Відомості про проектну групу освітньої діяльності

Освітньо-професійна програма

Концепція освітньої діяльності

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Перелік фахових періодичних видань

Кабінети та лабораторії з хіміко-біологічного циклу із спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

 

Навчально-методичні комплекси

Природознавство з методикою навчання

Програма дисципліни

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Критерії оцінки успішності студентів

Теми творчих проектів. Питання до екзамену


 

Методика викладання біологічних дисциплін у вищій школі

Програма дисципліни

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Консультація 1. Завдання для самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю. Теми творчих проектів

Критерії оцінки успішності студентів

Приклади завдань для ККР. Критерії оцінювання


 

Світоглядні аспекти сучасного природознавства

Програма дисципліни

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Критерії оцінки успішності

Консультації. Завдання для самостійної роботи

Індивідуальні науково-дослідні завдання


 

Методологія та організація наукових досліджень в біології

Програма дисципліни

Лекції

Завдання для практичних та самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Зразки завдань для ККР


 

Цитогенетичні основи розвитку організмів

Програма дисципліни

Лекції

Завдання та рекомендації до виконання лабораторних робіт

Завдання для самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Зразки завдань для ККР


 

Популяційна біологія

Навчальний контент


 

Фітоценологія

 Програма дисципліни

Лекції

Завдання для виконання практичних робіт

Завдання для виконання самостійної роботи

Підсумковий та поточний контроль

Зразки завдань для ККР

Навчальний курс на WiKi-КДПУ


 

Адаптогенез в біологічних системах

Програма дисципліни

Лекції

Завдання для виконання практичних робіт

Завдання для виконання самостійної роботи

Підсумковий та поточний контроль

Навчальний курс на WiKi-КДПУ


 

Біологія у всесвітньому просторі

Програма дисципліни

Лекція 1. Практична робота 1. Самостійна робота 1

Лекція 2. Практична робота 2. Самостійна робота 2. Консультація 1

Лекція 3. Практична робота 3. Самостійна робота 3

Лекція 4. Практична робота 4. Самостійна робота 4 Консультація 2

Лекція 5. Практична робота 5. Самостійна робота 5 Консультація 3

Тематика рефератів до заліку. Критерії оцінювання

 


 

 Історичний розвиток біологічних систем

Програма дисципліни

Змістовий модуль 1

Змістовий модуоь 2

Критерії оцінювання


 

Курси вільного вибору для ОКР МАГІСТР

 

Біоетика

Навчальний контент

Навчальний курс на WiKi-КДПУ


 

Біологія індивідуального розвитку

Навчальний контент

Навчальний курс на WiKi-КДПУ


 

Організація природоохоронної діяльності

Навчальний контент

Навчальний курс на WiKi-КДПУ


 

Фітопатологія

Навчальний контент

Навчальний курс на WiKi-КДПУ