УДК  373.3                                                                                                         

ТРИФОНОВА Олена Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання, докторант

Центральноукраїнського державного педагогічного університету

імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький.

ORCID ID 0000-0002-6146-9844

e-mail: olenatrifonova82@gmail.com

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. На сьогодні вища освіта в Україні розвивається в умовах реалізації компетентнісного підходу. Закону України «Про вищу освіту» (2014) під якістю вищої освіти пропонує розуміти рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

Але єдиного підходу до визначення рівня тієї чи іншої компетентності на сьогоднішній день не сформовано. Немає спільної думку науковців щодо розробки педагогічних матеріалів, які б забезпечили моніторинг рівня сформованості компетентності.

Детальніше

УДК 372.853

ГУР’ЄВСЬКА Олександра Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

викладач кафедри вищої математики та фізики Центральноукраїнського національного технічного університету

ORCID ID 0000-0002-2999-6409

е-mail o.guryevskaya@gmail.com

ІСИЧКО Людмила Володимирівна

кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Української медичної

стоматологічної академії

ORCID ID0000-0002-7269-5126

e-mail: jlusya82@gmail.com

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Важливою складовою навчальної діяльності була і залишається система контролю і оцінювання, діагностика та моніторингу навчальних досягнень студентів. Традиційні системи контролю, розроблені для українських студентів, недостатньо враховують індивідуально-психологічні ментальності іноземних студентів, які навчаються у вишах України. Нині формальні, спрощені методи діагностики знань змінюються інтенсивними комплексними системами, які водночас забезпечують й об’єктивність оцінювання навчальних досягнень іноземних студентів, та й українських також, і їх мотивацію до плідної роботи упродовж усього періоду навчання.

На сьогоднішній день сучасні тенденції розвитку навчального процесу закладені у підходах організації навчання та оцінки знань студента за принципами Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) [4].

Детальніше

УДК 519.1

ВОЛКОВ Юрій Іванович

доктор фізико-математичних наук,

професор, професор кафедри  математики

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID: 0000-0002-2270-3407

e-mail: yulysenko@i.ua

ВОЙНАЛОВИЧ Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри  математики

Центральноукраїнського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка

ORCID ID: 0000-0002-0523-7889

e-mail: vojnalovichn@gmail.com

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Для формування основних комбінаторних і ймовірнісних понять давно використовуються урнові схеми. Багато змістовних задач можна формулювати на мові урн і кульок, які розміщуються в цих урнах.

Наведемо приклади декількох моделей різних за змістом, які по суті еквівалентні моделі розміщення кульок по урнам.

Детальніше

УДК 378 147:004. 92

МАЛЕЖИК Петро Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, докторант

кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ORCID ID 0000-0001-6816-988X

e-mail: p.m.malezhyk@npu.edu.ua

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Соціально-економічні процеси, що відбуваються нині, характеризуються радикальними змінами у сфері техніки, науки та технологій і визначають трансформацію постіндустріального суспільства в суспільство знань. На розвиток суспільства позитивно впливають творчі зусилля кожної людини, які вона докладає для реалізації своїх можливостей і здібностей. Проте, для формування компетентностей сучасної особистості для студентів вже недостатньо засвоювати лише здобутки певної наукової галузі, що відображені в конкретній навчальній дисципліні, тому майбутнє знаннєве суспільство вже зараз вимагає від своїх членів пізнання, осмислення і використання закономірностей об’єктивної дійсності у єдності й неперервності. В зв’язку з цим нині гостро постає проблема міжнаукових і міждисциплінарних взаємодій і відношень.

УДК 378:001.89

УСАТА Олена Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри прикладної математики та інформатики

Житомирський державний університет імені Івана Франка

e-mail:Ln_usat@ukr.net

ORCID iD: 0000-0002-0610-7007

Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Соціально-економічний розвиток країни характеризується ґрунтовною трансформацією всіх суспільних складових включно з освітою, що повинна забезпечувати можливість всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [3].