Царенко Олег (м. Кіровоград, Україна)

Постановка проблеми.Розвиток комп’ютерної техніки та її доступність наразі досягли високого рівня, тому використання комп’ютерних технологій при навчанні студентів стало однією з важливих складових сучасного навчального процесу. Впровадження комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін  природничо-наукового циклу (ПМЦ) дозволяє наповнити  їх важливим для сприйняття наочним матеріалом, який допомагає студентам краще розуміти і засвоювати навчальну дисципліну [1, 2]. Одним з найбільш перспективних, на наш погляд, способів практичної реалізації такого підходу є використання однієї з існуючих систем дистанційної освіти (СДО) – віртуального навчального середовища  Moodle.  

Аналіз актуальних досліджень. Використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі має широкий спектр застосування, у тому числі й перевірка засвоєння отриманих знань. Однією з найбільш популярних форм такої перевірки на сьогодні є комп’ютерне тестування[1].  Однак комп’ютерне тестування з дисциплін ПМЦ включає в себе ряд особливостей, на які слід звертати увагу при підготовці тестових завдань.

Стандартний підхід до комп’ютерного тестування, зазвичай, зводиться до того, що складається список тестових питань і варіанти відповідей на них, а завданням тестованого є вибір правильної відповіді. Іноді правильних відповідей може бути декілька і тестований повинен вказати їх усі. Така методика добре зарекомендувала себе при тестуванні з дисциплін гуманітарної спрямованості, однак може зіткнутися з низкою проблем у випадку дисциплін ПМЦ [2].  

Мета доповіді – розкрити особливості формування комп’ютерних тестів з дисциплін природничо-наукового циклу.

Методи дослідження:теоретичні–аналіз, систематизаціята узагальнення наукової літератури; аналітичні методи побудови логічних схем структури і змісту навчального матеріалу; емпіричні– спостереження за навчальним процесом; статистичні–статистична обробка експериментальних даних з метою з’ясування ефективності розробленої методики використання комп’ютерного тестування.

Виклад основного матеріалу. У складних теоретичних курсах, зазвичай, пропонується [1, 2] виділяти їх базову частину, тобто відповідну мінімальним вимогам щодо рівня знань з даної дисципліни та допускати формалізацію у вигляді запитань і відповідей на них. Результати такого тестування можна використовувати для проміжної атестації з теми, розділу, допуску до іспиту тощо. Чи не найважливішим моментом базового тестування являються не тільки його результати, а й можливість їх статистичної обробки, оскільки така інформація може бути корисна для виявлення типових помилок, допоможе у підготовці коректуючих занять, спрямованих на краще засвоєння матеріалу окремих тем. Статистична обробка результатів тестування може бути корисна для оцінки ефективності самих тестів або окремих тестових завдань.

Длядисциплін ПНЦ важливим є вміння студента до вирішення практичних завдань з навчального курсу. Тому й тести повинні містити набір типових завдань, направленних на закріплення практичних навичок. Для можливості автоматичної обробки результатів такого тестування відповіддю до задачі повинно бути певне числове значення, яке легко може бути проаналізовано на правильність. СДО Moodleдозволяє студенту безпосередньо вводити в якості відповіді число, отримане в ході розв’язування, або тестований вибирає одну із запропонованих відповідей. Зрозуміло, перший спосіб є кращим, оскільки не дає можливості вгадати відповідь і вимагає правильного розв’язку задачі.

Важливою вимогою до СДО  для проведення тестування з предметів ПМЦ, є можливість використання при тестуванні графічного матеріалу. Це можуть бути графіки, рисунки, формули, фотографії тощо, − будь-які матеріали, які пояснюють умову задачі чи розширюють розуміння суті теоретичного питання. Цікавою для практичного застосування була б можливість використання графічного матеріалу ще й у якості варіантів відповіді. Такий підхід дозволяє включати в тестові завдання досить складні завдання, відповіддю на які є, наприклад, аналітичний вираз або графік, що істотно розширює можливість проведення тестуваннязі складних курсів ПМЦ.

Розглянутий вище підхід реалізований автором при створенні дистанційного курсу з дисципліни «Наноматеріали та нанотехнології», яка вивчається студентами спеціальності 8.04020301Фізика* [3].

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.На основі модульної технології навчання розроблена комплексна система контролю знань студентів з курсу«Наноматеріали та нанотехнології».  

Вважаємо, що подальших досліджень потребує питання розширення форм організації дистанційної освіти та особливостей діяльності студентів в нових умовах навчання.

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Власенко Л. В. Переваги та недоліки дистанційного навчання / Л.В.Власенко // Професійна підготовка педагога : історичний досвід і виклики сучасності : збірник наукових праць. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С.224–228.
  2. Pardanjac М. Difficulties and possibilities of distance learning / М. Pardanjac, D. Radosav, S. Jokic // Intelligent Systems and Informatics, 2009. SISY'09. 7th International Symposium on., 2009. – С. 361–365.
  3.  http://moodle.kspu.kr.ua/enrol/index.php?id=213

Відомості про автора: Царенко Олег Миколайович − кандидат технічних наук, професор кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; oleg.tsarenko@yandex.ua.

     Наукові інтереси: методологічні дослідження навчального процесу, інноваційні педагогічні технології навчання.

 

Коментарі   

0 # Погрібна Інна 21.04.2016, 15:38
У даній статті автор висвітлює проблему застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі. На мою думку, тема тестування з дисциплін природничо-наук ового циклу при дистанційній формі навчання з використанням Moodle є досить актуальною. Оскільки, проводячи тестування з окремої теми, розділу, можна виявити не тільки рівень засвоєних знань, а й здійснити статистичну обробку результатів, що у подальшому допоможе виявити типові помилки та вчасно здійснити корекцію знань.
Відповісти
0 # Ратушняк Ю 21.04.2016, 21:14
Стаття цікава. В наш час дуже актуальним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів. Використання під час уроків експериментальн их завдань, розроблених для дистанційного навчання. Викликає інтерес до навчання, зацікавленість учнів до поглибленого вивчення матеріалу.
Дякую за викладений матеріал.
Відповісти
0 # Донець Наталія 22.04.2016, 09:37
Автор розглянув дуже актуальне питання, так як дистанційна форма навчання набуває все більшого впровадження в навчальний процес студентів ВНЗ. Ми поділяємо думку автора, щодо необхідності використання графічного матеріалу у якості варіантів відповіді студентів.
Відповісти
0 # Свірідова Світлана 23.04.2016, 21:22
Розвиток комп’ютерної техніки та її доступність наразі досягли високого рівня, тому використання комп’ютерних технологій при навчанні студентів стало однією з важливих складових сучасного навчального процесу.
Відповісти
0 # Сергій Рябець 24.04.2016, 20:42
Навчальне середовище Moodle дійсно має значні можливості щодо дистанційного тестування, причому програмні можливості забезпечують не тільки реалізацію різних видів тестів, а й їхню статистичну обробку, що в свою чергу дозволяє оцінити започатковані тести на стандартні відхилення,ефек тивну вагу, розрізнення тощо. Дані параметри дозволяють автору за результатами використання самому оцінити ефективність тестів, правильність складання та взагалі - доцільність використання даного типу тестів.Проблема тика статті достатньо актуальна.
Відповісти
0 # Хомутенко Максим 24.04.2016, 21:52
У статті чітко розкриті можливості платформи MOODLE для створення навчальних курсів з контролем якості освоєння навчального матеріалу. Дякую.
Відповісти
0 # Теперенко Ольга 25.04.2016, 19:47
Стаття зараз є актуальною. Адже зараз сучасний світ технологій і вже важко приставити себе без техніки.І середовище Moodle набирає популярності і удосконаляються з кожним роком.
Я підтримую,що ця система є однією із найперспективні ших для дистанційної освіти і вона є дуже зручною у використанні.
Відповісти

Додати коментар