Кафедра хімії має спеціалізовані лабораторії з усіх дисциплін, обладнання яких відповідає сучасним вимогам. Навчальні лабораторії побудовані за предметним принципом: лабораторія загальної та неорганічної хімії; лабораторія аналітичної хімії (якісний і кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу); лабораторія фізичної і колоїдної хімії; лабораторія органічної хімії.

Лабораторія аналітичної хімії
 
  labs_clip_image002.jpg

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з аналітичної хімії для студентів природного-географічного факультету. Лабораторія аналітичної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання на практиці теоретичних та практичних знань відносно основ хімічного аналізу та оволодіння практичними навичками його виконання. Аналітична хімія наука експериментальна, її неможливо вивчити без великого обсягу експериментальних досліджень. При підготовці вчителів хімії особливо важливо навчити їх бачити речовину, самостійно проводити процеси ідентифікації об’єктів відомого та невідомого складу, визначати кількісний вміст речовин у різноманітних об’єктах використовуючи традиційні та сучасні методи дослідження та вміти створювати раціональній алгоритм ходу аналізу речовин відомого та невідомого складу; оволодіти в достатньому обсязі практичними навичками виконання якісного, кількісного та інструментальних методів аналізу.
На базі лабораторії можна:

 1. вивчити основи якісного та кількісного хімічного аналізу; оволодіти основними прийомами та методами проведення ідентифікації речовин та їх кількісного визначення;
 2. навчитися надійно та достовірно визначати склад та кількісні характеристики речовини, привчитися до точності та охайності у проведенні хімічних експериментів;
 3. набути основних навичок проведення наукового експерименту;

Оснащення лабораторії повністю забезпечує учбовий процес у відповідності з програмою учбових курсів:

 1. аналітична хімія;
 2. аналітична хімія навколишнього середовища;

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується моніторингу об’єктів навколишнього середовища, хімічного контролю якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.
Дослідження проводяться за такими науковими напрямками:

 1. Особливості пробопідготовки для інструментального визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах навколишнього середовища.
 2. Тест-методи аналізу у моніторингу об’єктів навколишнього середовища.
 3. Контроль якості фармацевтичних препаратів та продуктів харчування.
 4. Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.

Лабораторія фізичної та колоїдної хімії

 

Забезпечує проходження лабораторного практикуму з фізичної та колоїдної хімії для студентів природного-географічного факультету. Лабораторія фізичної та колоїдної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання теоретичних та практичних знань, сприяє оволодінню методами дослідження фізико-хімічних процесів та навичками фізико–хімічних методів аналізу.
На базі лабораторії можна:

 1. оволодіти основними прийомами фізико – хімічних методів дослідження (потенціометрією, кондуктометрією, спектрофотометрією, та ін.);
 2. навчитися встановлювати склад та досліджувати властивості багатокомпонентних гомогенних та гетерогенних систем, визначати кінетичні особливості хімічних реакцій;
 3. здійснювати дослідження процесів седиментації, коагуляції, адсорбції, набухання полімерів, тощо.


Оснащення лабораторії повністю забезпечує учбовий процес у відповідності з програмою відповідних курсів:

 1. фізична хімія;
 2. колоїдна хімія;
 3. хімічна технологія;
 4. хімічна екологія.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується дослідження стану об’єктів навколишнього середовища та властивостей ПАР.
Дослідження проводяться за такими науковими напрямками:

 1. Реалізація міжпредметних зв’язків з біологією при вивчені курсу фізичної та колоїдної хімії.
 2. Моніторинг природних вод Кіровоградщини на вміст шкідливих компонентів (важких металів, нітратів та нітритів) та вивчення фізико–хімічних закономірностей їх виділення.
 3. Дослідження колоїдних систем.
 4. Вплив природи розчинника на процеси набухання сітчастих полімерів.

Лабораторія загальної та неорганічної хімії

Забезпечує проходження лабораторного практикуму із загальної та неорганічної хімії для студентів природничо – географічного факультету, студентів фізико – математичного факультету. Лабораторія загальної та неорганічної хімії забезпечує лабораторне супроводження лекційного курсу для одержання студентами навичок використання на практиці теоретичних та практичних знань відносно основних законів хімії, закономірностей, що необхідні при вивченні загальних відомостей, фізичних і хімічних властивостей сполук, які утворюють атомні частинки хімічних елементів.

Оснащення лабораторії загальної та неорганічної хімії повністю забезпечує учбовий процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. загальна хімія;
 2. неорганічна хімія;
 3. неорганічний синтез;
 4. техніка хімічного експерименту.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання науково – дослідних робіт за різною тематикою, що стосується аналізу природних вод. Дослідження проводяться за такими напрямками:

 1. вивчення особливостей будови і властивостей кристалогідратів, подвійних та змішаних солей неорганічних сполук;
 2. якісні дослідження складу комплексних сполук;
 3. контроль якості природних вод.

Лабораторія органічної хімії

Забезпечує проходження лабораторних практикумів з органічної хімії, біологічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та органічного синтезу для студентів природничо-географічного факультету. Лабораторія органічної хімії забезпечує лабораторний супровід лекційних курсів для одержання студентами навичок використання на практиці теоретичних та практичних знань. Органічна хімія наука експериментальна. Значна увага приділяється питанням синтезу та аналізу органічних сполук, а у зв’язку із цим – основам сучасних фізичних методів дослідження їх структури, що можуть бути застосовані для контролю технологічних процесів і якості готової продукції. Вивчення властивостей органічних речовин застосовується для інтенсифікації технологічних процесів, а також до перетворення таких речовин в умовах, що є характерними для окремих виробництв.
На базі лабораторії можна:

 1. вивчити способи синтезу органічних речовин;
 2. вивчити основні властивості органічних речовин;
 3. навчитися якісно визначати органічні речовини;
 4. набути основних навичок аналізу складу органічних речовин.

Оснащення лабораторії повністю забезпечує учбовий процес у відповідності з програмою навчальних курсів:

 1. органічна хімія;
 2. біологічна хімія;
 3. хімія високомолекулярних сполук;
 4. органічний синтез;
 5. методи синтезу біологічно активних речовин.

На базі лабораторії проводяться наукові дослідження у рамках виконання курсових та дипломних робіт за різноманітною тематикою, що стосується синтезу, аналізу та властивостей органічних речовин.
Дослідження проводять за такими науковими напрямками:

 1. методи синтезу та очистки органічних речовин;
 2. експериментальне доведення складу органічних речовин та перевірка їх хімічних властивостей.
Кафедра хімії живе активним творчим життям. На кафедрі складено перспективний план розвитку матеріально-технічної бази лабораторій, який направлений на збільшення аудиторного фонду кафедри, відкриття науково-дослідної лабораторії студентів з питань охорони навколишнього середовища та оснащення лабораторій сучасними приладами для фізико-хімічних методів дослідження.