впровадження дистанційних курсів в програмованому навчальному середовищі Мооdle дозволить студентам досить ефективно готуватися та отримувати хороші результати.
Відповісти
0 # Свірідова Світлана 23.04.2016, 21:21
Стаття є дуже актуальною у нашому світі ІТ-технологій і для більшості зручною.
Відповісти
0 # Василь Чубар 24.04.2016, 07:55
Василь Чубар Удосконалення системи ознайомлення студентів з технологіями виробництва на даний час є досить актуальною проблемою.
Відповісти

Додати коментар