Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Тінькова Дар’я

Підготовка фахівців машинобудівного профілю відбувається в закладах професійно-технічної освіти та включає в себе вивчення окремих тем стереометрії за навчальною програмою «Математика. Рівень стандарту» для загальноосвітніх навчальних закладів [3]. Згідно з програмою, за період навчання майбутні робітники машинобудівного профілю повинні навчитися класифікувати та конструювати геометричні фігури на площині й у просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи, виконувати побудови на зображеннях, вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити кількісні характеристики фігур (площі та об’єми).

Процес формування наведених вище умінь потребує напруженої розумової самостійної роботи учнів ЗП(ПТ)О машинобудівного профілю.

Національний авіаційний університет

Сліпухіна Ірина

Рудницька Жанна

Національний Центр «Мала академія наук України»

Поліхун Наталія

Чернецький Ігор

Глобальні соціально-економічні процеси в суспільстві ХХІ століття детермінують масштабні інноваційні зміни на всіх рівнях освіти. Так, однією із «трендових» проблем світового масштабу нині є підготовка молоді до майбутнього працевлаштування на ринку праці, характерними рисами якого у найближчій перспективі будуть, насамперед, високий ступінь технологічності, трансдисциплінарності і швидкозмінністі [1]. Особливі сподівання щодо вирішення такої проблеми нині покладено на STEM ініціативу в освіті, яка з 2009 р. запроваджена в США, а зі створенням відділу STEM освіти в Інституті модернізації змісту освіти з 2015 р. офіційно популяризується і централізовано координується також в Україні. Зазначимо, що одним з перших до вітчизняного STEM/ STEАM руху долучився Національний Центр «Мала академія наук України», в якому створено центр реальних і віртуальних навчальних досліджень – «STEM-лабораторію МАНЛаб» [2].

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Левінкова Марина, Трифонова Олена

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Існують проблеми формування й розвитку творчих здібностей студентів, зокрема креативність майбутнього вчителя технологій – це запорука його професійного становлення в умовах Нової української школи (НУШ). Як зазначає А.А. Григор’єва [1]: «У наш час вища школа відчуває потребу в оновленні наукової бази, яка би дала змогу викладачам розвивати творчі можливості студентів і забезпечувати цей складний процес на належному професійному рівні. Для студентської молоді творча діяльність стає природною і необхідною формою пізнання матеріально-предметного світу, вона виявляє резерви особистості, шляхи власного вдосконалення. Тому проблема розвитку творчих здібностей студентів набуває особливої актуальності».

Детальніше

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Свистунова Тетяна

Культура є невід’ємною складовою людської діяльності. Багатосторонність та багатофакторність феномену культури обумовлюють існування різних підходів і теоретичних концепцій у її дослідженні і, як наслідок, різних її тлумачень.

Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

Павленко Анатолій

Сучасне «вибухове» зростання об’ємів і нових напрямків у науково-педагогічній інформації обумовлює необхідність розв’язання проблем наукознавчого усвідомлення, рефлексії власної природи педагогіки і, як наслідок, подальше визначення методології педагогіки.

Як відзначає С.У.Гончаренко, «з розвитком науки відбувається розвиток і диференціація методу, що приводить до виникнення вчення про метод – методології» [1 , С.205].